Képviseleti demokrácia

Képviseleti demokrácia

Törölt felhasználó #78
2007. 09. 12. 13:03

Becő kérésére magpróbáltam összeállítani egy vázlatos áttekintést a testületi üléseken szereplő előterjesztésekkel kapcsolatban. Sok minden nem fért bele a tájékozetóba /megszólalások lehetősége, bizottsági kompetenciák, szakértők kérdése stb / Mindenestre talán így is ízelítőt kaptok abból, hogyan működik a testület. Ja még valami. Egy önkormányzat más módon kell működjön mint egy parlament, kéretik nem párhuzamot vonni.

Az előterjesztésekről az SZMSZ rendelkezik az alábbiak szerint

Az előterjesztés 13. §

(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, a határozati javaslat, a beszámoló és a tájékoztató. Előterjesztést a polgár-mester, a bizottsági elnök, a tanácsnok, a képviselő és külön jogszabály felhatalmazása alapján a jegyző tehet.*

(2) Testületi ülésre az előterjesztés írásban, különösen indokolt esetben szóban nyújtható be. A határozati javaslatot abban az esetben is írásban kell benyújtani, amennyiben az előterjesztés szóbeli. Halasztást nem tűrő esetben a polgármester engedélyezi az írásban benyújtott előter-jesztés testületi ülésen történő kiosztását. A testületi ülésen kiosztott előterjesztés át-tanulmányozásához – szükség szerint szünet elrendelésével – megfelelő időt kell biztosítani.

(3) Az előterjesztésnek minden olyan információt tartalmaznia kell, amely a döntéshez szükséges.

(4) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a jegyző előzetes törvényességi ellenőrzését követően, a feladat szerint hatáskörrel rendelkező bizottság tárgyalja meg.

(5) A rendes ülés meghívójával kiküldésre kerülő előterjesztést a törvényességi vizsgálatot követően legkésőbb az ülés idő-pontja előtt nyolc naptári nappal kell a polgármesterhez aláírásra, illetve az előterjesztő által aláírva eljuttatni.

(6) A képviselő-testületi ülés meghívójával egyidejűleg kézbesített előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatot legkésőbb a testületi ülést megelőző munkanapon 12 óráig, egyéb esetben a képviselő-testületi ülés napján, az érintett előterjesztés tárgyalása során a vita lezárásáig lehet benyújtani a polgármesterhez.10* (7) Az előterjesztés részletes tartalmi és formai követelményeiről a jegyző utasításban rendelkezik. Sürgősségi javaslat 14. §

(1) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, a bizottság, a kisebbségi ön-kormányzat elnöke, illetőleg a jegyző javasolhatja a Képviselő-testületnek a napirendi javaslatba felvett ügyekkel össze nem függő előterjesztés sürgős megtárgyalását (sürgősségi javaslat). (2) Sürgősségi indítvánnyal rendeletalkotási javaslat nem vehető napirendre. (3) A sürgősségi javaslatot előterjesztés formájában a polgármesternél kell írásban benyújtani legkésőbb a testületi ülést meg-előző munkanapon tizenkét óráig. (4) A sürgősségi javaslatnak tartalmaznia kell a tárgyat, a határozati javaslatot, rövid indokolást, továbbá az előterjesztő nevét és aláírását. (5) Amennyiben a polgármester a javaslatnak nem ad helyt, akkor a Képviselő-testület vita nélkül dönt a sürgősség tárgyában. (6) Rendkívül indokolt esetben – külön indokolással – a sürgősségi javaslat szóban is előterjeszthető. A határozati javaslatot egyidejűleg írásban kell benyújtani. alpolgármesterek fel-adatmegosztásáról szóló polgármesteri utasításban meghatározottak szerinti alpol-gármester.9* (2) Az ülést a polgármester nyitja meg, vezeti, valamint zárja be. (3) Az ülésen nem tárgyalt napirendi pontok a következő ülés napirendjére kerülnek.

Ahogyan látható, az idők folyamán kellően semmitmondóvá sikerült tenni a szabályozást, azaz különösképpen nem reklamálhatunk a helyzet tarthatatlansága miatt. Ha elemzitek a mondatokat, láthatjátok, ha a polgármester úgy látja jónak, helyben joga van kiosztatni az anyagot.

Hogy mi a menetrend?

Havonta egyszer, csütörtökönként van rendes, munkatervben is rögzített képviselő-testületi ülés. Az előző hét péntekén az illetékes köztisztviselő felteszi a város honlapjára a meghívókat, és azoknak az előterjesztéseknek az anyagát, amelyek erre az időre elkészültek. A meghívóban jelzik, hogy mely anyagokat fogják később, vagy helyben eljuttatni hozzánk. Csütörtökig pedig folyamatosan kerülnek fel az időközben elkészült anyagok.

Ami mégsem készült el időre anyagokat, vagy amit a polgármester sürgősségi indítvánnyal az ülés elején javasol napirendre venni, illetve az előre, helyszíni kiosztásra kerülő anyagokat, és a zárt ülés anyagait helyben kapjuk meg. A nagyobb terjedelmű anyagok megvitatása előtt olvasási szünetet rendel el a pm, ekkor van mód áttekinteni az előterjesztést.

Normális esetben a testület elé kerülő anyagokat előzetesen, jó eseten szakértők bevonásával véleményezi. És ha minden valóban rendben megy, a véleményt közli a bizottság elnöke a testülettel. Ha időben, vagyis pénteken megérkeznek az anyagok, a képviselőknek módjuk van konzultálni szakértőkkel, lakosokkal, az őt delegálókkal. Akár más képviselővel is egyeztethet. Ilyen esetekben minden képviselő-ha igénye van erre-kellő ismerettel és érvrendszerrel felvértezve tud dönteni.

A következő variációk már e normálisnak mondható helyzethez képest más- más módon eltérőek. Néhány ezek közül, és amit tehet ilyenkor egy képviselő a magam tapasztalata alapján.


- Az anyag még a testületi ülés előtt olvasható, de a bizottsági ülés már lezajlott. Ebben az esetben a szakbizottság nem tudja megvitatni a kérdést, csökkentett módon, de maradnak a képviselők egyéb lehetőségei /úgymint „saját” szakértői, választópolgárok, őt delegálók, más képviselőtársak információi.


- Az anyag a testületi ülés előtti nap délutánján jelenik meg a neten a) Ha időben észleled, és nincs egyéb elfoglaltságok, még módja lehet a képviselőnek információt gyűjteni, emailban, telefonon. Esetleg konferenciabeszélgetéssel más képviselőtársaival. b) nincs időd, vagy nem tudod elérni már azokat, akiknek a véleményére kíváncsi vagy.


- Az anyagot a testületi ülésen kapja meg a képviselő, de a meghívóban szerepel a cím. Előzetes információk alapján, és esetlegesen városházi dolgozótól kapott információ alapján hipotézisek állítása, feltételezések egyeztetése esetleg más képviselőtárssal.


- Az anyagot helyben kapja meg a képviselő, a napirendben nem szerepel a téma. Saját kútfő, és esetleg telefonálgatás ülés alatt, hátha…. /Zárt ülésen telefonálás sincs./

A helyzetet bonyolítja, hogy a hivatal jogászai szerint az előterjesztések anyagát-még a nyilvános ülésre szántakat sem-nem lehet széles körben nyilvánosságra hozni. Én kértem, hogy az előterjesztések a város honlapján mindenki számára elérhető legyen, de azt a választ kaptam, hogy nem lehetséges, és én sem tehetem meg. Így a választópolgár nem értesülhet az őt érintő kérdésekről a maguk teljességében. / Persze ennek ellentmond szerintem sok minden, például az alkotmány Én, hogy viszonylag tisztességesen tudjam a munkám végezni, szaktanácsadókat kértem fel, akiknek lehetőséget biztosítottam a betekintésre, és ők segítik a munkámat. Ezek száma meg nem korlátozható/

Az ülések időtartama hat és tizenkét óra között mozog. A fontos gazdasági kérdéseket –törvényesen-zárt ülésen tárgyaljuk. Itt milliárdos kérdések is eldőlhetnek úgy, hogy a képviselő teljesen magára van hagyatva, és kevésbé ideális esetben, ezt még ráadásul munka után, a nap végén, vagy a következő nap hajnalán, némileg kimerülve, koncentrálásra már képtelenül teszi meg.

A rendeleteket két fordulőban, két testületi ülésen tárgyalják, ekkor mód nyílik nyilvános egyeztetésre. Ekkor tudná kikérni az érintettek véleményét az adott körzet egyéni képviselője, illetve folytathatnak konzultációkat a listások is.

A többséget alkotó képviselők könnyebb helyzetben vannak /nemcsak azért, mert megmondják, hogy mit szavazzanak./ Az érdeklődő „kormánypárti” képviselő frakcióülésen, a testületi előtt viszonylag részletes információt kaphatnak. / Itt minimális kivételtől eltekintve el is dől az előterjesztések sorsa /

A kisebbségben lévő képviselők leginkább hipotéziseiket oszthatják meg egymássál, és alternatívát dolgozhatnak ki a feltételezett helyzetekre. Nincs egységes ellenzék. Négy képviselőcsoport alkotja, amelyek külön-külön, időnként egymástól is függetlenek. /MSZP-SZDSZ, MDF, Vállalkozók Pártja, Civil Összefogás /

A képvisel-testületi ülések meghívója ezen az oldalon is olvasható jó ideje. Abból láthatő, hogy arányaiban és súlyában milyen előterjesztések azok, amelyeket módja van egy képviselőnek tisztességesen megvitatni a korábban felsorolt körrel. Az is érzékelhető a meghívóból, hogy milyen témákban kényszerül magára hagyatva dönteni, esetenként kora hajnalban.

2007. 09. 23. 16:59

Pediga polgármester annyira, de annyira ügyel a törvényességre, hogy az ülés alatt, SP felszólalása idején is konzultál (lásd tévéfelvétel) a jegyzővel. Nem kellene a jegyzőnek kicsit figyelmesebben olvasnia?

Talán beülhetne a jegyző az órákra, amikor a szövegértést gyakorolják a diákok, lehet, hogy itt a gond.

Más: A polgármester úr előre érveket keres az iskola megtartása ellen, pedig látszólag azt hangsúlyozza, hogy biztosítani akarják a jövőjét: dilettáns módon, felszínesen idéz számadatokat a beiskolázással, eredményességgel kapcsolatban, hogy a hozzá nem értő hallgatóságot meggyőzze. A számok önmagukban semmit nem jelentenek. Ha kevesebben jelentkeztek a gimnáziumba a legutóbbi felvételkor, mint az azt megelőző évben (bár még így is közel felét vették csak fel a jelentkezőknek), annak nem feltétlenül népszerűségvesztés az oka, hanem esetleg az is, hogy általában kevesebb a gyerek. Ha az iskola rangsora az évek során változott, annak oka az is, hogy sokféle szempont szerint készül rangsor stb. De a legfelháborítóbb az igazgató és a helyettesek óráinak, túlóráinak számítgatása volt az ülés során. Bárhogy is számoljuk, egy vezető - túlóra nélkül - nem lehet reggel fél 8-tól este fél 8-ig az intézményben, márpedig a tanítási idő alatt (esti tagozat is van!) ezt kívánja az iskola szabályzata. És ez csak egy érv a nagyon sok közül, amelyek mind amellett szólnak, hogy egy vezető nem tud egyedül minden vezetői feladatot ellátni.

2007. 09. 23. 16:12

Liberális idézi: Az ülés nyilvánossága 10. § (1) Az ülés – figyelemmel az Ötv. zárt ülés elrendelésére vonatkozó 12.§ (4) be-kezdés a) és b) pontjaira és (5) bekezdésére – nyilvános, azon bárki részt vehet és a polgármester, illetőleg a képviselő indítvá-nyára a Képviselő-testület engedélyével felszólalhat. A Képviselő-testület vita nél-kül, esetenként három percben engedé-lyezheti a felszólalást. (2) A Képviselő-testület üléseiről a televí-zió, a rádió, a sajtó rögzített módon, illető-leg közvetlenül élő adásban tudósíthat. (3) A választópolgárok – a zárt ülés anya-ga kivételével – betekinthetnek a Képvise-lő-testület elé kerülő napirendek írásos elő-terjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztéseket a rendes ülés napját meg-előző öt naptári nappal, a rendkívüli ülés napját megelőző két naptári nappal a jegy-ző köteles az érdeklődök rendelkezésére bocsátani betekintés céljából.

Pedig a poldármester annyira, de annyira ügyel a törvényességre, hogy az ülés alatt, SP felszólalása idején is konzultál (lásd tévéfelvétel) a jegyzővel. Nem kellene a jegyzőnek kicsit figyelmesebben olvasnia?

2007. 09. 23. 15:49

"ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót," - Nem kell nyelvésznek lenni hozzá, hogy a TEREM elhagyására csak azt lehet kötelezni, akit előtte beengedtek. A rendbontás értelmezhető elég tágan, akár úgy is, ahogyan a polgármester úr tette, bár nevezhetnénk a szólásszabadság megnyilvánulásának is, nézőpont kérdése.:-) Szerintem is érdemes kivizsgáltatni az idézett pontok érvényesülését. Köszönjük, ha megteszed.

2007. 09. 22. 0:44

becő írta:

Thomson írta: A strandbelépők árának felemelése szerintem továbbra sem előjele egy strand-bezárásnak. És a jelenlegi hosszútávú tervekben sincs ez így, nem azért akarnak mellé szállodát építeni, hogy ne legyen strand. Ha még azzal "riogatnátok" a népet, hogy a strandot csak a szálló vendégei használhatják, azt még megérteném. Arra még látok esélyt. De nem sokat. Egy strand-szállónak sem éri meg szerintem kirekeszteni az egynapos (nem csak helyi) vendégeket. És a magyar gyakorlat sem ez.

Thomson, a néphit alapján - és légyszíves hidd már el, hogy ezt nem én, vagy itt páran találtuk ki mindenki riogatására, vagy bosszantására - szóval a néphit alapján a strandbelépők és a lehetséges bezárási esélyek mögött az Élményfürdő bőszen nagy vesztesége és a két intézmény közötti tavaszi árkülönbség kiegyenlítése áll.

Az István Gimnáziumra is ez a sors várna, ha tűrjük. Egy Esztergomi neves iskola ki került egy távoli, kertvárosi területre. Néhány év és egyre kevesebben íratják oda gyerekeiket és szépen lassan így lehet elsorvasztani egy iskolát. Lehet mondani, hogy nincs diák, be lehet zárni, meg lehet szüntetni. Csomó pedagógus mehet szélnek, megmarad a bére.

2007. 09. 22. 0:38

EgomiKata írta:

becő írta: Én, mint megáltalkodott kötekedő, ismét csak kérdezek: ki őrzi az őröket? Vagyis ki ellenőrzi, felügyeli, leleős érte, hogy egy szuverén önkormányzat ne váljék Teljesen Szuverén, Szinte Magyar Törvény És Alkotmánysemleges Öntörvényű Önkormányzattá? És mit lehet csinálni azon kívül, hogy itt állítólag forradalmi hangulatban felfordítunk és uszítgatunk, egyes nagytudású fórumtársaink megállapításai szerint ?

Hol van a Közigazgatási Hivatal?? Miért nem avatkozik be? Mit csinálnak az országgyűlési képviselők? Meddig lehet jogilag ezt hagyni, hogy egy cipész, egy érettségizett polgármester, két életművész alpolgármester meg slepje mondjon ítéletet egy oktatási intézmény igazgatójáról, további sorsáról? Valószinűleg a törvényekkel is baj van, mert ez nonszensz. Hol van az Oktatási Minisztériumban a felelős? Ma már egy iskolaigazgatói pozició is politikai poszt mint régen a pártállamban? Ezeknek a gyerekeknek már régen az érettségire kellene készülniük és nem tüntetésre járni! Ki fogja Őket felkészíteni felelősen ilyen körülmények között? Mi köze a polgármesternek ahhoz, hogy melyik diák hiányzik vagy nem az iskolából? Ki ő? Meddig lehet ezt hagyni? Nagyokat idézve: ELÉG VOLT!

Holnap már a kórházi műtéteket is ők fogják 12-en jóváhagyni? Ezek 12-en egrecírosztatnak diplomás tanárokat, jogászokat, orvosokat meg sorolhatnám? Nagyon sokszor elolvashatták az ÁLLATFARM c. könyvet. Ott is ilyen leosztás volt, ezek voltak a disznók.

2007. 09. 22. 0:33

becő írta: Én, mint megáltalkodott kötekedő, ismét csak kérdezek: ki őrzi az őröket? Vagyis ki ellenőrzi, felügyeli, leleős érte, hogy egy szuverén önkormányzat ne váljék Teljesen Szuverén, Szinte Magyar Törvény És Alkotmánysemleges Öntörvényű Önkormányzattá? És mit lehet csinálni azon kívül, hogy itt állítólag forradalmi hangulatban felfordítunk és uszítgatunk, egyes nagytudású fórumtársaink megállapításai szerint ?

Hol van a Közigazgatási Hivatal?? Miért nem avatkozik be? Mit csinálnak az országgyűlési képviselők? Meddig lehet jogilag ezt hagyni, hogy egy cipész, egy érettségizett polgármester, két életművész alpolgármester meg slepje mondjon ítéletet egy oktatási intézmény igazgatójáról, további sorsáról? Valószinűleg a törvényekkel is baj van, mert ez nonszensz. Hol van az Oktatási Minisztériumban a felelős? Ma már egy iskolaigazgatói pozició is politikai poszt mint régen a pártállamban? Ezeknek a gyerekeknek már régen az érettségire kellene készülniük és nem tüntetésre járni! Ki fogja Őket felkészíteni felelősen ilyen körülmények között? Mi köze a polgármesternek ahhoz, hogy melyik diák hiányzik vagy nem az iskolából? Ki ő? Meddig lehet ezt hagyni? Nagyokat idézve: ELÉG VOLT!

2007. 09. 21. 21:49

Hát igen, ez egy nem túl szép, de annál igazabb mondás. Össze kell fogni, nem csak nekünk, hanem a városnak, azoknak akik velünk együtt éreznek, de legjobban nekünk. Nincs más választás csak a győzelem. :-)

2007. 09. 21. 21:42

Lfc írta: Szerintem több oskola is képes összefogni értünk, nem az összes, de legalább vannak olyanok véleményem szerint. ....

Nem csak ők. Van egy régi római mondás: az ellenségem ellensége az én barátom... Nagyon sok minden történt már ebben a városban, csak össze kell szedni a dolgokat.

2007. 09. 21. 21:30

Szerintem több oskola is képes összefogni értünk, nem az összes, de legalább vannak olyanok véleményem szerint. A segítségükkel 99%, hogy nyerünk így nem akarok arányt mondani, de optimistán fogom fel a dolgot.

2007. 09. 21. 21:22

becő írta: Meg kell találni a szövetségeseket - többen vannak, mint gondolnátok. Ki fog tartani a Gimnázium, meglesz az eredménye mindennek.

Nálam lehet jelentkezni szövetségesnek:)

2007. 09. 21. 21:17

becő írta: Szépen lassan alakul az István sorsa - itt, a fórumon rengeteget lehet olvasni róla, beszélgetünk, vitatkozunk eleget. .... .... Beszéltünk itt felelősségről, önmérsékletről versus felelőtlenségről, megalkuvásról. Demokratikus jogokról versus felfordító uszításról. Hová tartanak a dolgok? Van-e ereje és egysége a Gimnáziumnak a kitartáshoz? Mert most nagyon nagy szüksége lesz rá - és mindenkire, aki a legkisebb mértékben is hisz a demokráciában, az értelemben...

Nem jó, hogy magamat idézem - viszont nagyon örülök neki, hogy a feltett kérdésre megvan a választ.

A Gimnáziumnak van ereje és egysége a kitartáshoz!

Bizonyított a tanári kar, bizonyított Igazgató Úr, éjjel bizonyított mindenki, aki nem hagyta sorsára Igazgató Urat és ezen keresztül a Gimnáziumot és a hitet a demokráciában - és a mai nappal pazar bizonyítékot szolgáltattak a diákok is. Bármi történt is, ez önmagában hatalmas, elsöprő erő.

Meg kell találni a szövetségeseket - többen vannak, mint gondolnátok. Ki fog tartani a Gimnázium, meglesz az eredménye mindennek.

2007. 09. 19. 18:45

ha nem csinálunk nagy botrányt, akkor az Istvánnak lőttek...

2007. 09. 18. 18:15

Szépen lassan alakul az István sorsa - itt, a fórumon rengeteget lehet olvasni róla, beszélgetünk, vitatkozunk eleget. A két sarkított álláspont: helyzet van, kell valamit csinálni, mert elmúlik és soha többé, vagy nincs helyzet, kavar van, nyugi van, majd elmúlik és rendbe jön. Lehet megnézni a tényeket, mit is igazolnak.

Beszéltünk itt felelősségről, önmérsékletről versus felelőtlenségről, megalkuvásról. Demokratikus jogokról versus felfordító uszításról. Hová tartanak a dolgok? Van-e ereje és egysége a Gimnáziumnak a kitartáshoz? Mert most nagyon nagy szüksége lesz rá - és mindenkire, aki a legkisebb mértékben is hisz a demokráciában, az értelemben...

Hiába magyaráztuk a végén már szájbarágva, mi várható, mik az alternatívák: az el nem kerülhető komoly léptekkel közeledik. Ha most sem mozdul meg a város, ha most sem történik semmi a demokrácia védelmében, végképp búcsút lehet mondani az egésznek. Ebben a kiterjesztett offenzívában már nem csak maga a Gimnázium érintett, báránykák! Minek kellene még történnie, hogy végre lássátok, fel is fogjátok is azt, amit néztek?

2007. 09. 13. 22:30

Én, mint megáltalkodott kötekedő, ismét csak kérdezek: ki őrzi az őröket? Vagyis ki ellenőrzi, felügyeli, leleős érte, hogy egy szuverén önkormányzat ne váljék Teljesen Szuverén, Szinte Magyar Törvény És Alkotmánysemleges Öntörvényű Önkormányzattá? És mit lehet csinálni azon kívül, hogy itt állítólag forradalmi hangulatban felfordítunk és uszítgatunk, egyes nagytudású fórumtársaink megállapításai szerint ?

2007. 09. 12. 16:26

Én hallgattam egy félév előadást az információszabadságról és az adatvédelemről Székely Ivántól aki még Majtényi mellett dolgozott az adatvédelmi biztosi hivatalban. Nagyon jó téma.

Zárt ülések:

abiweb.obh.hu

Nyílt ülések ügyében egy állásfoglalás arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kell-e tárgyalni egy polgármester illetményéről:

abiweb.obh.hu

Ebből egy részlet:

A képviselő-testület, illetve a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket – eddigi gyakorlatom szerint – nem tekintem „döntéselőkészítő” (a hatályos megfogalmazás szerint: „döntés magalapozását szolgáló”) adatnak. „ülönbséget kell tenni a ’döntéselőkészítő’ és a ’döntés meghozatalához igénybe vett adat’ között. Ez utóbbiak jellemző vonása , hogy egy másik szerv eljárásában keletkeztek (annak aktusai vagy eljárásának más, végső produktumai), melyeket a közfeladatot ellátó szerv a saját eljárásában ’csak’ felhasznál. A polgármesternek (az előterjesztőnek) és a döntés meghozására jogosult testületnek az önkormányzat döntési mechanizmusában betöltött, világosan elhatárolható funkcióira figyelemmel egy előterjesztés (valamint az ahhoz kapcsolt melléklet, függelék, stb.) legfeljebb az előterjesztő általi kiadmányozásig tekinthető döntéselőkészítő iratnak. Más értelmezés ugyanis nyilvánvaló ellentmondásba kerülne a nyílt ülésre vonatkozó szabályokkal: a nyílt ülés elvesztené értelmét.” (Adatvédelmi biztos beszámolója 2004, 138. oldal)

2007. 09. 12. 16:21

Thomson írta: A strandbelépők árának felemelése szerintem továbbra sem előjele egy strand-bezárásnak. És a jelenlegi hosszútávú tervekben sincs ez így, nem azért akarnak mellé szállodát építeni, hogy ne legyen strand. Ha még azzal "riogatnátok" a népet, hogy a strandot csak a szálló vendégei használhatják, azt még megérteném. Arra még látok esélyt. De nem sokat. Egy strand-szállónak sem éri meg szerintem kirekeszteni az egynapos (nem csak helyi) vendégeket. És a magyar gyakorlat sem ez.

Thomson, a néphit alapján - és légyszíves hidd már el, hogy ezt nem én, vagy itt páran találtuk ki mindenki riogatására, vagy bosszantására - szóval a néphit alapján a strandbelépők és a lehetséges bezárási esélyek mögött az Élményfürdő bőszen nagy vesztesége és a két intézmény közötti tavaszi árkülönbség kiegyenlítése áll.

2007. 09. 12. 16:16

Először is köszönet Liberálisnak az információkért.

Ezek nagyrészt tudottak voltak, és személy szerint engem is irritálnak. De ezt röviden már korábban is jeleztem. (Információ visszatartás, arogáns politizálás).

becő írta: Talán már kezditek konkrétan látni, amit mindenki sejtett? mi folyik itt, mi nem tetszik egyes " uszító, lázadó" elemeknek....

Az uszítást és a lázadást továbbra sem minden lázadásra értem. A fenti esetben én is indokoltnak és jogosnak tartom. De teóriákat gyártani, és ezt a nép elé úgy juttatni, mintha a valóság lenne, és teóriák alapján tüzelni a népet az lázítás. A strandbelépők árának felemelése szerintem továbbra sem előjele egy strand-bezárásnak. És a jelenlegi hosszútávú tervekben sincs ez így, nem azért akarnak mellé szállodát építeni, hogy ne legyen strand. Ha még azzal "riogatnátok" a népet, hogy a strandot csak a szálló vendégei használhatják, azt még megérteném. Arra még látok esélyt. De nem sokat. Egy strand-szállónak sem éri meg szerintem kirekeszteni az egynapos (nem csak helyi) vendégeket. És a magyar gyakorlat sem ez.

2007. 09. 12. 15:14

Ötvennyolcas írta:

liberális írta: A helyzetet bonyolítja, hogy a hivatal jogászai szerint az előterjesztések anyagát - még a nyilvános ülésre szántakat sem - nem lehet széles körben nyilvánosságra hozni. Én kértem, hogy az előterjesztések a város honlapján mindenki számára elérhető legyen, de azt a választ kaptam, hogy nem lehetséges, és én sem tehetem meg.

Gondolom, az ezt tiltó jogszabályt is megnevezték a nagytiszteletű jogászok. Mert ha nem tudták megnevezni, azaz nincs ilyen tiltás, akkor akár Te is közhírré teheted az előterjesztéseket.

Köszönöm, liberális, hogy mindezt leírtad. Ha veszitek a fáradtságot és átolvassátok, pillanatok alatt kiderül, miért kértem és liberális miért szakított rá időt.

Az egész képből világít kifelé a képviseleti rendszer csődje: a képviselők - ritka kivételtől eltekintve - előzetes tájékoztatás nélkül, felkészülési és elemzési időtől, szakmai segítségtől gyakorlatilag szinte megfosztva, képviseleti jogosítványainak kihasználhatatlansága mellett kényszerül döntést hozni. Nagyon sok esetben olyan döntést, amit az orra elé tesznek, megfogalmazva. Olyan körülmények között, olyan időpontban, amit általában válságstábok szoktak használni, különleges esetekben.

Így születnek meg a különféle határozatok, döntések. Aki mindezeket diszponálja, felügyeli, nemritkán kiötli, Polgármester Úr. Így működik tehát a képviseleti demokrácia. Ha ez tényleg az.

Amit ötvennyolcas felvetett - és Képviselő Úr is megemlít - erősen aggályos, mármint az előterjesztések és egyebek nyilvános közzétételének tilalma. Aggályos-nem aggályos, attól még ez van. Nincs, aki tegyen ellene, Gyeven ez a törvény, így hozta meg a gyevi bíró.

Talán már kezditek konkrétan látni, amit mindenki sejtett? mi folyik itt, mi nem tetszik egyes " uszító, lázadó" elemeknek....

Eredeti méret

2007. 09. 12. 14:50

liberális írta: A helyzetet bonyolítja, hogy a hivatal jogászai szerint az előterjesztések anyagát - még a nyilvános ülésre szántakat sem - nem lehet széles körben nyilvánosságra hozni. Én kértem, hogy az előterjesztések a város honlapján mindenki számára elérhető legyen, de azt a választ kaptam, hogy nem lehetséges, és én sem tehetem meg.

Gondolom, az ezt tiltó jogszabályt is megnevezték a nagytiszteletű jogászok. Mert ha nem tudták megnevezni, azaz nincs ilyen tiltás, akkor akár Te is közhírré teheted az előterjesztéseket.