Épp újraépítjük a honlapot...

Pár nap türelmet kérünk mindenkitől

2024. április 20., szombat, Tivadar

<p>Eddig mindnyájan csak a polgármester interpretálásában ismerhettük meg azt a vérlázító történetet, amely szerint a gaz restaurátorok a hibásak , miattuk nem sikerült a városvezetés nagyívű tervét megvalósítani az iskola elhelyezése ügyében. A Hídlapos írás mintha nem erősítené meg ezt az állítást.</p><p>Tisztelt Főszerkesztő úr!</p><p>Szeptember 22-ei számukban felháborodottan olvastam Esztergom polgármesterének nyilatkozatát a 9. oldalon , a Kanonoksor ügyében. Mivel véleményem szerint a polgármester valótlan dolgokat állít, ezúton szeretném kérni, hogy lapjában HELYREIGAZÍTÁST eszközöljön, ha lehet olvasói levél formájában, vagy tényszerű nyilatkozatként, ahogy azt a polgármester is tette.</p><p>1. Az önkormányzat azért bízott meg a kutatással , mivel azt a KÖH előírta, így ránézve az kötelező volt.</p><p>2. A KÖH szakemberei több alkalommal, így a 2005 -ös tervtanácson is kifejtették, hogy az iskola nem megfelelő funkció ennek az épületnek.</p><p>Már 2004-ben elhangzott a TV-ben, hogy az első két épület felújításakor 20 festett termet vertek le.......(M1, Unokáink sem fogják látni))</p><p>3. Többször próbáltuk felhívni a polgármester figyelmét, hogy kutatásaink eredményeképpen különlegesen nagyértékű és megőrzendő díszítések vannak az épületben, ami úgy látszik, nem jutott el hozzá, annak ellenére hogy hónapokig szerettünk volna nála „bebocsájtást” kapni. Mindezeket többször több kötet dokumentációban leírtuk.</p><p>A polgármester úr ennek ellenére azt állította Prokopp Mária professzornő véleményével szemben is, plénum előtt, hogy azok „mázolmányok”.</p><p>4. A százmilliós megbízás egész egyszerűen már-már szórakoztató vádaskodás, hiszen ha ennyi pénzt áldozott volna az önkormányzat a falképekre, akkor miért akarta ezeket a fagerendás mennyezeteket lebontatni mindenáron? Miért törette át a festett falakat?</p><p>Miért „rúgott „ ki minket akik „túl” rendesen dolgoztunk és túl sok festést találtunk... és a lebontások ellen próbáltunk védekezni?!</p><p>5. Ennek a sok szabálytalanságnak köszönhetően állította le a KÖH a munkálatokat, hiszen mindezt engedély nélkül tették!</p><p>6. Az ICOMOS az UNESCO Műemlékvédelmi szervezete, mely valóban civil szervezet, de csak válogatott szakemberekből áll az egész világon. Ennek én valóban tagja vagyok, egész pontosan a falképbizottság elnöke.</p><p>Azonban, mint minden díj odaítélésénél- és ezt a polgármester úrnak tudnia kellene- az érintett személyek nemhogy nem szavazhatnak, de részt sem vehetnek a szavazáson, semmilyen formában, sőt a díj indoklásában sem! Az ICOMOS pont azért fontos szervezet a Műemlékvédelemben, mert nem függ semmilyen politikai vagy helyi közigazgatási szervtől. Ezért véleményét kizárólag szakmai szempontok vezérlik!</p><p>7. Az említett „utódunk” valóban „alaposabban „ dolgozott, mivel én az elém tett papírt hogy írjam alá , itt nincs semmi... hogy lehet mindent bontani nem voltam hajlandó elfogadni, Ő bátran kijelentette , ismét Prokopp Mária egyetemi tanár véleményével szemben, hogy miért ne, hiszen itt minden „rekonstruálható” vagyis újrafesthető. Neki valószínű nem kell a mocskos, emberi fekáliától teli épületben már gázolni, melyet többszöri kérésünkre, és a KÖH utasítására sem takarítottak ki..... Reméljük, örömét leli a nem éppen a „szakmai tisztesség” szabályait betartóan megszerzett munkának.....</p><p>8. Hogyhogy nem a díj után „bemutatásra” érdemes festések lettek..... Azon kellene inkább elgondolkozni, hogy érdemes- e a szakembereket meghallgatni, mielőtt az önkormányzat az adófizetők pénzéből nemzeti közvagyon hasznosításáról dönt. Mivel nem az a kérdés menynyit költünk rá, hanem hogy mennyit ér, és hogyan őrizzük meg azt gyermekeink számára is.</p><p>Ilyen épületre Esztergomnak büszkének kellene lennie, nem pedig eltaposni azokat, akik annak értékére felhívják figyelmét!!!</p><p>Wierdl Zsuzsanna</p><p>okleveles festő-restaurátor művész</p>

2007. okt. 8. 19:46:08
19

<p>Olvasom a friss, ropogós Hídlapot. </p><p>Ambrus Regina az Esztergom Nyári Játékok igazgatója nyilatkozik arról, hogy miért marad el a Hídünnep </p><p></p><blockquote><b>Ambrus Regina írta:</b>az idei nyár intenzív műsorkínálata után szükség van egyfajta szünetre, hogy a helyiekben kialakuljon a programok iránti hiányérzet.</blockquote><p></p><p>Kedves Regina! <b>EZ MOST KOMOLY???</b></p>

2007. szept. 30. 9:30:15
7

<p>Becő kérésére magpróbáltam összeállítani egy vázlatos áttekintést a testületi üléseken szereplő előterjesztésekkel kapcsolatban. Sok minden nem fért bele a tájékozetóba /megszólalások lehetősége, bizottsági kompetenciák, szakértők kérdése stb / Mindenestre talán így is ízelítőt kaptok abból, hogyan működik a testület. Ja még valami. Egy önkormányzat más módon kell működjön mint egy parlament, kéretik nem párhuzamot vonni.</p><p>Az előterjesztésekről az SZMSZ rendelkezik az alábbiak szerint</p><p>Az előterjesztés 13. § </p><p>(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, a határozati javaslat, a beszámoló és a tájékoztató. Előterjesztést a polgár-mester, a bizottsági elnök, a tanácsnok, a képviselő és külön jogszabály felhatalmazása alapján a jegyző tehet.* </p><p>(2) Testületi ülésre az előterjesztés írásban, különösen indokolt esetben szóban nyújtható be. A határozati javaslatot abban az esetben is írásban kell benyújtani, amennyiben az előterjesztés szóbeli. Halasztást nem tűrő esetben a polgármester engedélyezi az írásban benyújtott előter-jesztés testületi ülésen történő kiosztását. A testületi ülésen kiosztott előterjesztés át-tanulmányozásához – szükség szerint szünet elrendelésével – megfelelő időt kell biztosítani. </p><p>(3) Az előterjesztésnek minden olyan információt tartalmaznia kell, amely a döntéshez szükséges. </p><p>(4) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzését követően, a feladat szerint hatáskörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg. </p><p>(5) A rendes ülés meghívójával kiküldésre kerülő előterjesztést a törvényességi vizsgálatot követően legkésőbb az ülés idő-pontja előtt nyolc naptári nappal kell a polgármesterhez aláírásra, illetve az előterjesztő által aláírva eljuttatni. </p><p>(6) A képviselő-testületi ülés meghívójával egyidejűleg kézbesített előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 12 óráig, egyéb esetben a képviselő-testületi ülés napján, az érintett előterjesztés tárgyalása során a vita lezárásáig lehet benyújtani a polgármesterhez.10* (7) Az előterjesztés részletes tartalmi és formai követelményeiről a jegyző utasításban rendelkezik. Sürgősségi javaslat 14. § </p><p>(1) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság, a kisebbségi ön-kormányzat elnöke, illetőleg a jegyző javasolhatja a Képviselő-testületnek a napirendi javaslatba felvett ügyekkel össze nem függő előterjesztés sürgős megtárgyalását (sürgősségi javaslat). (2) Sürgősségi indítvánnyal rendeletalkotási javaslat nem vehető napirendre. (3) A sürgősségi javaslatot előterjesztés formájában a polgármesternél kell írásban benyújtani legkésőbb a testületi ülést meg-előző munkanapon tizenkét óráig. (4) A sürgősségi javaslatnak tartalmaznia kell a tárgyat, a határozati javaslatot, rövid indokolást, továbbá az előterjesztő nevét és aláírását. (5) Amennyiben a polgármester a javaslatnak nem ad helyt, akkor a Képviselő-testület vita nélkül dönt a sürgősség tárgyában. (6) Rendkívül indokolt esetben – külön indokolással – a sürgősségi javaslat szóban is előterjeszthető. A határozati javaslatot egyidejűleg írásban kell benyújtani. alpolgármesterek fel-adatmegosztásáról szóló polgármesteri utasításban meghatározottak szerinti alpol-gármester.9* (2) Az ülést a polgármester nyitja meg, vezeti, valamint zárja be. (3) Az ülésen nem tárgyalt napirendi pontok a következő ülés napirendjére kerülnek. </p><p>Ahogyan látható, az idők folyamán kellően semmitmondóvá sikerült tenni a szabályozást, azaz különösképpen nem reklamálhatunk a helyzet tarthatatlansága miatt. Ha elemzitek a mondatokat, láthatjátok, ha a polgármester úgy látja jónak, helyben joga van kiosztatni az anyagot.</p><p>Hogy mi a menetrend?</p><p>Havonta egyszer, csütörtökönként van rendes, munkatervben is rögzített képviselő-testületi ülés. Az előző hét péntekén az illetékes köztisztviselő felteszi a város honlapjára a meghívókat, és azoknak az előterjesztéseknek az anyagát, amelyek erre az időre elkészültek. A meghívóban jelzik, hogy mely anyagokat fogják később, vagy helyben eljuttatni hozzánk. Csütörtökig pedig folyamatosan kerülnek fel az időközben elkészült anyagok. </p><p>Ami mégsem készült el időre anyagokat, vagy amit a polgármester sürgősségi indítvánnyal az ülés elején javasol napirendre venni, illetve az előre, helyszíni kiosztásra kerülő anyagokat, és a zárt ülés anyagait helyben kapjuk meg. A nagyobb terjedelmű anyagok megvitatása előtt olvasási szünetet rendel el a pm, ekkor van mód áttekinteni az előterjesztést. </p><p>Normális esetben a testület elé kerülő anyagokat előzetesen, jó eseten szakértők bevonásával véleményezi. És ha minden valóban rendben megy, a véleményt közli a bizottság elnöke a testülettel. Ha időben, vagyis pénteken megérkeznek az anyagok, a képviselőknek módjuk van konzultálni szakértőkkel, lakosokkal, az őt delegálókkal. Akár más képviselővel is egyeztethet. Ilyen esetekben minden képviselő-ha igénye van erre-kellő ismerettel és érvrendszerrel felvértezve tud dönteni.</p><p>A következő variációk már e normálisnak mondható helyzethez képest más- más módon eltérőek. Néhány ezek közül, és amit tehet ilyenkor egy képviselő a magam tapasztalata alapján.</p><p><br>- Az anyag még a testületi ülés előtt olvasható, de a bizottsági ülés már lezajlott. Ebben az esetben a szakbizottság nem tudja megvitatni a kérdést, csökkentett módon, de maradnak a képviselők egyéb lehetőségei /úgymint „saját” szakértői, választópolgárok, őt delegálók, más képviselőtársak információi.</p><p><br>- Az anyag a testületi ülés előtti nap délutánján jelenik meg a neten a) Ha időben észleled, és nincs egyéb elfoglaltságok, még módja lehet a képviselőnek információt gyűjteni, emailban, telefonon. Esetleg konferenciabeszélgetéssel más képviselőtársaival. b) nincs időd, vagy nem tudod elérni már azokat, akiknek a véleményére kíváncsi vagy.</p><p><br>- Az anyagot a testületi ülésen kapja meg a képviselő, de a meghívóban szerepel a cím. Előzetes információk alapján, és esetlegesen városházi dolgozótól kapott információ alapján hipotézisek állítása, feltételezések egyeztetése esetleg más képviselőtárssal.</p><p><br>- Az anyagot helyben kapja meg a képviselő, a napirendben nem szerepel a téma. Saját kútfő, és esetleg telefonálgatás ülés alatt, hátha…. /Zárt ülésen telefonálás sincs./</p><p>A helyzetet bonyolítja, hogy a hivatal jogászai szerint az előterjesztések anyagát-még a nyilvános ülésre szántakat sem-nem lehet széles körben nyilvánosságra hozni. Én kértem, hogy az előterjesztések a város honlapján mindenki számára elérhető legyen, de azt a választ kaptam, hogy nem lehetséges, és én sem tehetem meg. Így a választópolgár nem értesülhet az őt érintő kérdésekről a maguk teljességében. / Persze ennek ellentmond szerintem sok minden, például az alkotmány Én, hogy viszonylag tisztességesen tudjam a munkám végezni, szaktanácsadókat kértem fel, akiknek lehetőséget biztosítottam a betekintésre, és ők segítik a munkámat. Ezek száma meg nem korlátozható/</p><p>Az ülések időtartama hat és tizenkét óra között mozog. A fontos gazdasági kérdéseket –törvényesen-zárt ülésen tárgyaljuk. Itt milliárdos kérdések is eldőlhetnek úgy, hogy a képviselő teljesen magára van hagyatva, és kevésbé ideális esetben, ezt még ráadásul munka után, a nap végén, vagy a következő nap hajnalán, némileg kimerülve, koncentrálásra már képtelenül teszi meg.</p><p>A rendeleteket két fordulőban, két testületi ülésen tárgyalják, ekkor mód nyílik nyilvános egyeztetésre. Ekkor tudná kikérni az érintettek véleményét az adott körzet egyéni képviselője, illetve folytathatnak konzultációkat a listások is.</p><p>A többséget alkotó képviselők könnyebb helyzetben vannak /nemcsak azért, mert megmondják, hogy mit szavazzanak./ Az érdeklődő „kormánypárti” képviselő frakcióülésen, a testületi előtt viszonylag részletes információt kaphatnak. / Itt minimális kivételtől eltekintve el is dől az előterjesztések sorsa /</p><p>A kisebbségben lévő képviselők leginkább hipotéziseiket oszthatják meg egymássál, és alternatívát dolgozhatnak ki a feltételezett helyzetekre. Nincs egységes ellenzék. Négy képviselőcsoport alkotja, amelyek külön-külön, időnként egymástól is függetlenek. /MSZP-SZDSZ, MDF, Vállalkozók Pártja, Civil Összefogás /</p><p>A képvisel-testületi ülések meghívója ezen az oldalon is olvasható jó ideje. Abból láthatő, hogy arányaiban és súlyában milyen előterjesztések azok, amelyeket módja van egy képviselőnek tisztességesen megvitatni a korábban felsorolt körrel. Az is érzékelhető a meghívóból, hogy milyen témákban kényszerül magára hagyatva dönteni, esetenként kora hajnalban.</p>

2007. szept. 23. 14:59:50
19

<p>Nagyon komoly eredmény a Szent István Gimnázium sok bizonytalanság utáni egységes, erős és ütőképes csapattá szerveződése. Az Iskola minden egyes része megmutatta - és folyamatosan bizonyítja is - mire képes. Hatalmas erő ez így, önmagában is. A kitűzött célhoz azonban minden további erősítésre szükség van. Jelen helyzetben minden kapcsolatot koncentrálni és fejleszteni kell.</p><p>Joel jelezte: itt, a szeretgom.hu honlapn és közvetlenül fel, mailben is lehet jelezni, ha valaki csatlakozni kíván, vagy segítséget tud hozni.</p><p>Ez a témakör kifejezetten az összefogás, a segítők, támogatók, szövetségesek megnyerésének, megkeresésének lehetőségeit kéri mindenkitől: írjátok meg, mit, kit, hogyan tudnátok, gondolnátok elérni az ügy érdekében!</p>

2007. szept. 23. 11:43:38
4

<p>Takács Úr, az Önkormányzat képviseletében érdekes megnyilvánulást tett első (?) felindulásában: miért is nem köszönték még meg a korszerű, felújított szép épületet a rebellis Istvánosok és azok vezetői?</p><p>Másutt írtam le az alábbiakat, de külön kiemelést érdemel:</p><p>Tisztelt Takács Úr, </p><p>Sitku Igazgató Úr az Ön kérésére teljesítés előtt megköszönte az áldozatos ráfordításokat és a kalandos barangolásra csábító, messzi szép új épületet. Megtette, ha mégoly felemás is ez az egész...</p><p>Takács Úrhoz feltett közvetlen kérdés, unszolás, kérés, noszogatás - mondhatni: elvárás....? - :</p><p>Önkormányzati sajtófelelősként, szókimondóként és Heroldként Ön - vagy bárki más, Hivatalos Közeg - még miért nem köszönte még meg az Önkormányzat nevében a Szent István Gimnázium diákjainak, azok szüleinek, a tanári karnak és a vezetésnek, valamint a Város odafigyelő polgárainak az </p><p>eddigi türelmet, eddigi megértést a (nem magától) kialakult helyzet miatt, az eddigi segítőkészséget és komromisszumkészséget a hevenyészett és fejetlen kapkodás közepette, az elnézőképességet, amivel az Önkormányzat felemás és értelmetlen dolgait eddig fogadták, a nagyvonalúságot, amivel a mismás dolgok felett eddig túlléptek, az eddigi önkéntes és áldozatos ingyenmunkát, amit az Önkormányzat helyett végeztek a totális káosz közepette tanúsított (eddigi) önmérsékletet .....</p><p>soroljam, még, mit kellene megköszönnie mihamarább, és nem is előre, Takács Úr.....? Tudja kérem, ez is egy - ráadásul jogos - elvárás. Nem gesztus, nem kegyelmi állapot - kulturált elismerése mindannak, ami a Városban történik. Hang keresése, kapcsolat keresése, kedélyek csillapítása, miegymás. </p><p>Tehát?</p>

2007. szept. 10. 14:46:34
6

<p>Korábbi beírásokban, cikkekben, fórumtémákban bőséggel szerepel a Szent István Gimnázium kálváriája, a Gimnázium vezetésének - főként első számú csúcsvezetőjének, Igazgató Úrnak - cselekedetei, nem cselekedetei, mozgástere, felelőssége. A "minden út Rómába tart" elve alapján utóbbi kérdéskör a belső előírások, hierarchia, szokásrend és utasítások szerint sajnos egyetlen emberen, Igazgató Úron áll, vagy bukik. Mostanában egyre nyilvánvalóbb az utóbbi. </p><p>Igazgató Úr személyes tulajdonságai, emberi-tanári elfogadottsága nem lehetett kérdéses. Nagy tekintélyű, szeretetre méltő, kitűnő tanárként ismeri a külvilág. Komoly reményeket, bizalmat fűztek csúcsvezetői tevékenységéhez. Nyugodt időkben, "zavartalan" körülmények között ezek a remények szinte bizonyosan teljesülnének - most azonban fenekestől felfordult a világ. </p><p>Igazgató Úr felelőssége a mostani helyzetben hatványozott. Kizárólag Ő képes lépni, vagy nem lépni, esetleg keresztezni, gátolni bármely szolgálati utat. Igazgató Úr - sok szempontból érthetően - nem lép. Nem kommunikál, nem kér segítséget, nem használja fel a lehetőségeit. Szinte semmit. Ezzel komolyan árt ugyan mindenki előtt saját hitelének, tekintélyének - de ez lehetne magánügy is. Ami közüggyé teszi, az a helyzet fel nem ismerése, a blokkolások és túlzott lojalitás, a nagyon rossz értelemben vett kompromisszumkeresés és a szinte tökéletes meghunyászkodás. Főhajtás gyakorlatilag bármely utasítás, intézkedés - csapás előtt. Csakhogy ezzel mások: a gondjaira és vezetésére bízott emberek életét, feladatait, lehetőségeit, terhelését, emberi-szakmai tartását is meghatározza. </p><p>Igazgató Úr talán nem ismeri fel a helyzet fonákját? Az Iskola valódi állapotát? Az Önkormányzat akart, vagy akaratlan célú intézkedéseinek közvetlen hatásait? Valóban elhiszi, hogy fejét a homokba dugva meg lehet várni, amíg elül a szélvihar? Csakhogy ezzel egyszersmint mindenki számára lehetetlenné tesz szinte bármilyen cselekvést...</p><p>Miért nem emeli fel szavát az Iskola érdekében? Miért nem áll ellen a sorozatos, egyre ingerültebb támadásoknak? Miért fogad el minden ígéretet, utasítást készpénznek? Miért hagyja, hogy csomaggal a kézben a Hellbe tereljenek mindenkit, akármilyen helyzetben-állapotban van is az épület? Miért nem jár utána, miféle átadási állapotokat várhat a beharangozott és nagyon kétséges hétfői beköltözéshez? Vagy akármilyen lesz is, akkor is mennek, mert azt úgy kell, úgy írták elő?</p><p>Miért nem használja ki a mostani helyzet adta egyetlen lehetőséget arra, hogy az István talpon maradjon? Miért nem kér segítséget az Államigazgatástól? Miért nem fordul a szakigazgatási szervekhez? Miért nem fordul a nyilvánossághoz, miért nem támogatja - inkább miért keresztezi - az erre irányuló szándékokat, kísérleteket? Miért gondolja azt, hogy egy-két abszolute hatástalan, talán el sem olvasott levél az Önkormányzat felé teljes elintézése egy vezetői felelősségnek?</p><p>Igazgató Úr, miért nem áll ki konkrétan és hatékonyan az Iskola érdekében?</p><p>Igazgató Úr kérem, miért?</p>

2007. szept. 9. 12:32:25
55

<p>Üdvözlök mindenkit a Szeretgomon, mint új belépő. Engedjétek meg hogy egy hozott szöveget rakjak fel. se_se háborgása de egyetértek vele. </p><p>"Szóval megtörtént egyszer, kétszer, háromszor,.... meg ma is! Mikor fog kidőlni a bili! Nálam ma szakadt el a húr! A vasárnap délután hatkor kezdődő széchenyi téri muzsikáról van szó! Hatra van meghirdetve, és fél hétre odaállít a teherautó a székekkel. Igaz, így meg lehet spórolni a munkásokat, mert a várakozó nézők kiszolgálják magukat, és leszedik a teherautórol a székeket. Az áram. Valamiért következetesen nem kapnak a meghívott zenészek az erősítőjükhöz áramot. Eddig mindíg volt valaki, aki megkönyörült és adott áramot. Mert az új csodálatos kőrengetegben felnyitható csatlakozókban persze nincs áram! Vajon miért? Ha jól tudom, a Fesztivál Kht a szervezője ennek is, mert hogy a város hívja meg ezeket a zenekarokat. A mai koncert megtartása is csak a zenekaron múlt! Ha egy kicsit is sértődékenyek lettek volna, ki sem csomagolnak, hanem megfordulnak, és hazamennek. MIÉRT! MIÉRT! MIÉRT! Miért teszi ezt az illetékes? Ha egyszer véletlenül közbejön valami, hát Uram bocsájs! De ez már rendszeresen így van. Miért kell nekem szégyenkeznem, mint esztergomi nézőnek, a zenészek előtt? MIÉRT? MIÉRT? MIÉRT? Valaki nyugtasson meg, hogy ez tobbet nem fog előfordulni, mert én inkább nem is megyek oda, csak ne keljen szégyenkeznem. Már nem vagyok dühös, csak végtelenül szomorú, hogy minden kezdeményezés, ilyen silány szervezésbe torkollik." Üdv mindenkinek: percjelzo</p>

Törölt felhasználó #43
2007. szept. 7. 8:22:59
32

<p>A kezdő idézet jutott az eszembe, amikor elgondolkodtam azon, ami Esztergomban történik. Kezdődött azzal, hogy Koditek képviselő, nyilvánosan ellentmondott a polgármesternek, amiután természetesen kegyvesztett lett. Aztán folytatódott azzal, hogy Osvai képviselő úr riportot készített Koditek képviselővel, hogy miért mondott le, és ez megjelent az ekór lapon. Hetekig látható volt a kórház honlapján, de ma már nem. Bárki megnézheti a kórház honlapját, már nincs rajta csak kizárólag kórházi dolog. Lehet hogy üldözési mániám van de nem hiszem hogy ez a véletlen játéka volna. Aztán megjelenik a 24 Órában egy cikk az István gimiről, ami után megszüntetik az igazgatóhelyettesi státusz, amit az újságíró felesége töltött be. Igen, tudom erre az lesz a válasz, hogy képzelődöm. Szóval nem tudom! Lehet hogy jó volt az a kérdés a Lőrinc utcai tüntetőtöl, meddig tűri ezt Esztergom? Szóval VÁLÁMI VÁN DÉ ÁZ NÉM ÁZ IGAZI! lehet hogy lassan felébred a város? Lehet hogy az eddigi talpnyalók lassan ráébrednek hogy mit is tettek? Vagy csak álmodozok? Meglátjuk! Meglátjuk??????????????</p>

2007. szept. 2. 20:55:29
1

<p>Játszunk egy kicsit! </p><p>Hol van ez?</p>

2007. aug. 30. 17:22:31
29

<p>Ezen a fórumon beszéljük meg a Wikipédia Esztergomos cikkeivel és a 2007-ben indult SzeretgomWiki cikkeivel kapcsolatos tennivalókat.</p><p><li><a rel="nofollow" href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Esztergom">A Wikipédia Esztergom kategóriája</a> <li><a rel="nofollow" href="http://www.szeretgom.hu/portal/content/title/Esztergom">SzeretgomWiki</a></p>

2007. aug. 28. 0:06:02
27