320 év története

320 év története

2007. 09. 26. 11:20

A Szent István Gimnázium 320 éve

Kis-Duna sétány 1

Iskolánk, a Szent István Gimnázium két nagy múltú intézetnek - az 1948-ban államosított Szentbenedekrendi Katolikus Szent István Gimnáziumnak és az Esztergomi Városi Szent Imre Gimnáziumnak - a jogutódja.

A KÁPTALANI ISKOLÁTÓL A SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUMIG

Iskolánk, a Szent István Gimnázium két nagy múltú intézetnek - az 1948-ban államosított Szentbenedekrendi Katolikus Szent István Gimnáziumnak és az Esztergomi Városi Szent Imre Gimnáziumnak - a jogutódja.

A XI. században alapított esztergomi káptalani iskola a török hódoltságig zavartalanul működött. A török megszállás után, 1687-ben Széchenyi György esztergomi érsek ötven ezer forintos alapítványt tett annak érdekében, hogy a városban egy jezsuita gimnázium és rendház létesüljön. 1773-ban XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, ezután a gimnáziumban különböző szerzetes rendek tanárai tanítottak. 1802-ben a gimnázium a bencés rendiek tulajdonába került. Az 1850-ben életbelépett tanügyi törvény az ún. "Entwurf" a hatosztályos gimnáziumok közül a rosszabb körülmények között működőket négyosztályos algimnáziummá, a jobb feltételekkel rendelkezőket pedig nyolcosztályos főgimnáziummá változtatta. Az esztergomi gimnázium eloször algimnázium lett, majd jelentős anyagi források megszerzésével 1852-tol az iskola főgimnáziummá válhatott. A főgimnáziummá válás erőteljes fejlődést hozott az iskola életében, a színvonalas szaktanári munka mellett ezt követően rakták le az alapjait a pár évtized múlva párját ritkító fizika szertárnak, kémiai laboratóriumnak, biológiai gyűjteménynek. 1948-ban bekövetkezett államosításig az intézet humanisztikus gimnáziumként muködött.

A XIX. században felerősödött az érdeklődés a természettudományok, a modern nyelvek, a technikai ismeretek iránt. Ezt az igényt kívánta kielégíteni az 1857-ben alapított alreáliskola, amely 1910-11-es tanévre már teljes egészében főreáliskolává fejlődött. Az iskola fenntartója Esztergom szabad királyi város önkormányzata volt. Annak ellenére, hogy az iskolában folyó munkáról a tanügyi főhatóságok - szóban és írásban - nagyon elismerően nyilatkoztak, az intézetnek állandó jelleggel anyagi nehézségekkel kellett küzdenie a fennmaradásért. Az iskola anyagi gondjain némileg enyhített az 1922-tol rendszeresen folyósított állami segély. 1934-ben Hóman Bálint kultuszminiszter rendeletileg, a különböző középfokú intézetek helyett egységes gimnáziumok létrehozását írta elő. 1935-tol a Szent Imre Főreáliskola, Szent Imre Gimnázium lett. Az intézet régi törekvése az államosítás 1948-ban bekövetkezett, de a balsors úgy hozta, hogy ez egyben az iskola megszűnését is jelentette. Rövid ideig tartó név- és helyváltoztatás után, tanári testülete és a tanulóifjúsága az államosított bencésgimnázium jogutódjába, az Esztergomi I.István Állami Általános Fiúgimnáziumba olvadt be. Az I.István Gimnáziumnak 1951-ben át kellett költöznie a Főapát utcai klasszicista stílusú épületből a jelenlegi helyére. Az épületet az újonnan szervezett gépipari technikum kapta meg. Az átköltözés folyamán sok szemléltetőeszköz megrongálódott, elveszett, az iskola új otthona sem volt teljesen kifogástalan. Az épületnek ebben a részében előadótermek, szertárhelyiségek nem voltak. A nehézségek ellenére a gimnáziumban színvonalas képzés folyt.

Az 1963/64-es tanévtől kezdve a gimnáziumi osztályok fokozatos leépítésével szakközépiskolai osztályok indítására került sor. A szakoktatás profilja többször változott, az 1985/86-os tanévben megkezdődött az ötéves technikusképzés. Az iskola célkitűzéseiben mindig meghatározó szerepe volt annak a törekvésnek, hogy a kor igényeinek megfelelő, színvonalas középfokú műveltséget adjon. Ezt tette kezdettől fogva és akkor is, amikor kizárólag szakközépiskolai keretek között munkálkodott a korszerű műveltség megalapozásán. 1988/89-es tanévben - 16 év szünet után - az iskola életében újra megjelentek a gimnáziumi osztályok, sőt az 1992/93-as tanévben új típusú, hatosztályos gimnázium szervezése kezdődött el. 1996-ban befejezték tanulmányaikat a híradástechnikai képzésben résztvevő utolsó ötödéves tanulók.

1997/98-as tanévtől kezdve az iskolában csak hatosztályos gimnáziumi képzés folyik. A gimnázium társadalmi megítélése kedvező, az iskolában folyó jó munkát a sport, a kulturális, a nyelvi versenyeken elért eredmények fémjelzik. Az iskola egyik jellegzetessége múltjának, hagyományainak, iskolatörténeti emlékeinek az ápolása.

Összeállította: Bányai Mátyás

Forrás: www.sztistvan-egom.hu

2007. 09. 26. 19:36

A polgármester "úr" pár év alatt tönkreteszi ezt a 320éves fennállást.

2007. 09. 26. 13:51

zoe írta: GJ! Ha csak 60 éves az István, akkor szétrombolhatjátok, azt hiszed?????????

Természetesen ez a céljuk hosszútávon. Az egyházi iskolába kell majd a gyerek. Ehhez el kell tüntetni egy középiskolát!