Pont került a Csomor-ügy végére is - A november 27-i testületi ülés döntései

Pont került a Csomor-ügy végére is - A november 27-i testületi ülés döntései

2014. 11. 27. 16:25

Esztergom Város Önkormányzatának képviselőtestülete november 27-én délelőtt megtartotta rendes testületi ülését. A képviselők napirendre vették többek között a képviselői és bizottsági tagok tiszteletdíjának meghatározását, a Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban a dömösi képviselőtestület által hozott döntést, az Olvasókör igazgatói állásával kapcsolatos pályázat bíráló bizottság alakítását. A testület a nyílt ülést követően zárt ülés keretén belül döntött több, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetői tisztségviselőjének személyéről, a Giegler Kft-vel kapcsolatban, valamint az Önkormányzat és Dr. Csomor Sándor korábbi jegyző közt fennálló vitatott kérdésben.

Ismét napirenden a bizottságok

A képviselő-testület első napirendi pontként a korábbi ülésen létrehozott bizottságokkal kapcsolatos „elmaradásokat pótolta”. A közjóléti bizottság tagja, Dr. Micsinayné Dr. Kaszanitzky Antónia családi okokra hivatkozva lemondott tagságáról, helyére Weisz Csabánét választották. Ő, valamint az előző testületi ülésen részt venni nem tudó bizottsági tagok - Decsi Attila, Dr. Ilosvai Gábor, Dr. Pák Péter – a képviselőtestület előtt letették esküjüket.


Módosított költségvetési előirányzat
Következő napirendi pontként a költségvetési előirányzatokat módosították a 2014. szeptember 30-i állapotnak megfelelően. Az összevont mérleg főösszege 9 968 511 ezer Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 136 859 ezer Ft növekedést jelent, az Önkormányzati mérleg főösszege 84991 ezer Ft-al, a Közös Önkormányzati Hivatal mérleg főösszege 22 455 ezer Ft-al, az intézmények mérlegek főösszegei 29 413 ezer Ft-al emelkedtek.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak: az Önkormányzat mérleg főösszege 7 804 318 ezer Ft-ra emelkedett, ami 84 991 ezer Ft növekedést jelent. A bevétel növekedést a Magvető szobor eladása 50 800 ezer Ft, a határátkelőhelyek támogatása 1 842 ezer Ft, az intézményfinanszírozásként átadott tételek különbözete 24 467 ezer Ft, az Aprófalva Bölcsőde ágazati pótléka 3 284 ezer Ft és nyári gyermekétkeztetés 4 598 ezer Ft okozta. A Magvető szobor bevételét és a határátkelőhelyek támogatására kapott, de még fel nem használt összeget tartalékba helyezték, a többi bevételt a megfelelő kiadási sorokra csoportosították.


Fakivágás magánterületen

A 3—6-os, a Kormányhivatal törvényességi felhívásaival kapcsolatos pontokat összevonva tárgyalta a testület. A legtöbb képviselői hozzászólás a magánterületeken lévő fák kivágására vonatkozó témában érkezett, a testület döntése értelmében a továbbiakban a magánterületen lévő fák kivágása kikerül a szabályozás alól. 

Képviselői, bizottsági tiszteletdíjak
A képviselőtestület ma döntött a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és elnökök, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának mértékéről. Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja (továbbiakban: alapdíj) 62.000 forint. A bizottság elnökének havi tiszteletdíja, több tisztség, bizottsági tagság esetén is csak 118.000 forint az alapdíjjal együtt, bizottsági képviselő tagjának havi tiszteletdíja több bizottsági tagság esetén is csak 90.000 forint az alapdíjjal együtt, továbbá tanácsnok havi tiszteletdíja több tisztség, bizottsági tagság esetén is csak 150.000 forint az alapdíjjal együtt. A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja 28.000 forint.

 

Közös Önkormányzati Hivatal
Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi ülésén úgy döntött, hogy az Esztergom Város Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására 2013. június 19-én kötött megállapodás 2014. december 31-vel történő felmondását kezdeményezi. 

 

Esztergom Város Önkormányzatának képviselőtestülete november 27-i ülésén nem járult hozzá a megállapodás felmondásához. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt Dömös Község Önkormányzatával határozatlan időtartamra, az Alapító Okirat és a Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartásáról szóló Megállapodás alapján, változatlan feltételekkel fenn kívánja tartani. Az indoklásban szerepelt, hogy Dömös Község Önkormányzata a mai napig nem utalta át az Esztergom Város Önkormányzatának járó 5.699.477 forint központi költségvetési hozzájárulási összeget. További indokként elhangzott, hogy amennyiben Esztergom hozzájárulna a megállapodás felbontásához, úgy a dömösi kirendeltségen dolgozó 4 fő köztisztviselő elvesztené munkáját, s mivel a megállapodás szerint a személyi jellegű juttatások Esztergom Város Önkormányzatát terhelik, így a végkielégítések kigazdálkodását Esztergomnak kellene biztosítania.


Pályázat az Olvasókör igazgatói állásának betöltésére

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése, és végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom igazgatói állására érkező pályázatok véleményezésére bíráló bizottság létrehozásáról döntött. A bizottság elnöke: Tóth Tamás, tagjai Horányi László és Erős Gábor.


Nem az ingatlanátvételre, igen a szelektív gyűjtők áthelyezésére
A testület döntött továbbá arról, hogy a 16400 és 16401 helyrajzi számú, természetben Prímás-sziget, Gőzhajó utcában lévő ingatlanokat nem kívánja tulajdonba venni. Az ingatlan besorolása „magaspart” jellegű árvízvédelmi mű, a Duna és Kis-Duna közti szakasz. Az átvétellel egy sor kötelezettséget, továbbá azok nem teljesítése esetén kötbér fizetését is vállalnia kellett volna az önkormányzatnak, így a testület végül úgy döntött, nem veszi tulajdonba a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által felkínált ingatlant. 

Döntés született továbbá arról, hogy a Szentgyörgymezőn, Klapka György téren lévő szelektív hulladékgyűjtő edényeket a lakosság igényeit figyelembe véve a Dózsa György tér 1/b melletti parkoló területére helyezik át.

 

Zárt ülés: megegyezés kilenc évnyi pereskedés után

 


A nyílt ülést követő zárt ülésen szintén több napirendi pont szerepelt.


Ennek keretén belül, kilenc éves pereskedés végére tett pontot a képviselőtestület, miután elfogadta Dr. Csomor Sándor 2013. október 14-én kelt írásbeli egyezségi ajánlatát. Hozzájárult továbbá ahhoz, hogy valamennyi folyamatban lévő peres felek közötti eljárásban a peres felek költségigény nélkül kérelmeiktől elálljanak arra az esetre, ha Dr. Csomor Sándor az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatallal egyezően kijelenti, hogy további vagyoni, nem vagyoni és személyiségi, jogi igényt egymással szemben nem érvényesítenek. 

A képviselőtestület döntött továbbá arról, hogy a Strigonium Zrt. valamint a cégcsoporthoz tartozó cégek könyvvizsgálói feladatainak ellátására árajánlatokat kér be, és döntés született több, a Regia Civitas Kft. érintő kérdésben, valamint a Giegler Kft-vel szemben fennálló adósságrendezéssel és az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatban. Az ezekkel kapcsolatos határozatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az önkormányzat soron következő, rendes testületi ülésén ismerteti a polgármester.

A zárt ülés napirendjei között szerepeltek továbbá az önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések. 

A Gran parkoló Kft. ügyvezető személyére pályázatot ír ki a testület, amely pályázati kiírást pénzügyi ellenőrző és tulajdonosi bizottsággal jóvá kell hagyatni, annak közzététele előtt és a pályázati eljárás lefolytatásáig a társaság ügyvezetésével Hendrik Krisztinát bízták meg díjazás nélkül. Ugyancsak a Strigonium Zrt. vezérigazgatóját bízták meg a képviselők díjazás nélkül az Esztergompont Kft. esetében a végelszámolás, valamint az álló Esztergomi Tankönyvkiadó és Egyetemfejlesztő Nkft esetében a kényszertörlési eljárás lefolytatásáig. 

Az Esztergom Port Kft. ügyvezetőjének Sasvári Szilárdnak, valamint a felügyelő bizottsági tagok lemondását szintén elfogadta a testület, a kényszertörlési eljárás lefolytatásáig Hendrik Krisztinát bízták meg a cég vezetésével díjazás nélkül. 

Az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Nkft ügyvezetésével Nagy Attilát bízták meg, díjazás nélkül. 

Az Esztergom SRL ügyvezető személyére pályázatot ír ki a testület, amely pályázati kiírást pénzügyi ellenőrző és tulajdonosi bizottsággal jóvá kell hagyatni annak közzététele előtt. A pályázati eljárás lefolytatásáig a társaság ügyvezetésével Nagy Attilát bízták meg díjazás nélkül. 

Az Esztergomi Kegyeleti Kft. ügyvezetőjének Merényi Tamásnak lemondását elfogadta a testület, ügyvezető személyére pályázatot ír ki a testület, amely pályázati kiírást pénzügyi ellenőrző és tulajdonosi bizottsággal jóvá kell hagyatni annak közzététele előtt. A pályázati eljárás lefolytatásáig a társaság ügyvezetésével Nagy Attilát bízták meg.

 

2014. 11. 28. 20:44

Biztos forrásból tudom   .... jajj nem szeretnék vádaskodni, ezért nem írom le a tényeket. Eddig is két fizetett munkahelye volt . Kérem, néha nézzen el  de. 10 óra  körül N.A. lakása felé, felébredt-e már N.A.

 

2014. 11. 28. 20:36

Szerafina: Eszköz Kft. + Zöld út

2014. 11. 28. 6:57

Nem tudom, mennyi jár az Eszközért, de ha tényleg 700 ezer, akkor meg pláne nem értem, miért baj, ha most egy picit többet kénytelen dolgozni a fizetéséért.

2014. 11. 27. 21:38

Nagy Attila nem lett képviselő Dorogon?

Mintha olvastam volna egy új összeférhetetlenségi szabályról, bár nem világos, hogy ez ilyen kontextusban számít-e, illetve, hogy "a helyi önkormányzat" az ebben az esetben csak azt jelenti, hogy ugyanott összeférhetetlen ahol képviselő, vagy általában bárhol. Talán majd egy jogász eligazít minket mire is gondolhatott itt a törvényhozó:

 

36. § (1)Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet (...)

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

2014. 11. 27. 21:10

Mert Nagy Attila nem haver ám. És ha két feladatot 0 Ft-ért végez, akkor ugyan miből él? Ja, igen, az Eszköz Kft-ből 700.000 Ft-ért.

2014. 11. 27. 20:09

A közlemény szerint átmenetileg, amíg nem lesz pályázati úton új ügyvezető. Olcsóbbnak tűnik - konkrétan 0 forintba kerül - , mint haverokat ültetni a székbe, és nem hiszem, hogy 1-2 hónapig ne tudná megoldani az ügyvezetést, most is két cég van alatta. 

2014. 11. 27. 20:00

Úgy tűnik ez a Nagy  Attila  mindenhez ért. Mindent elvállal pedig van egy régi szólás egy s-l, nem lehet két lovat megülni .

2014. 11. 27. 18:45

Csak nekem van az az érzésem, hogy talán megindult a rendcsinálás?