Hogyan adjunk el ingatlant tripla áron egy hülyék vezette önkormányzatnak?

Hogyan adjunk el ingatlant tripla áron egy hülyék vezette önkormányzatnak?

2011. 07. 27. 0:51

Sokáig gondolkodtam milyen címet is lehetne adni ennek az írásnak, és csak reménykedem benne, hogy az olvasó megbocsát nekem a nem túl szalonképes választásért. Ugyanakkor megdöbbentő és elkeserítő milyen ócska csalás áldozata lett Esztergom városa az Erzsébet ház mélygarázsának megvásárlása kapcsán. Nehéz eltekinteni a legkézenfekvőbb magyarázattól a miért és hogyan kérdésére: mármint arra, hogy akkora kreténekre bízta Esztergom 2006 és 2010 között a város vagyonának felügyeletét, amekkorák a valóságban nem is létezhetnének ilyen koncentrációban egy ekkora kisvárosban. Az alábbi történet azonban sajnos nem a fantázia műve.

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy Druskóci Ottó nevű esztergomi úriember, és egy Bánszky Csaba nevű esztergomi úriember, akik közösen vágtak bele az Erzsébet ház nevezetű projektbe: Druskóci az Esztor Kft. nevű cégével volt a beruházó, Bánszky a kivitelezés/értékesítés területén működött közre. Közösen létrehoztak nevük kezdőbetűiből és az aktuális évszámból építkezve egy BD 2006 Kft. nevű projektcéget a munka idejére. Ez a cég túlzottan sok vizet nem zavart, a 2008-as mérleg beszámolója szerint szinte nem is működött, vagyona a 3 milliós törzstőkén túl nem volt, ingatlantulajdona meg aztán főleg nem, vesztesége is alig. Bért senkinek nem fizetett, alkalmazottat nem foglalkoztatott, csak egyszerűen létezett, várva a jobb időket.

A történet harmadik főszereplőjét úgy hívják, hogy Esztergom Város Önkormányzata. Ez a jogi entitás, vagyis pontosabban az őt vezető Képviselőtestületi Többség egyik nap arra ébredhetett, hogy a XXI. század legnagyobb gazdasági befektetése mégsem a biotechnológia vagy az informatika lesz itt az észak Balkánon, hanem valószinűleg inkább a mélygarázsüzemeltetés. Igen kapóra jött  Többségnek, hogy éppen ezidőtájt kezdődött el Druskócziék projektje a városban - magához hívta hát az Építőt és addig itatta édes nektárral és addig duruzsolt a fülébe édes szavakat, míg az Építő elvállalta: épít a Többségnek egy saját mélygarázst, egy egész plusz szintet az Erzsébet ház alá. Cserébe azt kérte: a Többség vegye azt tőle bérbe örök időkre, de legalább tizenkét évre, egyedi áron, olcsósítva. Többség a tenyerébe köpött (önkormányzati határozatot hozott), és az üzlet megköttetett:

 

698/2005. (XI. 15.) esztergomi öh.**módosítva a 248/2007.(IV.20.) határozattal**

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 17436 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti, 2594 m2 területnagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon az   Esztor Kft. (2510 Dorog, Mária u.16.) mint tulajdonos építtető által megépítésre kerülő kb. 2500 m2 területű mélygarázst, azon belül 83 db parkolóhelyet az építmény használatbavételi engedélyének kiadása után üzemeltetés céljából legalább 12 évre bérbe veszi az alábbi bérleti díjért: - garázshelyekért: maximum 1250 Ft/m2 /hó + rezsi - kiszolgáló területért: maximum 500 Ft/m2/hó + rezsi A Képviselő-testület felhatalmazza a Tulajdonosi Bizottságot a szerződés szövegének elfogadására. A bérleti díj végleges összegéről az értékhatár függvényében a Képviselő-testület határoz.

Felelős: Meggyes Tamás polgármesterHatáridő: a bérleti és üzemeltetési szerződés aláírására: folyamatos

 

Érezte a Többség, hogy valami nem teljesen van rendben ezzel a megfogalmazással, így két évvel később módosított rajta villás fülű jogászaival:

 

248/2007.(IV.20.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 698/2005.(XI.15.) esztergomi öh. határozatának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:„Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 17436 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kossuth L. u. 14-16-18. szám alatti, 2594 m2 területnagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon az  Esztor Kft. (2510 Dorog, Mária u.16.) mint tulajdonos építtető által megépítésre kerülő kb. 2500 m2 területű mélygarázst, azon belül 83 db parkolóhelyet az építmény használatbavételi engedélyének kiadása után üzemeltetés céljából legalább 12 évre bérbe veszi az alábbi bérleti díjért:…”Felelős: Meggyes Tamás polgármesterHatáridő: a határozati javaslat módosítására: azonnal

 

2007. december 19-én a fenti határozatok értelmében Esztergom Város Önkormányzata és a BD 2006 Kft. bérleti előszerződést is kötöttek. Figyeljék a kezeket - ahogy Rodolfó mondaná: itt már nem az Esztor volt a szerződő fél, hanem a BD 2006 Kft. Ez a későbbiekben még fontos lesz.

Telt-múlt az idő, épülgetett, gyarapodott az Erzsébet ház, hónapról hónapra növekedett a szerkezet. Eljött azonban a 2008-as esztendő, és magával hozta a ronda és gonosz Válságot, amelyik minden egyéb híreszteléssel ellentétben egyáltalán nem állt meg a Város határában, hanem bevette magát az utcák szövevényébe és nekiállt belülről bomlasztani a sosem látott esztergomi fejlődést. Az Erzsébet házat sem kerülte el: a projektet finanszírozó pénzintézet, az Első Bank  nagyon meg is ijedt, amikor meglátta a Válság árnyékát rávetülni az épülőfélben lévő házra. Az Építő megpróbálta nyugtatgatni az Első Bankot: nincsen semmi baj, itt a Többség, örök időkre, de legalább tizenkét évre bérbe veszi a mélygarázst, lesz itt haszon és megtérülés, tejjel vajjal folyó kánaán és még prémium is jut a Bank vezetőinek. Addig-addig osztottak és szoroztak azonban a bankárok, míg rá nem jöttek: a bérlet helyett sokkal jobb lenne, ha a Többség meg is venné ezeket a szuper garázsokat. Minél drágábban annál jobb, mert annál biztosabb a vezetői bonusz és a tejjel vajjal folyó kánaán.

Mit volt mit tenni, az Építő újra felkereste a Többséget, és ellejtette előtte a vadkeleten tanult násztáncát, hátha felkelti a vágyat Többségben és az lemond az örök bérletről, mely legalább tizenkét évig tart. Egy önkormányzati előterjesztés mindezt ezekkel a szavakkal mutatja be:

 

2008. május 14-én kelt levelében a BD 2006 Kft. ügyvezetője a fent említett, épülő mélygarázsban további 55 db parkolóhely bérleti jogát ajánlotta fel az Önkormányzat részére, majd 2008. június 2-án felajánlotta a már bérelt 83 db és a bérlésre felkínált parkolóhelyeket megvételre az Önkormányzat számára. Ezzel a tulajdonában maradó garázshelyek száma nem fedezi a lakásokhoz, üzlethelyiségekhez, irodákhoz kapcsolódó szükséges parkolót, de vállalta, hogy a hatályos rendelet értelmében a hiányzó parkolók után parkolóhely-megváltási díjat fizet. Az itt megépült parkolóhelyek hivatottak pótolni a Széchenyi téren és a Kossuth Lajos utcán megszűnő parkolókat, valamint kiszolgálni a posta, az Önkormányzat, a bankok és a közhivatalok ügyfélforgalmát is. Az eredeti bérleti konstrukcióval másfél szintet bérel az Önkormányzat, melyek fizikai leválasztása, eltérő tarifarendszer bevezetése, a többi parkolótól való külön kezelése problémát okozna, ezért célszerű a –1 és –2 szintet teljes egészében üzemeltetni.

2008. október 29-én kelt levelében a BD 2006 Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, miszerint az Önkormányzat által bérelt 83 db parkoló és a lehetséges 55 db parkoló bérlési idejét 15 évre terjessze ki. Indokai a következők: a projekt kezdetén a közfunkciós parkolók kialakítása még nem szerepelt a tervben, az Önkormányzat kifejezett kérése volt egy közfunkciót is ellátó mélygarázs megépítése. A beruházó cég vállalta, de a mélygarázsra vonatkozó építészeti, technológiai kivitelezés költsége a projekt pénzügyi tervezésében nem szerepelt és ezen bekerülési költség növekedés miatt a projekt kivitelezése veszélybe került, amit a pénzintézeti finanszírozás bevonásával tudtak orvosolni, ám ehhez az Önkormányzattal történő bérleti előszerződés és annak fenti időszakra történő kiterjesztése, mint biztosíték vált szükségessé.A közfunkciót ellátó mélygarázs végett az alépítmény a projekt összköltségének 45 %-át teszi ki. Az előzetes számítások szerint a parkolók hasznosítása már átlagos parkolási díj mellett is várhatóan nyereséget termel, de a Kossuth Lajos utcai, a Széchenyi téri parkolóhelyek megszűntetése és a Zöldház melletti parkoló egészének használaton kívül helyezése, és a belvárosi parkolók számának lecsökkenése miatt az Önkormányzatnak érdekében áll a fenti, összesen 138 db parkolóhely megvétele, mivel a 15 éves bérleti díj a 138 db garázshelyre vonatkoztatva 719.579.880,- Ft, míg ugyanezen garázshelyek vételára 625.800.000,- Ft. A vételi konstrukció hosszabb távon jövedelmezőbb a város részére, ugyanis az üzemeltetésből származó bevétel kb. 12 év alatt kitermeli a bekerülési költséget ezután pedig folyamatos nyereséget termel, amellett, hogy az ingatlan a város tulajdonba kerül. A megvásárolni kívánt 138 db garázshely tulajdoni eloszlása jelenleg a következő: 83 db parkoló a BD 2006 Kft. tulajdonát képezi, így célszerű ezen Kft. üzletrészét megvásárolni, tekintettel arra, hogy így a vételár áfa mentes. A fennmaradó, megvásárolni kívánt 55 db parkolóhely tulajdonosa az építtető, Esztor Kft., mellyel adásvételi szerződés megkötése javasolt. Kérem a határozati javaslatok elfogadását.

 

Szegény Többség itt követte el az első nagyon nagy hibát. Elhitte, hogy a BD 2006 Kft. tulajdonában van akár egy fikarcnyi kis mélygarázs is és neki azt célszerű lesz a Kft.-vel együtt megvásárolni, mert így meg lehet spórolni az áfát. Nos, az áfát megspórolták, bár hasonló mértékű illetéket szabott ki végül a városra az adásvétel miatt az adóhatóság, de ne szaladjunk egyelőre ennyire előre a történettel. 2008 decemberében járunk, az önkormányzat buzgó előterjesztésírói megírták a fenti sorokat, és nem volt a Többség vezette önkormányzatban egyetlen olyan ember sem, aki ellenőrizte volna a megvásárolni kívánt BD 2006 Kft. mérlegét, hogy valóban van-e a cég tulajdonában bármilyen ingatlan. Nos, nem volt. A társaság 2008. december 31-i fordulónapjával készült, az elektronikus beszámoló portálon bárki számára elérhető mérlegjelentés szerint a cégnek a 3 millió forint törzstőkén kívül 2008 decemberének végén semmilyen egyéb vagyona nem volt.

Mindez azonban nem zavarta a Többséget, akik el is fogadták az alábbi két határozatot:

 

881/2008.(XII. 11.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 17436 helyrajzi számú, természetben Esztergom, KossuthL. u. 14-16-18. szám alatti, 2594 m² területnagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon az Esztor Kft. (2500 Esztergom, Galagonyás út 3/E fsz. 1.), mint tulajdonos építtető által megépítésre került mélygarázson belül a –2 szinten megvásárolja az Esztor Kft tulajdonában lévő 17436/A/2 hrsz-ú ingatlan 55/81 tulajdoni hányadát, mely 55 db garázshelyettartalmaz és az ezen ingatlanhoz tartozó kiszolgáló területeket és a társasház alapító okiratszerint hozzá rendelt közös tulajdoni hányadot a kölcsönösen kialkudott 231.000.000,- Ft +Áfa, mindösszesen 277.200.000,- Ft, azaz kettőszázhetvenhétmillió-kettőszázezer forint forgalmi értéken azzal a feltétellel, hogy az adásvétellel kiesett és a lakásokhoz, helyiségekheztartozó garázshelyeket az Esztor Kft., mint tulajdonos, köteles a hatályos rendelet értelmébenmegváltani.A Képviselı-testület felhatalmazza a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottságot a szerzıdés szövegénekelfogadására.

Felelős : Meggyes Tamás polgármester

Határidő: azonnal

882/2008.(XII. 11.) esztergomi öh.Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásával megvásárolja a BD 2006 Ingatlan-üzemeltető Kft. (cégjegyzékszám: 11-09-012213, székhely: 2500 Esztergom, Dessewffy A. 1-2., statisztikaiszámjele: 13887531-2-11, nyilvántartó bíróság: Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság)100 %-os üzletrészét és a cég tulajdonát képező összes ingatlant, mely a következőket tartalmazza:17436/A/1 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, mely 57 db garázshelyet tartalmaz ésa 17436/A/2 hrsz-ú ingatlan 26/81 tulajdoni hányada, mely 26 db garázshelyet tartalmaz és az ezen ingatlanokhoz tartozó kiszolgáló területeket és a társasház alapító okirat szerint hozzájukrendelt közös tulajdoni hányadot - és az ezen ingatlanokhoz tartozó kiszolgáló területeket és atársasház alapító okirat szerint hozzájuk rendelt közös tulajdoni hányadot a kölcsönösen kialkudott 348.600.000,- Ft, azaz háromszáznegyvennyolcmillió-hatszázezer forint forgalmi értékenazzal a feltétellel, hogy az adásvétellel kiesett és a lakásokhoz, helyiségekhez tartozó garázshelyeketaz Esztor Kft., mint tulajdonos, köteles a hatályos rendelet értelmében megváltani. A Képviselő-testület felhatalmazza a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottságot a szerzıdés szövegének elfogadására.

Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: azonnal

 

A KÜB döntött végül valóban az adásvételről 2009 júliusában: http://www.szeretgom.hu/wiki?title=247/2009.+(VII.+9.)+K%C3%9CB+hat%C3%A1rozat&lang=hu

 

Nem, ők sem nézték meg a megvásárolt cég mérlegét. Ha megnézték volna, biztosan nem veszik meg. Bár ki tudja. Láttuk, hogy 2008 decemberében egy erről szóló önkormányzati előterjesztés állításával ellentétben a BD 2006 Kft. tulajdonában még nem volt semmi - legalábbis a 2009 májusában közzétett mérlegjelentés szerint. Nyilván a beruházó Esztor tulajdonában volt minden. Hogyan került át mégis a mélygarázs ingatlan a BD 2006 Kft. mérlegébe?

Igen egyszerűen: az Esztor eladta neki. Ha lehet hinni a cég 2009-es mérlegének, akkor 175 millió forint + ÁFA körüli áron vehette meg a BD 2006 Kft. az Esztortól a szóbanforgó mélygarázs ingatlanrészt. Az így felingatlanosítódott céget aztán a két tulajdonos, Bánszky és Druskóci kétszer annyiért: 348,6 millió forintért adta tovább Esztergomnak.

 

Remélem látjátok már hol van ebben a gigantikus átverés.

 

A BD 2006 Kft-nek nem volt 175 millió forintja (plusz áfa) 2008 végén.

 

Hogyan fizette ki át az Esztornak a 175 milliós (plusz áfa) vételárat?  Ami egyébként nagyjából reális ár lett volna: 83 db garázshely darabonként bruttó 2,5 millió forint - ahogy a weben is hirdetik.

 

Nos, itt van a csodálatos momentum.

 

Lényegében sehogy. Vagyis először kölcsönkért tőle. 210 milliót. Ami 175 millió + áfa. Majd ezt vissza is adta az Esztornak, mint vételárat. Cserébe megkapta az ingatlant. Az áfát meg gyorsan visszaigényelte, biztos ami biztos. Az Esztor is jól járhatott ezzel ha nettó áfa visszaigénylő pozícióban volt, akkor 35 millióval beljebb került likviditásilag.

 

A kettős könyvvitel az egy csodálatos dolog. Az ember az egyik oldalra felír 210 milliót, meg a másik oldalra is felír 210-et, és minden egyensúlyban van. Pénze nincs ugyan, de lett 210 milliós vagyona (papíron) és lett 210 milliós tartozása is vele együtt. Az Esztor tehát valamikor 2009-ben odaadta a BD-nek az ingatlant,  cserébe pedig kapott egy fecnit, miszerint a BD tartozik neki 210 millió forinttal és még az államtól is visszaigényelhettek 35 millió ÁFÁt.

 

Esztergom Város Önkormányzati Böszmeség Többsége 2009 júliusában hozott döntésével ezek után viszont úgy vett meg 348,6 millió forintért egy céget, hogy annak 210 milliós tartozása volt egy másik cég felé. Esztergom 348,6 millió forintot fizetett ki, hogy aztán valamikor kifizethessen még 210 millió rövid lejáratú kötelezettséget. Tessék megkeresni az Egom Garázs Kft. névre átkeresztelt cég 2009-es mérlegét és a beszámoló kiegészítő mellékleteit, ott van minden feketén-fehéren.

 

Céget általában egy kicsit nagyobb körültekintéssel szokás venni, mint mondjuk fagylatot. Meg szokták nézni a bevételeit, a mérlegét, mekkora tartozásai vannak, lehetnek-e ismeretlen buktatói az adásvételnek. Joggal kérdezhetjük, hogy Esztergom Város Önkormányzatánál akkora hülyék ültek ebben a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottságban, valamint magában a Képviselőtestületben is, a hivatal állományáról már nem is beszélve, hogy egyetlen ember sem vette a fáradtságot, hogy megnézze mire is költik az adófizetők pénzét? A jelek szerint ez a helyzet.

 

A hülyeséget egyébként lehetett még fokozni:

 

73/2010. (I. 21.) esztergomi öh.

1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy üzemeltetési szerződést köt az Esztor Építő és Szolgáltató Kft.-vel a 17436 hrsz-ú ingatlanon kialakult Erzsébet ház mélygarázs, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanrész épület-üzemeltetési, - fenntartási feladatainak ellátására, és elfogadja az elıterjesztés 1. számú mellékletét képező Üzemeltetési szerződés szövegét, felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési szerződés aláírására, valamint felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy gondoskodjon az üzemeltetési költség 2010. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy Esztergom Város Önkormányzata a BD 2006 Kft. 100%-os tulajdonrészének a birtokosa, hozzájárul ahhoz, hogy a BD 2006 Kft, a tulajdonosváltás tényének és az ügyvezető személyének Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság által történő bejegyzését követően üzemeltetési szerzıdést kössön az Esztor Építő és Szolgáltató Kft.-vel a 17436 hrsz-ú ingatlanon kialakult Erzsébet ház mélygarázs, BD 2006Kft. tulajdonban álló ingatlanrész épület-üzemeltetési-, fenntartási feladatainak ellátására az előterjesztés 2. számú mellékletét képezı üzemeltetési szerződés feltételei szerint.

 

A határozat előterjesztése további információt nyújt a háttérben történtekről:

 

Esztergom Város Önkormányzata és az Esztor Kft., Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 881/2008. (XII.11.) esztergomi öh. határozata, valamint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 247/2009. (VII. 9.) KÜB határozata alapján, 2009. október 28-án adásvételi szerződést kötöttek az Esztergom 17436 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kossuth L. utcában lévő Erzsébet ház mélygarázsban kialakult 55 db garázshely és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek vonatkozásában, mely szerződés 2009. december 4-én, a fizetési ütemezés tekintetében, módosításra került. Druskóci Ottó, Bánszky Csaba, valamint Esztergom Város Önkormányzata, Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 882/2008. (XII.11.) esztergomi öh. határozata, valamint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottsága 247/2009. (VII. 9.) KÜB határozata alapján Üzletrész-átruházási szerződést kötöttek a Cg. 11-09-011713 cégjegyzékszámú BD 2006 Ingatlan-üzemeltető Kft. vonatkozásában, mely Kft. tulajdonát képezi az Esztergom 17436 helyrajzi számú, természetben Esztergom, Kossuth L. utcában lévő Erzsébet ház mélygarázsban kialakult 83 db garázshely és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiség. A szerződés 2009. december 4-én, a fizetési ütemezés tekintetében, módosításra került. Az Üzletrész-átruházási szerződés értelmében a BD 2006 Kft. tulajdonosa 2009. december 4-től Esztergom Város Önkormányzata, mely alapján az Önkormányzat köteles a tulajdonosváltozást a Gt. És a társasági szerződés rendelkezései alapján a társaság ügyvezetőjének bejelenteni. Az ügyvezető személyéről és a tulajdonosváltás elfogadásáról szóló előterjesztés várhatóan 2010. januárjában kerül a képviselő-testület elé.A fenti ingatlanok tekintetében a műszaki átvétel és egyben a birtokbavétel az Önkormányzat részéről 2009. december 15. napján megtörtént.A mélygarázs parkolóhelyeinek üzemeltetését az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV. 1.) ör. rendeletének 5 § (10) bekezdésének felhatalmazása alapján a STRIGONIUM Zrt. végzi, de az épület-üzemeltetési, - fenntartási feladatainak ellátására célszerű megbízni az Esztor Kft.-t, aki a kialakuló társasháza, ide értve a lakások, üzlethelyiségek, és a mélygarázs egy részének tulajdonosaként a fenntartási feladatokat eleve ellátja, így nem kell az Önkormányzatnak, illetve a STRIGONIUM Zrt.-nek külön apparátust foglalkoztatni a saját tulajdonában lévő  vonatkozásában az üzemeltetési feladatok ellátására.

 

Nem derül ki az előterjesztésből, hogy milyen áron vállalta az Esztor a korábbi saját ingatlanának további üzemeltetését, de ismereteink szerint ez a szerződés volt az egyik, amit a pénzügyi biztos az adósságrendezési eljárás során súlyos aránytalanságra hivatkozva megtámadott a megyei bíróságon.

 

Még egy apróság: a közbeszerzési értesítő szerint a BD 2006 Kft. üzletrészére érvényes ajánlatot a BD 2006 Kft. tett. Szerződést viszont már Druskócival és Bánszkyval kötöttek. Fura dolog a közbeszerzés.

 

A jelek szerint az Önkormányzati Többség először 2010-ben kezdte észrevenni, hogy elég nagy gáz van a mélygarázs biznisz körül: a 210 milliós tartozás egy huszárvágással igyekeztek eltüntetni. Először májusban leszállították a cég saját tőkéjét a minimális 500 ezer forintra, majd júniusban határozatban vállalták át a Kft. tartozását:

 

323/2010.(VI. 17.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a 882/2008.(XII. 11.) esztergomiöh. határozatának felhatalmazása és a Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság 247/2009. (VII.9.) KÜB határozatának kötőereje alapján úgy dönt, hogy az Egom Garázs Kft., bruttó 210.000.000 Ft értékű, Esztor Kft-vel szembeni, szerződéses kötelezettségének átvállalásáról szóló megállapodást köt az Egom Garázs Kft-vel, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A fenti összeg fedezete a 9/2010 (III. 4.) esztergomi ör. rendelet 7/B 168. sora

Felelős: Meggyes Tamás polgármester

Határidő: a megállapodás aláírására: a döntést követı 30 napon belül

 

Az így önkormányzativá vált tartozás aztán az adósságrendezési eljárásban is megjelent.

Érdekes módon ekkor már nem az Esztor követelését fogadta be a pénzügyi biztos, hanem az Erste Bankét.

 

Valamit nagyon tudhat ez a Druskóci meg ez a Bánszky. Talán azt is tudják, hogy ki az a Perza Renátó? Iszonyatos mennyiségű közpénzt talicskáztak ki tőlünk, nagyon kiváncsiak lennénk a miértekre és hogyanokra.

 

Korábbi cikkeink erről az ügyről:

http://www.szeretgom.hu/content/38765-ingatlanpanama

http://www.szeretgom.hu/content/62214-a-melyben-a-melygarazs-bevetelei

http://www.szeretgom.hu/full/10006

http://www.szeretgom.hu/full/10007

http://www.szeretgom.hu/full/10008

2011. 07. 30. 22:41

Ha ennek a írásnak csak a fele igaz akkor már rég börtönben kellene ülnie ennek a társaságnak egy valódi jogállamban!

Nincs egy ügyvéd véletlenül Esztergomban aki fel merné vállalni ezt az ügyet?

2011. 07. 28. 20:53

Az alacsony léccel se lenne baj, ha lenne visszahívhatóság. A kettő együtt viszont képes rá, hogy teljesen tönkretegyen egy országot.

2011. 07. 28. 20:38

„Van követelmény. Választható legyen, vagyis 18 éven felüli magyar állampolgár, aki tiszta értelemmel rendelkezik, önálló cselekvésre képes és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Tökéletesen rendben van ez!”

Tessék már megnézni a versenyszférában egy ekkora pénzek felett rendelkező vezetői pályázat kiírás követelményeit. Ez a semmitmondó általánosságokat tartalmazó „tökéletesen rendben van” hol van attól? Ezek nem követelmények, mert egy igen alacsony értelmi, képzettségi és tapasztalati szint is „tökéletesen rendben van”. Ezen topikban leírtak, és hasonló esetek a legjobb példa, hogy milyen százmilliós, milliárdos károkat képesek okozni az általad „tökéletesen rendben van ez” követelményeknek megfelelő választott képviselők.

2011. 07. 28. 18:00
Gondoljanak a Hunvald ügyre ezeket a felelősöket is lehetne rabszíjon vezetni, de mint Kaja Ibrahim óta tudjuk a magyar ügyészségnek a telefon könyv adatait is meg kell jüldeni!

2011. 07. 28. 11:14

Ilyen dolgok azért történhetnek, mert úgy látom, egy képviselőtestület bármit megszavazhat különösebb következmények nélkül. Az joghatályos akár évekig, ugye amíg az Alkotmánybíróság meg nem semmisíti. Esztergomban még azután is, mert utólag és visszamenőlegesen hozzáigazítják a törvényt a saját klientúrájukhoz, vagy egyszerűen tojnak a bíróságra. Vagyis akár lopás, rablógyilkosság, ingyen sör, sárga csillag, vörös csillag, bármi lehet jogszerű. Hazánkban, képviselőnek a falu bolondját is meg lehet választani, csak szedje össze azt a néhány szavazatot, amely igen egyszerű, mert az emberek többsége nem tudja, kire szavaz, más követelmény meg nincs.

2011. 07. 27. 15:07

Na és hol voltak a törvényesség őrei, jegyző, vagyongazdálkodási ov., a teljesen törvényes, méltányos és a város érdekeit szolgáló jutalékukat számolgatták? Tiszta még az alsóneműjük? A csúcs ez a mondat: "A mélygarázsok megvásárlásával kötelességszegés nem állapítható meg" írják a törvényesség tatabányai felkent őrei. Na, talán majd a Jobbik.

2011. 07. 27. 14:21

Belinkeltem a cikk végére az ügyben született korábbi feljelentést elutasító határozatot.

Nézzétek meg, a kedves rendőrségünk odáig sem jutott el a nyomozás során, hogy felismerje a BD 2006 Kft. pénzmosó, áfa visszaigénylő szerepét az ügyben.

2011. 07. 27. 9:17

Na ez szép!

Attól tartok leírtad Magyarisztán "működését", csak a neveket és a helyszíneket kell cserélgetni. Ja és az Ft-hez még néhány nullácskát írogani.Pénz beszél

2011. 07. 27. 8:39

Érdekes anyag !!!Kíváncs vagyok a hozzá szólásokra .Egész biztosan ezeket a határozatokat sokan "támogatták" ! Most lehetne nyílatkozni , Esztergom szeretetéről !!