Hiller István nyílt levele Meggyes Tamás esztergomi polgármesterhez

Hiller István nyílt levele Meggyes Tamás esztergomi polgármesterhez

2009. 11. 23. 20:34

Tisztelt Polgármester Úr!

Tekintettel arra, hogy a nyilvánosság képezi a modern jogállamokban a társadalmi kommunikáció alapját, én is ezzel a lehetőséggel élek, mert úgy tűnik, hogy az eddigi közvetlen, kétoldalú kommunikáció nem vezetett eredményre.

A 2009. szeptember 11-i levelemben a törvényi felhatalmazás alapján hivatalból kezdeményeztem Önnél, hogy a képviselő-testület a következő testületi ülésén, soron kívül tárgyalja meg a Szent István Gimnáziumban kialakult helyzetet. Tettem ezt azért, mert álláspontom szerint a fegyelmi tanács döntése alapján elbocsátott pedagógusok jelentős száma a tanév zavartalan elkezdését veszélyeztette. Levelemben arra kértem polgármester urat, hogy a képviselő-testület ülését követően részletesen tájékoztasson az ügy kivizsgálása tárgyában tett testületi döntésről, a vizsgálat eredményéről, valamint a tervezett további intézkedésekről.

A kért tájékoztatás a mai napig nem érkezett meg, annak ellenére, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény feljogosít ágazati feladataim körében tájékoztatás kérésére, az önkormányzatot pedig kötelezi a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére.

A képviselő-testület tájékoztatási kötelezettségét elmulasztva, információim szerint, Esztergom Város Önkormányzatának honlapján tett közzé egy állásfoglalást a Szent István Gimnáziummal kapcsolatosan.

Az állásfoglalásban olvasható, hogy a fenntartó a gyermekek mindenek felett álló érdekét tekintette elsődlegesnek akkor, amikor döntéseket hozott az elmúlt időszakban az iskola sorsát érintően. A képviselő-testülettel egyetértve én is úgy gondolom, hogy a fenntartó csak ezen alapelv tiszteletben tartásával hozhat felelősen döntést.

Aggályosnak tartom azonban azt, hogy az "elitiskolává" fejlesztés koncepciója mellett, a napjainkra kialakult helyzet rendezéséről nem olvashatunk a nyilvános állásfoglalásban, holott tudott, hogy a tanári karból hét pedagógust elbocsátottak, tízen enyhébb fegyelmi büntetést kaptak, továbbá még öt pedagógus, valamint hatvan tanuló hagyta el az intézményt.

Hogyan biztosíthatók ilyen körülmények között a közoktatásról szóló törvényben rögzítettek? Nevezetesen a törvényben meghatározott szolgáltatások megfelelő színvonalon történő biztosítása a tanulók számára olyan módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen a tanulók számára aránytalan terhet, illetve az a követelmény, hogy a tanuló a törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez.

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára a jelenlegi helyzet jogszerű, megnyugtató rendezése jelenthet csak biztonságot, számukra a folyamatban lévő, 2009/2010-es tanév is sorsdöntő lehet.

A képviselő-testület állásfoglalásában is olvasható, hogy "a fenntartó a diákok ellen nem kezdeményezi fegyelmi eljárás megindítását, az egyébként többször elkövetett jogsértések, illetve diákhoz nem méltó magatartásuk miatt", "a felelőtlen tanárokkal szemben azonban zéró toleranciát hirdet".

Ismételten felhívom Polgármester úr figyelmét - ahogy ezt már korábbi levelemben is tettem -, a közoktatási törvény azon rendelkezéseire, amelyek fenntartói, illetve az intézményvezetői hatásköröket, feladatokat rögzítik. Ezen garanciális szabályok betartásával biztosítható csak az intézményi önállóság, és értelmezhető a fenntartói felelősség.
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó a közoktatási feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításáért felel, valamint jogosult és köteles a jogszabály szerint az általa fenntartott intézmény működését ellenőrizni.

Ismételten hangsúlyozom, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatásának mind a tanulók, mind a pedagógusok tekintetében szigorú, az eljárás tisztaságát garantáló szabályai vannak. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tekintetében a fegyelmi eljárás megindítása a munkáltató joga. Önkormányzati iskola esetén a munkáltató az iskola, a munkáltatói jogok gyakorlója az igazgató. A fenntartó, vagyis a képviselőtestület csak az iskola igazgatója tekintetében gyakorol munkáltatói jogokat. Fegyelmi eljárást a pedagógusokkal szemben csak a kinevezési jogkör gyakorlója, általában az igazgató indíthat, a tanulók tekintetében pedig az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület.

Továbbra is fenntartom azon korábbi álláspontomat, hogy ha a fenntartó elvonja az intézményvezető, illetve a nevelőtestület jogkörét, jogszabályt sért.

Ismételten felhívom tehát Polgármester urat, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és a fenntartói hatáskörbe tartozó, az intézmény zavartalan működését biztosító feltételek megteremtése érdekében hozott képviselői-testületi döntésről, intézkedésekről tájékoztasson.

A történtek, és a többszöri, jogszerű eljárásról szóló részletes tájékoztatásom eddigi eredménytelensége ellenére továbbra is bízom abban, hogy a 2009/2010. tanév a diákok számára eredményes és hatékony lesz a problémák megnyugtató rendezése folytán.

Budapest, 2009. november 23.

Üdvözlettel,
Dr. Hiller István

2009. 11. 28. 8:58
Gratulálok elemzésedhez! Köszönöm, és minden szavával egyetértek!
Eredeti méret

2009. 11. 27. 16:14

Az ajkai Bánki Donát Szakképző Iskola mintegy hétszáz tanulója tiltakozott pénteken az intézmény igazgatójának leváltása ellen. A diákok az iskola aulájában és az emeleti körfolyosókon gyűltek össze, és néma csendben álltak negyedórán át.

echotv.hu

2009. 11. 26. 23:22

 

Fiatal koromban becsületes, rendes, cigány, iskola társaimtól,  jó barátaimtól tanultam a törvény arra vonatkozik akivel betudják tartatni ....

Na ez az ami most itt demokratikus liberális szabályozásban valahogy nem sikerült....

2009. 11. 25. 22:12

A szakminisztérium vezetője annyit tett, amire a jogszabályok lehetőséget adnak számára. Csak hát joggal merül fel a kérdés: Mi értelme van annak a tömérdek szabályzatnak, amit az iskola készített és a fenntartó elfogadott. (Pedagógiai program, minőségirányítási program, szervezeti és működési szabályzat stb. Mert van, kb. 35-40 darab összesen!) A papír mindent elbír, mondják. Ez így igaz. Csak látszat az egész, porhintés, mondhatni smafu. 

Az iskolák településen betöltött helyzetét csak töredékesen befolyásolják az általa szakmai meggyőződésből képviselni és érvényesíteni kívánt pedagógiai programok. Az iskola névlegesen létező szakmai autonómiáját a gyakorlatban a minimumra korlátozzák azok a kontroll nélkül érvényesülő fenntartói mechanizmusok, amelyek formailag jogszerűek (azaz: támadhatatlanok és korrigálhatatlanok), de valójában korlátozó-torzító befolyással vannak az iskolára, mert radikálisan szűkítik ténylegesen gyakorolható funkcióit és pedagógiai kínálatát.

 

Az iskola szakmai-pedagógiai autonómiáját többek között felszámolták azzal, hogy:

- az igazgatót a nevelőtestület egyetértése nélkül is ki lehet nevezni (ami ténnyé teszi, hogy az igazgató nem az intézményt képviseli a fenntartó előtt, hanem a fenntartót az intézményben)

- a fenntartási, működési költségek önkényes adagolásával, amely a központi normatív támogatás más célokra való átcsoportosítását is lehetővé teszi. (A tanulók után kapott központi fejkvótát a fenntartó korlátozás nélkül bármire felhasználhatja.)

Mindez jogszerű. De ha valami nem jogszerű, a jogorvoslat gyakorlatilag érvényesíthetetlen. (Egy-két év alatt a folyamatok akkor is visszafordíthatatlanokká válnak, ha a jogsérelmet netán bírósági úton orvosolják.)

 

Az iskolát érintő fenntartói döntések (az egyoldalú jogi felhatalmazások feltétlen érvénye miatt) tulajdonképpen kontroll nélküliek. Semmilyen érdemi politikai, jogi lehetősége nincs arra, hogy:

- a szélesebb társadalmi közvéleménynek,

- a szakmai állásfoglalásoknak,

- az ágazati kontrollnak,

- az intézményi autonómia képviselőinek (pl. az iskolaszéknek, a szülői közösségeknek, a nevelőtestületi és a diákönkormányzatnak), hogy a laikus helyi döntések irányát, mértékét, módját befolyásolják.

 

A kialakult helyzet módfelett paradox: a társadalmi demokráciát antidemokratikusan vezérelt iskolák tömegével kívánják megszilárdítani. Ez direkt módon korlátozza a társadalmi demokrácia hosszú távú feltételének, a demokratikus iskolai nevelésnek a lehetőségét.

Mindezt tehát úgy értékelhetjük, hogy az iskola státuszát a helyi politika szélsőséges ingadozásai határozzák meg. Szerencsés, ám kivételes esetben: kedvező háttérfeltételek támogatják a nevelő-oktató tevékenységet. (Erre is van elszigetelt példa.) A tipikus eset azonban nem ez. A tipikus eset az, hogy az iskolák ki vannak szolgáltatva a helyi véletleneknek, a többek között a helyi önkénynek is.

 

Ha az ezen a téren összegyűlt információkat, tapasztalatokat összegezzük, a következő lehangoló képletet kapjuk az iskolák túlnyomó többségére nézve:

a helyi döntéshozók alacsony pedagógiai kompetenciája + negatív attitűdjei az iskolával szemben + a restrikciós nyomás kezelésének kultúraellenes helyi stratégiája = kiszolgáltatott, lepusztult iskolák

 

Amennyiben a fentiekhez még egy bizonyos revansista szándék is társul, akkor csak a csoda mentheti meg az iskolát a folyamatos zaklatásoktól, a számára kedvezőtlen döntések sorozatától.

Az iskolarendszer stratégiai jelentőségének szakadatlan hangsúlyozása egyre üresebbé és hiteltelenebbé válik, mert kiáltó ellentétben áll a valósággal, azzal a ténnyel, hogy ez az agyonmagasztalt ágazat megnyomorított, vergődő, tönkrement intézményekből épül fel.

Minek köszönheti ez az iskolaellenes (végső soron: kultúra- és értelmiségellenes) törekvés elkápráztató virulenciáját? Érzésem szerint egy durván materiális és egy ostobán idealista ok összefonódásának.

- Az idealista dogma szerint: rendíthetetlenül újratermelődik és terjed az a minden alapot nélkülöző meggyőződés, hogy a „helyi" eleve jobb, hatékonyabb, demokratikusabb, igazságosabb, mint a nagytársadalmi érdekeket jól-rosszul képviselő „központi". Többek között ezért sem tehet szinte semmit a minisztérium a fenntartói jogtalanságok megakadályozása érdekében. Esetleg megkérheti a helyi „nagyurakat", hogy a jogsértést szüntessék meg.

- A durván materialista ok pedig az, hogy a restrikciós nyomás alatt álló fenntartók onnan vonják el, ami elvonható, ahol a legkisebb az ellenállás, és ahol csak évek, évtizedek múlva derül ki, mekkora az okozott szakmai, erkölcsi, politikai, pedagógiai kár.

 

Mindehhez tegyük még azt is hozzá, hogy az érdekvédelmi szervezeteket is sikerült szétverni, politikailag megosztani és gyakorlatilag súlytalanná tenni. Így aztán nyugodtan, megfékezhetetlenül tarolhat a helyi önkény! De meddig bírjuk? A gyerekeinkről, unokáinkról, a jövő társadalmáról van szó!

2009. 11. 25. 15:24

Szerintem sem nagykorúság-kiskorúság kérdése ez - egyszerűen kihagyták a számításból a gátlástalanságot, erkölcstelenséget, bűnszövetkezetek összefonódási lehetőségét a hatalmi szervekkel. Vagy csak el kellett volna olvasni például az USA alkotmányát létrehozó Alapító atyák néhány évnyi a témában felhalmozott levelezését és gondolatát - már csak referenciaként sem rossz, ha nem is akar belőle mindent átvenni az egyszerű, népi jelzőjét éppen csak elvesztett demokrata...

2009. 11. 25. 11:10

Nem a miniszter hibája, hogy csak ennyit tud tenni. A rendszerváltáskor született törvények korlátlan hatalmat adtak az önkormányzatoknak, mivel annak idején nem a jövőre gondoltak a jogalkotók, hanem minden erővel a múlttal /a "kommunizmussal" - ami persze sose volt/ akartak leszámolni. A törvények nem szakmai alapon, hanem dühből születtek, teljesen átgondolatlanul Azt megfigyelhetjük valamennyi, a rendszerváltozást követően alkotott törvénynél, hogy a törvények megszegőire semmiféle szankciót nem tartalmaz!. Ez viszont már nem lehet a véletlen műve! Addig, amíg egy törvényből hiányzik a be nem tartása miatt alkalmazható szankció /aminek persze olyannak kell lenni, hogy visszatartó erejű legyen/, addig aki nem szegi meg, "az hülye"! - hogy csak klasszikusokat idézzek.

Szóval: amíg nincs szankció, addig nem is fogják betartani a törvényeket.

Kár a minisztert szidni, tényleg nincs semmi a kezében. Ha az önkormányzat a fenntartó, ő dirigál, az államnak meg kuss! Ez így törvényes, hiszen így alkották meg a törvényt. Sajnos nem gondoltak arra, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények irányítása kizárólag szakmai alapon működhetne, de naívság azt várni, hogy egy politikusokból álló testület /képviselőtestület/ nem politikai alapon dönt a vezető személyéről. Ahová a lábát beteszi a politika, ott a szakmaiságnak lőttek. Sajnos ez van mindaddig, amíg be nem látják a törvényhozók, hogy a politikának semmi keresnivalója az oktatásban, művészetben, színházakban stb. Hát ettől messze vagyunk, sőt félek, hogy egyre inkább beférkőzik a politika mindenhova, ahol semmi keresnivalója nem lenne.

2009. 11. 24. 22:19

Kedves Kunigunda!

Én inkább az általam említett második alternatívára helyezném a hangsúlyt:" teszünk ellene a tudás, és intelligenciánk erejével "

Persze ehhez összefogás szükséges. Kitartás,bátorság,kiállás. Ezek nélkül még soha senki sem nyert csatát. 

Amíg nem képesek ezt megérteni az erőtlen csoportocskák,  amíg mindenki finnyázik, amíg a magukat ellenzékinek nevező képviselők nem állnak ki egymás mellett, hanem behúzzák fülüket farkukat, ha valamelyikük hozzászólására érkezik a brutális, kultúremberhez méltatlan, pöffeszkedő válasz,  addig vidáman röhögnek rajtunk . Joggal. 

 

2009. 11. 24. 20:39

Lagymatagnak nevezed a levelet. Inkább csak tisztában van a mozgásterével az írója, ha valóban igaz, hogy nincs szankcionálási lehetősége. Nem hiszem, hogy oktatási min iszterként véresszájúbbnak kellene lennie. Viszont szeretné a figyelmet felhívni arra, hogy van, aki magasról tesz a (tájékoztatási) kötelezettségére.

Persze én is örülnék, ha ennél többre jutnának egy ilyen botrányosan rossz fenntartóval (hűbérúrral) szemben.

Apropó, kik tanítanak jelenleg az Istvánban? Hol lehetne ezt megnézni?

Egyébként Tatán az Eötvös is megszenvedte a fenntartóváltás körüli bizonytalanságot. A szülők biztonságot, hitelességet keresik akár egy szakiskoláról, akár egy felsőoktatásra előkészítő intézményről van szó.

2009. 11. 24. 20:12

Ezt a lagymatag levelet kár volt megírni de elküldeni is.

Szégyen és gyalázat hogy egy oktatési minisztertöl ennyi telik .Meggyes ha eljut hozzá egyáltalán egy mondatban tudna rá válaszolni "ki nem sz......le hogy mi a véleménye "

Ezért tart itt  az egész ország mert ilyen" rátermett "minisztereink vannak .

Mire számit ez a "lankadt értelmiségi "?

Nagyon hiányzik neki egy újabb hazugság ?Akkor írja meg neki valaki hogy nem önkormányzati hanem igazgatói intézkedés volt irja alá a 12 tanu ,had legyen neki is valami amivel kitörölheti .

2009. 11. 24. 20:06

Nagy kár, hogy az egész országban csak Esztergomban van probléma az iskola igazgató választással (csak hogy mennyire érdekesek a parlamenti közvetítések) az ország többi oktatási intézményében eddig még csak hasonló dolog sem történt mint az Istvánban( azaz hogy nem vették figyelmbe senki véleményét a képviselők).

Bár erről kevés helyen esett szó, de az ilyen típusú "hatalmaskodásnak" a kivédésére nyújtottak be a Komárom- Esztergom megyei MSZP- s képviselők egy módosítót amely gyakorlatilag kizárja, hogy a diákok és a tanári kar ellenében válasszanak iskola igazgatót.

Már csak a parlamenten múlik mi lesz belőle.

 

 

2009. 11. 24. 17:54

A helyzet számomra érthetetlen, és értelmezhetetlen.  Mi ez a szerencsétlen nyöszörgés?

Miért van egy szakminisztérium, ha nem szólhat bele  a szakirányú intézmények munkájába?

Különösen SZAKMAI munkájába!

Ezek szerint eljuthatunk oda, hogy egy gimnázium szakmai munkáját -már bocsánat, senkit nem megsértve-, de kubikosokból, útkaparókból, sírásókból felálló," választott" "grémium" felügyelheti, irányíthatja, igazgatóját kinevezheti, szakmai irányvonalát meghatározhatja? A legfőbb kritérium a "FENNTARTÓ"-hoz való hűség? Hol a tudás, az alkotás szabadsága? Aztán jönnek a  színházak, médiumok, az informatika, a kórházak, majd a  tudományos intézetek? A tanult emberek rabszolgaként alkalmazása? A tudás ,a diploma szégyene? A kontraszelektáltak uralma? A "többségi demokrácia "ürügyén ?

Miután leírtam, jöttem rá, hogy rossz a kérdés. MÁR EL IS JUTOTTUNK :-(

Madách széklábat faragó Michelangelója jut az eszembe.... Idétlen, sci-fi horrorok tudósokon uralkodó kigyúrt, tetkós, tarra nyírt, üresfejű banditáinak uralmától féltem a hazámat. 

Ez már nem demokrácia.Ez a hülyeség terrorja.

Sajnos nem úgy tűnik , hogy jobb lesz! 

Két dolog lehetséges. Vagy lehajtjuk a fejünket és kussolva húzzuk az igát, nyalunk a leeső morzsákért, vagy teszünk ellene a tudás, és intelligenciánk erejével.

Illetőleg van egy harmadik út is: "Ki! a tető mindjárt rám szakad! " (Bánk bán) 

2009. 11. 24. 16:36

a leendő Fideszes okt.min. hogy fog az István kérdéssel kapcsolatban nyilatkozni...

 

Te tényleg kíváncsi vagy? Szerintem nem lesz nyilatkozat, akárhányszor kérdezik is, vagy kitér a kérdések elől (értsd: mellébeszél)...

2009. 11. 24. 13:16

Kiváncsi leszek a leendő Fideszes okt.min. hogy fog az István kérdéssel kapcsolatban nyilatkozni...

Akkor már Ők lesznek kormányon, szóval "ha az emberek nem elégedettek, akkor forduljanak a kormányhoz", ahogy OV mondta nemrégiben Esztergomban...

2009. 11. 24. 12:29

Nemsokára (januárban) lesznek az írásbeli felvételik a 8 osztályos gimikbe.

Ki fog derülni, hogy az előző évekhez képest hánnyal több gyerkőc próbálja meg most a továbbtanulást, nem várva, hogy két év múlva az Istvánba mehessen a 6 osztályosba.

2009. 11. 24. 12:26

Szivesen bemutatkozom neked, adva a lehetőség, kedves Lacika!

Kedves Bandika, szerintem ne becézgessük ennyire azért egymást. Kacsintás

Nehezen fogom magam kimagyarázni később.

 

Én nem az vagyok, aki váltogatja a "pártját", ne keverj össze magaddal!

Ennek dekódolásán még dolgozom...

2009. 11. 24. 11:57

Igen, az a bizonyos szám 100-on túl van már és még nem végleges. És szeptemberben minden bizonnyal sokan lesznek, akik nem óhajtják az "elit" gimnáziumban folytatni a tanulmányaikat. Szégyelljék magukat, akik asszisztáltak ehhez a piszkos munkához.

Hiller Istvánnak nem írogatnia kellene a semmitmondó leveleket, hanem tenni az ellen, hogy ilyen mégegyszer ne fordulhasson elő. Ne legyen még egy iskola, ahol a tanárok, diákok, szülők ennyire kiszolgáltatottak "eszement" döntéseknek. Igaz, rajtunk ez már nem segít, már nem lehet visszaállítani a boldog istvános békeidőket. Már nincs Szent István Gimnázium, van egy közoktatási intézmény Esztergom-Kertvárosban, ami ezt a nevet viseli, de ez már nem a SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM.

És, hogy milyen a jelenlegi? Egyáltalán érdekel ez valakit? Például, történt valami azzal kapcsolatban, hogy olyan tanár tanít a gimnáziumban, akinek nincs meg a végzettsége? Lassan vége az első félévnek és nyugodtan taníthat. Van törvény róla, hogy nem taníthatna, csak épp nem kell betartani. De jó is lenne, ha csak ez lenne a legfőbb probléma jelenlegi tanári karral. És az, hogy nagy probléma van mi sem mutatja jobban, minthogy még mindig mennek el diákok.

Hát idejut egy jó hírű gimnázium, mikor nem a szakértelem, a tudás alapján döntenek, hanem a legfőbb szempont az önérdek, hatalomvágy.

2009. 11. 24. 11:08

A Szent István Gimnázium ügye nem MSZP/Fidesz kampányvita! Már látom, az lesz belőle!

A szakmaiság, a tanulók érdeke, a törvények betartása rég elveszett a két nagy jóvoltából! Az igazság nem bal és jobboldali előjelű, az a IGAZSÁG!

Kovács Géza

2009. 11. 24. 10:29

Kedveske! A nevem, arcom itt van, nem úgy, mint neked! Ha szeretnéd, akár személyesen is bemutatkozom neked, bár ehhez te is gyába vagy! S arcod, s neved!

2009. 11. 24. 10:26

Szivesen bemutatkozom neked, adva a lehetőség, kedves Lacika! Én nem az vagyok, aki váltogatja a "pártját", ne keverj össze magaddal!