Éppen 90 éve volt Trianon

Éppen 90 éve volt Trianon

2010. 06. 04. 16:46

Trianon: 90 éve írták alá a békediktátumot

Kilencven éve, 1920. június 4-én írták alá az I. világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon kastélyban a háborút lezáró magyar békeszerződést. 2010. május 31-én az Országgyűlés a trianoni békeszerződés aláírásának napját a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Sólyom László köztársasági elnök június 3-án írta alá a törvényt, amely pénteken lép hatályba.

 

A béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjét kívánták biztosítani. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva - teljesen hatástalanul. A békefeltételeket 1920. májusban adták át, ezek olvastán az eredeti küldöttség lemondott, így a szerződést magyar részről Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és megbízott miniszter írta alá 1920. június 4-én. Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok, tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.
   
A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló szerződés első része a Nemzetek Szövetségének Egyezségokmányát tartalmazta, amely minden szerződésben helyet kapott. A szerződés kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen. A haderő létszámát 35 ezer főben maximálta, megtiltotta az általános hadkötelezettséget és a nehézfegyverzetet, s korlátozta a fegyvergyártást. Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús károkért (ennek összegét később határozták meg), zálogul lekötötték az állam minden vagyonát és bevételét. A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatalmak számára a legnagyobb kedvezményt. A békeszerződés betartását nemzetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.

Magyarország területi változásai, 1920-1941 Magyarország felosztása a trianoni békeszerződés szerint (1920. június 4.) Magyarország (1920-1938) Területgyarapodások (1938-1941)

Magyarország területi változásai, 1920-1941 Magyarország felosztása a trianoni békeszerződés szerint (1920. június 4.) Magyarország (1920-1938) Területgyarapodások (1938-1941)

A szerződés kimondta: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 293 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A Felvidék, a Kisalföld északi fele és Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, Nyugat-Magyarország egy sávja Ausztriához került, Lengyelország Szepes és Árva megyékből kapott területeket. Ezzel a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A szerződés az etnikai helyzetet, az 1910-es népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada az új határokon túlra került, felük összefüggő tömbben a határ mentén. A békeszerződés tartalmazott a kisebbségek jogaira vonatkozó előírásokat is, eszerint az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetiségi, faji, vallási hovatartozásuktól függetlenül, a törvény előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket és biztosítani kell kulturális, vallási életük zavartalanságát.
   
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, s 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a békeszerződést. Az 1921. december 14-16-i népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország része maradt, Északon Somoskő és környéke (kivéve a Somoskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza.
   
A döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közti években az ország meghatározó külpolitikai célja Trianon revíziója lett. Magyarország 1938-ban az első bécsi döntéssel visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag magyarok lakta déli részét, majd 1939-ben Kárpátalja fennmaradó részét, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet. 1941-ben Jugoszlávia német megszállása után visszakerült a Délvidék is. Akkorra Magyarország Trianonban megállapított területe közel kétszeresére nőtt, s a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó része ismét a határok közé került - de ennek ára a háborús részvétel volt a fasiszta Németország oldalán. Az 1947. február 10-én aláírt, a II. világháborút lezáró párizsi béke lényegében a trianoni határt állította vissza, semmisnek nyilvánítva a bécsi döntéseket, sőt Csehszlovákia megkapott három Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.

 
 

"A történelem soha nem látott még ilyen "békét", amire inkább a "kivégzés és hullarablás" kifejezés lenne a találó."

 

1920. június 4-én, délelőtt tíz óra: Budapesten és országszerte "megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették: ma (...) írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert, és béklyókat raktak dolgos két kezükre. És a világ urai ma azt hiszik, hogy befejezték művüket, hogy kifosztva, kirabolva, elvérezve és megcsonkítva már csak egy papírlapot kell ránk borítaniuk szemfedőnek. (...) A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott." A közlekedés tíz percre leállt, bezárták az üzleteket és az iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Temetés volt ez, valóban: egy hatalmas, gyönyörű ország, és egy éppen magára eszmélő, büszke nemzet temetése. Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter ezen a napon, 16 óra 30 perckor, a versailles-i Nagy-Trianon palotában aláírta a magyarságra kényszerített békeszerződést.
(Megjegyzések: A diktátum aláírására az előzetes hírek szerint tíz órakor került volna sor, ezért, amint a fenti híradásból is kiderül, akkorra időzítve tartották az országos gyászmegmozdulásokat. Valójában a délutáni időpont a helyes, de mivel akkoriban még nem álltak rendelkezésre olyan tájékoztató eszközök, mint a rádió és a televízió, a lakosságot már nem lehetett értesíteni a változásról. A két, politikai értelemben jelentéktelen magyar aláíró személye szimbolizálta, hogy Magyarország csak a kényszer hatására írja alá a szerződést, de valójában nem fogadja el azt. Megjegyzendő még, hogy az aláírásra a közhiedelemmel ellentétben nem a Kis-Trianon, hanem a ceremóniához elegendően nagy méretű Nagy-Trianon palotában került sor.)
A megdöbbenés és a tiltakozás nem volt ok nélküli. A történelem soha nem látott még ilyen "békét", amire inkább a "kivégzés és hullarablás" kifejezés lenne a találó. Minden további kommentár nélkül álljanak itt a puszta tények:

 

Ország(rész)

Terület (km2)

Terület (%)

Lakosság (fő)

Lakosság (%)

Ebből nem "államalkotó" (fő)

Ebből magyar (fő)

A Szent Korona országai (Magyarország és Horvát-Szlavónország együtt)

324.411

100

20.886.487

100

10.835.912

10.050.575

Magyarország

282.870

87,195

18.264.533

87,45

8.310.363

9.954.170

Erdély (Romániához)

103.093

31,78

5.265.000

25,21

2.465.000

1.664.000

Délvidék, Drávaköz, Muraköz, Muravidék és Horvát-Szlavónország (a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz /Jugoszláviához/)

62.092

19,14

4.122.000

19,735

1.366.000

562.000

Felvidék és Kárpátalja (Csehszlovákiához)

61.633

18,9

3.576.000

17,12

1.874.000

1.072.000

Alpokalja (Ausztriához)

4.020

1,24

358.000

1,714

126.000

26.000

Árva és Szepes vármegyék részei (Lengyelországhoz)

589

0,18

24.000

0,115

9.000

1.000

Fiume (Olaszországhoz)

21

0,000065

50.000

0,239

22.000

7.000

A megszálló országokhoz együttesen

231.448

71,345

13.395.000

64,13

5.862.000

3.332.000

Csonka-Magyarország

92.963

28,655

7.516.000

35,87

798.000

6.718.000

Mint látható, Trianonban az összes szomszédos nép részesedett az ezer éve létező Magyarországból, még a baráti Lengyelország, a távoli Olaszország és a háborúban szintén vesztes (!) Ausztria is. De elsősorban nem ezért tekinthetjük Trianont a világ legigazságtalanabb "békéjének". Az ország elveszítette területének több, mint 71%-át, hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett a lakosság 64%-a, és ami még fájóbb: az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzet testébe. Idegen fennhatóság alá került a Kárpát-medencében élő magyarság kereken egyharmada, azaz minden harmadik magyar, ráadásul több, mint felük az új határ tőszomszédságában, egybefüggő, színmagyar területeken élt. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, de a győztesek, és főleg a csatlósaik étvágya csillapíthatatlan volt. Ezek az "utódállamok" csak annyiban vállalták a folytonosságot a régi Magyarországgal, hogy megszállták annak területeit, ezen kívül viszont csak egyetlen céljuk volt (és van a mai napig): a "megkapott" magyarok elpusztítása, elűzése. Azóta is - főleg a megszálló országok - előszeretettel sütik ránk az "irredenta" bélyeget (bár sajnos egyre inkább ok nélkül). De vajon belegondoltak-e abba, akár csak egyszer is, hogy ők mit tennének hasonló helyzetben?

2010. 06. 06. 19:30

 

 

Gondoljunk csak Párkányra, ennyi év elteltével is szinte csak magyar szót hallani. Ha valaki kimegy a nánai temetőbe, szinte csak magyar sírfeliratokat lát. Ezért nehéz egy magyar embernek, még ma is, érzelmileg feldolgozni Trianont. Főleg a határokon kívül rekedt színmagyar anyanyelvű területek miatt. Nem magyarnak nehéz ezt megérteni.

A szomorúságot, emlékezést a megalázásokra, elvesztett szeretteinkre, nem lehet tiltani. A zsidó holokauszt kapcsán is, a sokszor már unalomig ismételt emlékezéseknek, számomra egyetlen általános üzenete van, az ember romboló, pusztító természete. Erre igenis időnként emlékezni kell, tanulni kellene belőle. Időnként, és nem állandóan, mert különben az egész megkopik. Erre való a történelem tanulmányozása. Tetszik a fenti írás, tárgyilagos, nem fröcsög.

A tanulmányozáshoz én is szeretnék hozzájárulni:

Nemeskürty István: Magyar Századok http://hazaiporta.hu/index.php?url=termekkartya.php&termek_id=6612&info=Magyar_szzadok_Nemeskrty_Istvn_Gondolatforgcsok_a_nemzet_letrajzhoz

Csernok Attila: A komáromi pontonhíd, A valóság erejével

http://bookline.hu/search/search!execute.action?gclid=CNyuja_6i6ICFQVgZwodtDIYVw&searchfield=Csernok+Attila&tabname=konyv

"Visszamenőleg húsz-ötven-száz év távlatából gyűlölni valamit, ami már régen a történészek gondja, valakit, aki már régen meghalt, végképp teljesen értelmetlen dolog. Félrevezetett emberek, beteg lelkek, javíthatatlan ostobák vagy hivatásos bajkeverők foglalatossága.”

2010. 06. 06. 0:55

Én nem örülök ennek az egész hajcihőnek sem, ami tegnap sok településen zajlott...

Itt egy közeli községben is a műv. ház udvarán nagy ünnepség, kettőskereszt, Nagymagyarország benne a kicsivel...

MIRE JÓ EZ?
Csak arra, hogy a közelünkben élő népek még jobban ellenünk forduljanak...

Nem volt még elég a magyarverésekből itt is, ott is?... Rosszall
Ha kiszabadul a szellem a palackból, ki parancsolja majd vissza? 

Ez pont olyan, mint amikor a pap megáldja az egymással szembenállók fegyvereit ITT is, meg OTT is...

Ki a győztes, és MIT nyer? Meglepett

Ki a vesztes, és MIT veszít? Rosszall

Ki jött IDE, és ki túrt ki kiket?

 

Feszty Árpád: Magyarok bejövetele - A leigázott szlávok fejedelemének hódolása Árpád előtt...

 

 

Bevallom, mikor megláttam ezt Ópusztaszeren, nem az elragadtatás, hanem az együttérző SZÁNALOM vett rajtam erőt!
SENKI sem értette, mi bajom... Miért nem rajongok velük...

Pedig nem vagyok szláv származású, se déli, se északi...

Egyszerűen csak elutasítom az erőszak minden formáját...

EZ VAN!...

"Én a vizilovakkal vagyok!"...