Fidesz: Több száz milliós segítség veszett oda

Fidesz: Több száz milliós segítség veszett oda

2012. 09. 25. 16:49

Mint ismeretes Esztergom Városa - a Tétényi Éva által fémjelzett, 2010-ben indított adósságrendezési eljárás óta - súlyos likviditási gondokkal küzd. Most azonban több, az adósságrendezésben résztvevő hitelező a Fidesz- KDNP frakcióval való tárgyalásokat követően úgy döntött, hogy a város felé fennálló, szeptember 30-án esedékes követelésére fizetési haladékot nyújt be december végéig, ezzel biztosítva rövid távon a város fizetőképességének helyreállítását.

A hitelezői nyilatkozatokat egy részét a  mai nap folyamán eljuttattuk a Hivatalba. Frakciónk azonban megdöbbenve értesült arról, hogy a dr. Balla Sándor aljegyző vezette hivatal Tétényi Éva utalványozásával 7 nappal a fizetési határidő lejárta előtt elutalta az összeget. Ez a több százmillió forint átmeneti segítséget nyújtott volna a városunknak, mely néhány hónapra megoldotta volna Esztergom fizetőképességét, ezzel időt adva a helyzet megoldására.

 

Fidesz- KDNP Esztergomi Frakció

2012. 09. 27. 7:37

Esztergom jelenlegi "pénzhiányos" helyzetében, illetve annak (jelenlegi) tudatában, hogy a bankok devizaalapú hitelezése, kötvény kibocsájtása nem biztos, hogy valós alapokon

nyugszik(pl.svájci frank), nem biztos hogy tisztességes volt a bankok részéről ez az un. "hibás termék" kihelyezés.

Szerinted "szőnyeg alá kell sörni" a témát?

Magyarországon az önkormányzatok 90%-a(2004-2010 között) devizaalapú "hitelekben" adósodott el, mely "hitelek"terheit (vélt, vagy valós) ugyan úgy mint a lakossági hiteleknél az önkormányzatokra "terhelték". A "szimmetria" elvét nélkülözve. Hozam 0%,költség 50-60% plusz.

Szerinted?

 

 

2012. 09. 27. 6:50

Amennyiben annyi "problémja" lenne Esztergomnak a bankokkal mint nekem, akkor nem lenne semmi '"problémaja" Esztergomnak, a devizaalapú hitelfelvételekkel, és devizaalapú kötvényekkel.

Szerintem jelen helyzetben, tárgyalási alap! Vagy nem?

2012. 09. 26. 22:58

Most őszintén! Értem hogy neked a bankokkal van problémád. Indíts egy bank topikot, de miért jó ez, hogy minden topikot teleraksz a banktémáddal?

2012. 09. 26. 8:47

Több száz milliót lehet vissza "szerezni" a hitelező pénzintézetektől.

"Perre buzdítja a devizahiteleseket a Kúria elemző anyaga

A joggyakorlat elemző csoport a vonatkozó magyar és uniós jogi szabályozás folyamatában történt feldolgozása, közel 50 ítélet áttanulmányozása után, a német és osztrák joggyakorlatról készült tanulmány, a csoport közgazdász tagja véleményének ismeretében az alábbi megállapításokra jutott:

1.) A pénzügyi intézmény a fogyasztói nem lakáscélú hitel – és kölcsönszerződésekre (fogyasztói kölcsönszerződés) vonatkozó általános szerződési feltételei között (üzletszabályzatában) a kamat, díj, költség ügyfélre kedvezőtlen, egyoldalú módosításának jogát – törvényi felhatalmazás alapján, annak megfelelően - kikötheti. E szerződési kikötés nem semmis önmagában a miatt, mert a pénzügyi intézmény maga számára a fogyasztóra hátrányos egyoldalú szerződésmódosítás jogát kiköti.

2.) Az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés nemcsak jogszabályba ütközés miatt lehet semmis, hanem azért is, mert az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó  egy vagy több, esetleg valamennyi feltétel - tartalmát tekintve - indokolatlanul és egyoldalúan előnyös a pénzügyi intézmény számára, ezért a Ptk. 209.§-ának (1) bekezdése értelmében tisztességtelen.

A Ptk. 209.§-ának (6) bekezdése alapján azonban a bíróság által nem vizsgálható az olyan feltétel tisztességtelensége, amelyet jogszabály határoz meg, vagy amely tisztességtelenségének vizsgálatát jogszabály kizárja (209. § (5) bekezdés). A Magatartási Kódexben foglalt egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő feltételek semmisségét a bíróság vizsgálhatja.

3.) Tisztességtelen az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó olyan kikötés, amely a fogyasztóval szerződő pénzügyi intézmény számára –  a fogyasztó hátrányára –  indokolatlan és egyoldalú előnyt nyújt. Tisztességtelen – adott esetben jogszabályba ütköző – az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés, ha:

a) tartalma az átlagfogyasztó számára nem egyértelmű, nem világos (világos és egyértelmű megfogalmazás elve);

b) az egyoldalú szerződésmódosítás feltételei nem tételesen meghatározottak, vagyis ok-listát nem tartalmaz, vagy az ok-lista csak példálózó jellegű felsorolást tartalmaz (tételes meghatározás elve);

c) az egyoldalú módosítás feltételei nem objektív jellegűek, vagyis a fogyasztóval szerződő félnek lehetősége van a feltétel bekövetkeztét előidézni, abban közrehatni, a módosításra okot adó változás mértékét befolyásolni (objektivitás elve);

d) az ok-listában meghatározott körülmények ténylegesen nem, vagy nem olyan mértékben hatnak a kamatra, költségre illetve díjra (ténylegesség és arányosság elve);

e) a másik fél nem láthatta előre, hogy milyen feltételek teljesülése esetén  és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá  történő áthárítására (átláthatóság elve);

f) a szerződésmódosítás bekövetkezése esetére nem biztosítja a fogyasztó számára a felmondás jogát.

4.) Mind a jogszabályba ütköző, mind a tisztességtelen szerződési feltétel semmis; e két érvénytelenségi ok vizsgálatának nincs a jogszabályból levezethető kötelező sorrendje.

5.) Ha a fogyasztó a szerződéskötési eljárás során az egyoldalú szerződésmódosítás feltételeit nem ismerheti meg, az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés nem válik a szerződés részévé.

6.) a.) A bíróságnak a per tárgyává tett általános szerződési feltétel érvénytelenségét hivatalból kell észlelnie, ha az érvénytelenség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható.

b.) A bíróságnak a már nem alkalmazott vagy nem hatályos általános szerződési feltétel érvényességét is vizsgálnia kell, ha ez szükséges a jogvita eldöntéséhez.

c.) A bíróságnak az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötés érvénytelenségét attól függetlenül kell vizsgálnia, hogy azt a fogyasztóval szerződő fél ténylegesen alkalmazta-e.

7.) Az ok-listában szereplő érvénytelen – tisztességtelen, semmis – kikötés nem vált ki joghatást, a szerződés e kikötés mellőzésével, egyebekben változatlan feltételekkel köti a feleket. A bíróság ítéletében azt állapítja meg, hogy mely tisztességtelen feltétel érvénytelen. Nincs lehetőség arra, hogy a bíróság az érvénytelen szerződési feltétel helyett, vagy azt kiegészítve új, a felek egyenlőségét helyreállító szerződési kikötést állapítson meg.

Olyan esetben, amikor a szerződési feltételnek csak meghatározott része tisztességtelen, nincs akadálya, hogy a bíróság – a részleges érvénytelenség szabályait alkalmazva – ne a teljes szerződési kikötés, hanem csak a tisztességtelen jellegét okozó rész érvénytelenségét állapítsa meg és az érvénytelen részt mellőzze, a szerződési kikötést pedig az érvénytelen része nélkül, annak elhagyásával érvényessé nyilvánítsa, ha az adott esetben ennek az érvénytelenségi jogkövetkezménynek az alkalmazása célszerű és indokolt.

8.) a) Az általános szerződési feltételek között szereplő ok-listában foglalt feltételek érvénytelensége az egyoldalú szerződésmódosítás érvényességével kapcsolatosan is vizsgálható.

b.) Az egyoldalú szerződésmódosítás érvénytelenségének megállapítása iránt – ha az általános szerződési feltételnek minősül – közérdekű kereset indítható.

c.) Az egyoldalú szerződésmódosítás érvényességének körében vizsgálandó,  érvényesül-e a ténylegesség  és az arányosság elve."

 

http://www.azenpenzem.hu/cikkek/perre-buzditja-a-devizahiteleseket-a-kuria-elemzo-anyaga/883/

2012. 09. 26. 6:48

Nem voltam gépközelben, no :)

2012. 09. 26. 3:07

Na és mi a biztosíték, hogy néhány hónap múlva tudnak majd fizetni azoknak, akiktől a haladékot kapták, mégis mibül? Maguk írják, Esztergom fizetőképességére költenék, na, abba sok minden belefér, például saját maguk, csókosok, azonnali inkasszósok. Nem inkább az a megdöbbenés oka, hogy nem találtak már pénzt a kisded játékaikra, mert elutalták az orruk elől? Na és milyen megoldást hoz a Jézuska karácsonyra, abból lesz pénz, hogy „toljatok rá mindent a Tétényire”, vagy megveszi az élményfürdőt?

választópolgárok

2012. 09. 25. 23:06

Ez a Fidesz csürhe is nyuszikázni akar Tétényivel, ha fizet az a baj, ha nem fizet az a baj. Mi az hogy a Fidesz frakció megegyezett? Szerintem az önkormányzattal kell megegyezni nem a testülettel. De ezt persze Steindl baromékig nem jutott el. Most próbálanak jópofizni. Ha nem csinálktak volna anno adóssßágot dosztig akkor ma nem lenne semmi baj.

Mint látom Fidesz ismét takarója alá bújtatta a KDNP szeretöjét. Vagy a szeretö bújt a taki alá? MIndegy. Kellemes ......... na tudjátok mit.

Törölt felhasználó #3155

2012. 09. 25. 22:17

Istenem, a helyi Fidesz vezetése, mint látszik még soha nem gondolt arra, hogy  a tartozásokat időben szokták kifizetni!
Nekik ez érthetetlen! Miként jön valaki ahhoz, hogy kifizeti a tartozását időben! HALLATLAN!
Hiába, meglátszik, hogy még mindíg nem tanulta meg ez a gaz Tétényi a Fidesz etikáját, morális mibenlétét!
Hallatlan! Ilyet! Időben fizetni? Megdöbbentő, ugye  Fideszék?

2012. 09. 25. 21:03

...mellesleg úgy tényleg nehéz kitalálni, ippeg mit csinálnak tomiék, ha a szokásos ügymenethez tartják magukat, és előbb bedobják a sántát a gödörbe, osztán meg kiabálnak, hogy vigyázz sánta, gödör vazze! Hülye sánta, beleestél! Ahhoz nem kell semmilyen szervezethez tartozni,hogy kiverje az ember szemét a nyilvánvaló ostoba rosszindulat. Vagy de?

Más: a király ma bentjárt a hivatalban és a pletykák szerint javaslatot tett a vagyongazdálkodási iroda teljes likvidálására. Pedig őket védte az elején a legvehemensebben. Namindegy, csak szöget ütött... :)

2012. 09. 25. 20:57

...mer még nem vettétek észre, hát segítek...majd holnap biztos kikerül ez is az oldalra hírként

 

 Skip Navigation Links


Önkormányzat-finanszírozás
Esztergomi Fidesz: határidő előtt utalt a polgármester

Tatabánya, 2012. szeptember 25., kedd (MTI) - Esztergom polgármestere a szeptember 30-i határidő előtt hét nappal elutalta a város nagy hitelezőinek járó összeget, annak ellenére, hogy a Fidesz-frakció megegyezett az adósok egy részével, hogy az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel december végig nem kérik a pénzüket, mintegy 300 millió forintot - tájékoztatta a képviselőcsoport kedden az MTI-t.

Zoltai Dániel (Fidesz), a pénzügyi bizottság tagja elmondta, ez a több száz millió forint átmeneti segítséget nyújtott volna a városnak, néhány hónapra biztosította volna Esztergom fizetőképességét, ezzel időt adva a helyzet megoldására.
Tétényi Éva független polgármester az MTI-vel közölte, 880 millió forintot utaltak el határidő előtt, mert a helyi adók befizetéséből most volt pénze az önkormányzatnak.
A polgármester emlékeztetett rá, hogy egy évvel korábban az volt a Fidesz kifogása, hogy nem utalt időben. Akkor adminisztratív okokból valóban nem tudták teljesíteni határidőre az utalásokat, ezért most előre dolgoztak. 
"A Fidesz-frakció kezdeményezéséről hivatalosan nem volt tudomásom, és semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy a pénzt határidő előtt elutaljuk" - tette hozzá Tétényi Éva.
A polgármester korábban közleményben tudatta, hogy szeptember végére várhatóan fizetésképtelen lesz Esztergom, miután az állam 2011 decemberében átvette az esztergomi intézményeket, de az önkormányzattól inkasszóval leemeli az átvett a működtetési költségeiket.
A képviselő-testület ezért a város költségvetését 1,1 milliárd forintos fedezetlen hiánnyal fogadta el, amelyre az önkormányzati törvény szerint nincs lehetőség. A megyei kormányhivatal törvényességi felhívásban figyelmeztette erre a testületet, de az ezek után sem hozta meg a törvényes állapotok helyreállítására szolgáló döntéseket, ezért a kormányhivatal a Kúriához fordult jogorvoslatért.

bfi \ bti \ blz

MTI 2012. szeptember 25., kedd 17:12

2012. 09. 25. 19:43

Hát, a Fidesz-frakció esetleg megtehette volna, hogy beavatja a terveibe a polgármestert és a jegyzőt. Ezt akár egyeztetésnek is lehet nevezni, de elég lehetett volna annyi is, hogy közlik, ne utaljatok, mi még tárgyalunk...

Aki az utolsó pillanatban váratlanul ment meg mindenkit, az a Superman, az ilyesmi csak neki sikerül... Talán nem kéne Supermant játszani, hanem normálisan kellene dolgozni. Mellesleg miért lenne az törvényszerű, hogy a fizetési határidő utolsó napján kell fizetni?

2012. 09. 25. 17:51

Miért nem két hete adták át a nyilatkozatokat! Csak nem taktikázás folyik megint!

A jó adós mindig fizet a rossz futkos mint pók a falon! Remélhetőleg ezért az adóság

spirálért is fizet valaki!

2012. 09. 25. 17:43

Csak megemlítem,hogy Balla Sándor Urat a fidesznyikovok hozták ide!Az általuk kreált közjegyző a p......a sincs.Egyébként mint nő nagyon csinos!

Törölt felhasználó #3155

2012. 09. 25. 17:13

A hitelezői nyilatkozatokat egy részét a mai nap folyamán eljuttattuk a Hivatalba.

Osztán miért nem mindet, nem volt elég papír?

2012. 09. 25. 17:01

Már megint ez a rövid távon történő gondolkodás... Hosszú távon kellene inkább, nemdebár???