BALOLDAL(bezárva, ....)

BALOLDAL(bezárva, ....)

Törölt felhasználó
2009. 07. 12. 6:21

A NOL-on olvastam, döntően egyezik a véleményem az írásban megfogalmazottakkal:

Fontos, hogy a szocialista párt a baloldali társadalomszemlélet sikeres politikai szerveződése legyen, megfelelő parlamenti súllyal. Ehhez azonban határozott és félreérthetetlen fordulatot kell végrehajtania, aminek legfontosabb célja a hitelesség viszszaszerzése. Sokáig már nem tartható, hogy az MSZP-nek nincs baloldali, a munkavállalók értékrendjén alapuló a társadalom jövőjét meghatározó, koherens stratégiája.

Mi a korszerű?

Az MSZP eddig egy "harmadikutas" szociáldemokrata doktrína értékrendjét jelölte meg szinte kizárólagos modernizációs iránytűnek. Az erre épülő úgynevezett gazdaság- és államszervezési gyakorlatában lényegében a neoliberalizmus fékezett habzású változata volt. Próbálta ugyan korszerű, a szociáldemokrata értékeket integráló társadalompolitikai stratégiaként feltüntetni magát, csakhogy ezt a társadalom bizalma nemigen igazolta vissza. A társadalom nem fogadja el sajátjának azt az utat, amely a tőkeérdekeket a társadalmi érdekekkel azonosítja. Nem jutalmazza, hogy a reformok során csak a profitmaximalizálás szempontjait tartsuk szem előtt, a közteherviselést, pedig rendre a munka világának rovására alakítsuk. Márpedig a "harmadik út" hazai képviselői ezt tették. Többnyire csak verbálisan, a jelszóhasználat, illetve a kulturális szimbólumok szintjén különböztették meg magukat a neoliberális politikai erőktől. Nézeteik ma is megosztják az MSZP-t. A "harmadikutasok" és a korszerű szociáldemokráciáról másként gondolkodók között vita zajlik. Kimenetele véglegesen eldöntheti, hogy a szocialista párt betöltheti-e a társadalom politikai baloldalának szerepét, vagy valami más jön helyette.

Új politika kell!

Ma már nem csak a hagyományos jobb- és baloldali politikai választóvonalakból eredő prioritások alapján kell a válaszokat keresni. Olyan politikai kultúrát, mozgalmat kell teremtenünk, amely a közélet iránt érdeklődő emberek számára - saját és környezete - életének kiteljesedését jelenthetik egy nyitottabb, élhetőbb társadalom felé vezető úton. Olyan politika, melynek nem a profit maximálásának elősegítése a kizárólagos célja, hanem a természeti erőforrások - gyakorlatilag lassan korlátlan - felhasználásán alapuló piacgazdaság szociális és ökológiai korlátok közé szorítása.

Melyek lehetnek egy új szemlélet gondolatai elemei? A teljesség igénye nélkül, vegyünk sorra néhányat. Kezdjük - korszerűen - a gazdasággal.

Tisztességes piaci versenyt!

A várakozások ellenére Magyarország a rendszerváltás kezdetétől máig sem volt képes olyan fejlődési pályára állni, amely esélyt adna a társadalom egészének boldogulására. A magyar piacgazdaság dominánsan multinacionális karakterű. A nemzetközi tőke a felemás gazdaságpolitika miatt hosszú időre mentesült a közteherviseléstől, sőt, beruházási és adókedvezményeket élvez - miközben a közbeszerzési erőforrások jelentős részét uralva -, az állami költségvetés forrásait is használja.

A kötelezettségek és a juttatások azonban nincsenek arányban egymással. Az állam sok támogatást ad, de keveset vár el cserébe. Éppen ezért a privatizációs megállapodások, és egyéb támogatási szerződések betartását időszerű lenne végre áttekinteni. Legyen a támogatás visszatérítendő, ha a támogatott cég nem tart be bizonyos - eredetileg vállalt - környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, foglalkoztatási, beszállítói stb. minimumokat.

Miközben a kormányok egyoldalúan a tőkevonzó-képesség növelésével, a tőke csalogatásával voltak elfoglalva, magukra hagyták a munkahelyek többségét adó kis- és középvállalati szektort. A hazai tulajdonú gazdaság alapvetően kis- és középvállalkozási jellegű, ám közteherviselő képessége igen korlátozott: a szektort gyenge jövedelemtermelő-képesség, állandó erőforráshiány, szűkös piaci mozgástér, alacsony versenyképesség jellemzi. A kis- és középvállalkozói szektor segítéséhez, feltőkésítéséhez szükség volna az állam segítő kezére. Továbbá ahhoz is, hogy a magyar gazdaságban végre tisztességessé, egyenlő esélyűvé válhasson a verseny!

A munka: önbecsülés!

Magyarországon kevesen dolgoznak, a munkaképes emberek közel fele nem fizet adót, sőt még a keresők mintegy 20 százaléka sem adóköteles. Akik viszont adóznak, arányaiban sokat fizetnek, miközben a bérjövedelmek 60 százaléka éppen csak létminimum közeli összeg, vagy még annál is kevesebb. A közteherviselés tehát torz és igazságtalan: kevesen fizetnek sokat, miközben a munkajövedelem túladóztatott, a tőkejövedelmek terhelése pedig alacsony. Rengeteg a kedvezmény, a kivétel és az adózási feltételek is szinte folyamatosan változnak - újabban már az adott pénzügyi éven belül is. A torz adórendszer, a munka becsületének hiánya miatt a feketegazdaság is nagyra nőtt, és a társadalom minden zugában jelen van. A munka nemcsak azért érték, mert javakat termel. Nemcsak azért, mert aki dolgozik, az tehermentesíti a költségvetést. Hanem azért is, mert önbecsülést ad. Hiánya lelki gyötrelmekhez, feleslegességérzéshez, elhagyatottságérzéshez, az önállóság csökkenéséhez, legrosszabb esetben devianciákhoz vezethet - s mindez végső soron majd állami segítség után kiált. A foglalkoztatottság beszűkülése így nemcsak az adórendszerben okoz komoly problémákat, hanem a társadalomban is - tehát az új politika alapvető feladata a munkahelyteremtés! Ezért is fontos a kis- és középvállalkozások segítése.

Versenyképes társadalmat!

A rendszerváltás után az alacsony iskolázottságú, illetve nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberek tömegesen szorultak ki a munkaerőpiacról, ahová legfeljebb csak alkalmilag, vagy még úgy sem tudnak visszatérni.

Pedig a társadalom versenyképességének, stabil jövőjének, az oktatás a záloga. Rossz a magyar oktatás struktúrája. Értelmetlen, hogy az adófizetők pénzét pl. évi száz régész kitanítására költsük, ha belőlük most csak húszra, viszont inkább nyolcvan kovácsra lenne szükség. Ez nemcsak a felsőoktatásra érvényes, hanem a szakképző intézetek is tömegével bocsátottak ki korszerűtlen tudású fiatalokat. Ha tenni akarunk a foglalkoztatási helyzet javulásáért, akkor nem elég az adó- és járulékrendszert átalakítani. Radikális, a munkaerőpiac igényeit figyelembe vevő oktatási - és főleg szakképzési - reformok is szükségesek!

Reformot az államháztartásban!

A magyar társadalom a teljesítőképesség mai szintjén is megtermeli az erőforrás-fedezetet ahhoz, hogy az oktatást, az egészségügyet, a társadalmi szolidaritást fenntartó szociális-jóléti szolgáltatásokat közpénzekből lehessen működtetni! De ehhez meg kell szüntetni azt az igazságtalanságot, hogy az állami szolgáltatásokból és újraelosztási javakból az erősebbek, a jól értesültebbek és a képzettebbek könnyebben részesülhetnek, mint az igazán rászorulók. Kötelességünk lenne végre biztosítani, hogy minden fillér jó helyre menjen.

Eszközöket az államnak!

Mondjuk ki egyértelműen és határozottan: az állam nem vonulhat ki sem az egészségügyből, sem az oktatásból, nem számolhatja fel a szolidaritás elvét, nem mondhat le az egyenlőtlenségek csökkentésének igényéről.

A rendszerváltás után a társadalmi javak és az esélyek eloszlása szélsőségesen egyenlőtlen lett. A társadalmi különbségek településalapon is érvényesülnek. Az úgynevezett kapuvárosokban és környezetükben - ahová a nemzetközi tőke betelepült -, nagyjából a világválság begyűrűzéséig kedvezően alakultak a munkalehetőségek. De a leszakadó térségekben - amelyeket a kül- és belföldi tőke egyaránt elkerült - a munkanélküliség és a tömeges reményvesztettség állandósult. A társadalmi és területi egyenlőtlenségek összekapcsolódása szélsőséges egyenlőtlenséget eredményezett. A központi, önkormányzatokat segítő politikának tekintettel kellene lennie a kicsi, rossz helyzetű, alacsony költségvetésű településekre, mert eltűnésük és összeroppanásuk a vidéki lakosság további lecsúszásához, a társadalom további szétszakadásához vezethet.

Az állam ma nem látja el megfelelően a feladatait, magára hagyja polgárait. Az állam nem túl nagy, nem túl kicsi, egyszerűen gyenge. Márpedig aki politikai stabilitást akar, annak el kell fogadnia a szociális integrációt célul kitűző állami szerep erősítését is. Mivel a piac nem képes a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség problémáit önmagában kezelni, az állam feladata, hogy ezt megtegye. A rászorultság elvét nem kell kizárni a szociális ellátásból, de kizárólagossá sem szabad tenni. A kizárólag a szegényeknek nyújtott ingyenes közösségi ellátásokon alapuló szociális modellben ugyanis a közösségi szolgáltatások könnyen - szándéktól függetlenül - elgettósodást is okozhatnak.

Szolidárisnak az a társadalom nevezhető, amelyben a mindenki számára fontos közösségi szolgáltatásokból mindenki egyformán részesülhet. Olyan rendszert kell tehát kialakítanunk, ahol a jómódúak nem a rendszer kikerülésében, hanem a közösségi szolgáltatások színvonalának az emelésében érdekeltek.

Sokszínű gazdaságot, nagyobb biztonságot!

Az állam szabályozási és befolyásolási eszköztárából - a fiskális eszközökön túl - nem hiányozhatnak a versenyszférában való közvetlen részvétel útján működtetett eszközök sem, mint például az állami vagyon piaci jelenléte, az állami tulajdon. A sikeres piaci jelenlét nem a tulajdonformától függ. A magántulajdon önmagában nem jobb és nem rosszabb a közösségi tulajdonnál. Vannak tevékenységi formák, amelyek magántulajdonban, vannak, amelyek önszerveződő közösségi formában, s megint mások állami (önkormányzati) kézben működnek a legszerencsésebben.

A sokszínűség jegyében ideje, hogy végre a gyakorlatban is érvényesüljön alkotmányunk azon rendelkezése, mely garantálja a tulajdonformák egyenjogúságát. Miért ne kapcsolódhatnának be az önkormányzatok, fogyasztói szövetkezetek, helyi társulások az államilag támogatott megújuló energia termelésébe és hasznosításába? Ha a szélkerék vagy a helyi biogázüzem a település lakóinak közösségi tulajdonában van, s vezetői a köznek tartoznak elszámolni, akkor az érintett lakosság magával az energiával is sokkal tudatosabban gazdálkodik. De ugyanez mondható el a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a helyi szolgáltatások számos más területéről. A szociális piacgazdaság kohéziós erejét részben az adja, hogy nagyon sokan tulajdonosnak tekintik magukat. Az uniós források és a hozzá kapcsolódó állami támogatások elvileg a közösségi vállalkozások számára is elérhetőek lehetnek, ha erre a politika megfelelő ösztönzést ad - én azt támogatom, hogy adjon! Mindez a fejlesztési politika közösségi jellegét is erősítheti: annak tudatát, hogy nemcsak értünk, de általunk is történik a fejlesztés.

Tekintettel arra, hogy gazdaságunkban a hazai tőke rossz hatékonysággal működik - sokszor kiszolgáltatva a tőkeerős nagyvállatoknak - elengedhetetlen az állami koordináció ezen a területen. Fontos a szövetkezetek létrejöttének bátorítása, a szövetkezetek alapvető működési feltételeinek támogatása is. A szövetkezetek tevékenységük során szorosan kötődnek a helyi és a regionális közösségekhez, így jól korrigálhatják, csillapíthatják a globalizáció káros hatásait.

Európai nemzetpolitikát!

A magyar politikai elit évszázados adóssága egy koherens nemzetpolitika kidolgozása. Változtatnunk kell azon a szemléleten és a gyakorlaton, mely a magyarságpolitikán kizárólag az úgynevezett határon túli ügyeket érti. Magyarságstratégiánknak és magyarságpolitikánknak együttesen kell kezelnie az anyaországbeli magyarokat, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségeket, a Kárpát-medencei magyarságot, valamint a világ számos pontján szórványban élő magyarokat. A társadalmi szétszakadás, a népesedési és egészségi helyzet, az oktatás és a tehetséggondozás ügye, a magyar vidék, és benne az agrárium állapota, a romák teljes leszakadásának megakadályozása éppúgy a nemzetpolitika fontos része, mint a határon túli magyarok helyzete, vagy hazánk és a környező országok EU-csatlakozása.

A korszerű nemzetpolitikának illeszkednie kell az új ökoszociális politikához, valamint az Európában zajló integrációs és a világot jellemző globalizációs folyamatokhoz. A széles értelemben vett magyar politikai mezőben tényleges nemzeti konszenzusra kell törekedni. Ennek fontos pillérei: a parlament által működtetett Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, illetve az általa elfogadott nemzetpolitikai stratégia. Az egységes magyar nemzetpolitikában egyaránt helye van a konzervatív, a liberális, valamint a baloldali értékeknek, a gazdaság, a kultúra, az egyházak, a civil világ, az anyaországiak, a szórványban vagy Kárpát-medencei tömbben élők, az EU-tagok, vagy az oda még csak törekvők elvárásainak. Egy modern, alapvetően fejlesztésalapú együttműködés, és a hozzá kapcsolódó nemzeti együttműködési törvény biztosíthatja a hosszú távú és széleskörű konszenzus alapjait. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtése alkotmányos kötelezettségünk, melynek eléréséig a párbeszéd új, konzultációs színterét a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma biztosítja.

Magyarságpolitikánk részeként kell kezelni a kultúrpolitikát is. Kultúra és kulturális intézmények nélkül nincs nemzet. A magyar kultúra az európai kulturális örökség része, de ez nem a bezárkózást jelent a múlt hagyományába, hanem nyitottságot. Az állam a törvényalkotással, mecenatúrával, kulturális diplomáciával, a kulturális tevékenységeket elősegítő szolgáltatásaival kereteket biztosíthat a művelődéshez. Ez is olyan szempont, amelynek felül kell emelkednie mindenféle pártérdeken.

Európai Magyarországot!

A Magyar Köztársaság a nemzetközi közösség egyenrangú és elismert tagja. Magyarország Kelet-Közép-Európa egyik fontos alrégiójának, a Kárpát-medencének földrajzi - de más szempontokból is természetes - centruma. Hazánk ma is jelentős és folyamatosan felértékelődő kelet-nyugati és észak-déli közlekedési útvonalak metszéspontja, így mind a forgalom, mind pedig a szolgáltatások szempontjából ígéretes jövő elébe néz. Nyilvánvaló, hogy a magyar fejlesztéspolitika egyik központi csapásiránya a logisztikai szolgáltatások fejlesztése kell, hogy legyen. Ez nemcsak Magyarországnak, de a határon túli közösségeknek is sokat segíthet.

Az európai integráció előrehaladása nyomán az ország geopolitikai adottságai folyamatosan felértékelődnek. Az Európai Unió tagállamaként Magyarország alapvetően a szomszédos államokkal együttműködő, egész Kelet-Közép-Európa fejlődési tendenciáit figyelembe vevő kezdeményezések révén érheti el azt, hogy érdekei érvényesüljenek, hogy a felmerülő problémákra neki kedvező válaszok szülessenek. Ezért Magyarország az Európai Unió, az integráció elmélyítésében, az együttműködés erősítésében érdekelt. Megérett rá az idő, hogy bizonyos politikákat, amelyekben az egyes tagállamok nem tudnak hatékonyan lépni, közösségi szintre emeljük.

Ehhez új partnereket is kell találnunk!

Hitem szerint a politika kisebbik része csak a párbaj, nagyobbik része a párbeszéd. Ideje a nagyobbikat is - aktívan és hitelesen - elkezdenünk!

A szerző az Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője

2009. 12. 05. 9:19

Lehet a te olvasatodban ez ferdítés,az enyémben pedig annyi,hogy hamarosan a kövér disznók csak helyet fognak cserélni! Vagyis a 20 éves történetben egyik disznó sem volt különb a másiknál! A mostani különbség,hogy aspiráns lett egy ötödik,amely hozományként még a polgárháború rémképét is felfesti a falra!A kocsi előtti éhes gebék pedig maradnak,a kocsis pedig egy hosszú ostort is beszerez magának!

2009. 12. 04. 18:21

 

Nagyon kiváncsi vagyok,hogy a nagy megváltó terveikből mit tudnak majd megvalósítani

 

Tudod kedves vándor én azért ennyire nem vagyok kiváncsi bár tartok tőle hogy ettöl függetlenül meg fogom tudni .

 

Úgy látom annak idején te is csak kalandvágybol nem diszidáltál akár csak én.Nem mondom kalandban volt részünk de már nagyon unom hogy én vagyok mindig a Pavlov kutyája .

Úgy hogy egy kis nyugalmat akarok végre ,így néhány éves külszolgálatot tervezek januártol ,biztos ami tuti .Hátha mégse jönnek be a nagy álmok aztán még veleki idő előtt felébred ( nem felkel ) .

 

2009. 12. 04. 16:34

Azt hiszem,hogy nem idegen a topictól amit írok! Szóval hallgatom a rádiót, és  tudatja velünk,hogy összeültek a fideszhez közelálló közgazdászok,majd a végén közli,hogy keresik a felelősségre vonás törvényes lehetőségeit a jelenlegi,és előző vezetés tékozlásaival kapcsolatban! Szóval eszembe jutott Arany örökbecsü sora a Walesi bárdokból" ,  Vérszagra gyűl az éji vad: !" Nagyon kiváncsi vagyok,hogy a nagy megváltó terveikből mit tudnak majd megvalósítani! A saját érdekünkből szorítok nekik,de félő,hogy akik amikor poszton voltak csak az előd,vagyis a Bokros-csomag hozadékából tudtak jóeredményt felmutatni,azok most mit tudnak tenni akkor amikor a jelenlegi megszorítások  lendülete végleg elenyész!

2009. 12. 01. 0:11

Tisztelt pepe

Csak annyira legyenek tiszta gondolatai mint nekem , nem lesz semmi problémája .

 De talán a gárda létrejöttének és létezésének okait kellene megvizsgálni és megszüntetni

 

Ebben igaza van .

Továbbra is úgy gondolom nem az a megoldás hogy szabadcsapatokat hozunk létre és feszültséget szítunk az országban ,miközben nem oldunk meg semmit mert minden amit tehet a demonstráción kívül az jogellenes .

 

És hogy ön is tisztán lásson ,vörösbor nélkül is .A gárda legnagyobb veszélye hogy egy folyamatot indithat el .Holnap a zsidók holnapután a cigányok érzik majd "veszélyben " magukat és alakítanak szabad csapatokat ?  Aztán jönak a szocik a liberálisok a melegek és a nagycsaládosok csapatai ?

 

Ki sem mondja hogy éljen éljen és máris papíron kell majd igazolnia hogy ön árja magyar kedves pepe .Én nem szertnék egy ilyen országban élni, remélem ön sem .

 

 Persze tudom én hogy a gárda csupán  egy  elsőáldozásra készülő hazafias cserkészcsapat babakrémmel megkent popsival a nadrágjukban ,csak az a baj hogy ebben az országban egyedül én hiszem ezt róluk .(Ebböl a mondatbol levonhat 2 dl vörösbort kedves pepe )

 

A közbiztonság csapnivaló amit erősíteni javítani kell ,de egy jogállamban demokráciában (olyan amilyen de demokratikus jogállam ) nem ez a megoldás .

Erősiteni kell a rendőrséget hatékony törvényeket kell hozni és azokat szigorúan be kell tartatni ,nem szabadcsapatokat verbuválni és hőbölögni uszítani .

 

Nem ártana utánna nézni hogyan kezdődött a délszláv válség kedves pepe .

2009. 11. 30. 21:07

A SOK vörösbornak is lehet káros a hatása. De talán a gárda létrejöttének és létezésének okait kellene megvizsgálni és megszüntetni. De ezt vörös(boros) köddel a szemünk előtt: nem megy!

2009. 11. 30. 17:25

A lényeg az lett volna hogy tiltsák be az önkényuralmi rendszerek szinbólumait .

Ez a gárda egyenruhás őrület meg  egyenesen f.**.ság,mert akár úgy is érthetem hogy a gárdával minden rendben csak az egyenruhájuk nem tetszik a" népnek" . 

Ez esetben bujtassátok a gárdát fehér ingbe csokornyakkendőbe és szalmakalapba ,nyomjatok mindenki kezébe egy sétapálcát és már mehettek is szabolcsba rendet csinálni .

Na ebbe kössön bele a Kolompár Orbán  vagy a rohamosztag .Kacsintás

Olyan igazi magyaros történet ez is amitöl kijön belőlem a vörösbor. Betiltani valamit ami nem is létezik aztán meg  meztelenre vetkőztetni ahelyett hogy a kezdet kezdetén az annyába zavarták volna azt aki kitalálta .

 

Most meg halmozzák a baromságot mert hogy ez sem lett jogilag leszabályozva  ugyan úgy ahogy millió más sem .Most meg mindenki néz mint a nébolti csirke hogy itt tartunk .

Na megyek még mielőtt a Grejner Zoli (okkal) ki nem töröl a francba .Elnézést de bepörögtem .

 

üdv :logice

2009. 11. 30. 16:37

Na, akkor megnyugodtam...Tényleg kicsit kacifántos volt, nem?

2009. 11. 30. 8:29

Amiket leírtál azt legalább megértetted ebböl a sok "hülyeségböl "ha a lényeget nem is .

Egyáltalán nem haragszom ez a te véleményed Kacsintás

2009. 11. 29. 21:25

Ez kissé sarkas... Szerintem, nincs olyan sok  önkényuralmi jelkép, hogy ne lehessen két sorban leírni  Mi az az ss nyil? A horogkereszt mely fajtájára gondolsz?Jobbra, ill. balra állóra? A zöld bomber oké? A magnum baki maradhat? (REMÉLEM, NAGYON JÓT TESZ A BOKÁMNAK...)Milyen az az örző-védős gatya? BASSZUS, MENNYI HÜLYESÉGET ÍRTÁL LE... MÁR NE IS HARAGUDJ!

2009. 11. 28. 11:58
Egyetértek!

2009. 11. 28. 11:06
Szerintem is gyüjtőkonténereket kéne felállitani ahol ezektöl a gyűlölt hatalmi jelképektöl meg lehetne szabadulni Az eggyikbe belehetne dobni az egykori érettségi bizonyítványokat vörös diplomákat állami kitüntetéseket az érte járó pénzjutalmakkat a még mais használatos törvényeinket rendeleteinket és az üres heinekenes üvegeket . A másikba meg kerülhetnének a horogkeresztek, SS nyilak , fekete pomber dzsekik ,surranók , örző védős nadrágok,és Hitler festményeinek reprói . Az eszmét és az ezekkel járó hitvallást és meggyőzödést a vak gyűlöletet az ostobaságot és ezek követőit azt vajon mibe kéne gyüjteni ,talán a bastilleba? Ha valamire nem tudunk jó megoldást nem szégyen körülnézni máshol hogyan csinálták .Van rá jó példa épp elég . Ez a Lengyelekre is vonatkozik .Mostmár van törvényük csak sz@rt sem ér .Ilyen törvényünk nekünk is van nem is kevés .

2009. 11. 28. 9:25
Valahol nincs kettős mérce: Akár két év a vörös csillagért Lengyelországban az államfő jóváhagyta pénteken azt a törvényt, amelynek alapján megbüntethetik, s akár két év börtönre is ítélhetik azt a személyt, aki kommunista jelképeket tart a tulajdonában. Az új törvény egy korábbi jogszabályt szigorít meg, amely a totalitárius rendszerek dicsőítését tiltotta, de csak a nácizmust nevezte néven. Mostantól büntethetővé válik az, aki a birtokában tart, vásárol vagy terjeszt a kommunizmus szimbólumait hordozó (áru)cikkeket és felvételeket. A jogszabály kivételt tesz művészi, oktatási vagy gyűjteményi célok esetén. A törvényjavaslatot a radikális nemzeti, ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt terjesztette be, de a kormánypárt, a jobbközép liberális Polgári Platform is támogatta. Baloldalról bírálták, és szakértők szerint a megszövegezése miatt nehéz lesz alkalmazni. Tételesen nem sorolja fel a tiltott jelképeket. A PiS azzal indokolta a szigorítást, hogy hovatovább feledésbe merülnek a kommunista rendszerek bűntettei, és emiatt virágzik a szovjet vezetők képeit és a szovjet állam jelképeit, a sarlót, kalapácsot, ötágú vörös csillagot forgalmazó kereskedelem. "A kommunizmust éppen úgy kell megítélni, mint a nácizmust" - hangsúlyozta Zbigniew Romaszewski, a PiS szenátora. mti
Eredeti méret

2009. 11. 27. 12:42

Winkfein indul, Tittmann nem: kemma.hu

2009. 11. 21. 16:27

Kedves Logice!

Az Ön által említett elvvel egyetértek, magamra nézve azzal a kitétellel, hogy a múltbeli kiterjesztést minél alaposabban igyekszem művelni.

Amiben itt vitába keveredtem az, hogy én elég jól érzem, hogy a múlt megközelítésében mennyi torzítást köszönhetünk az átkosnak, míg ez talán van akiket sért, ami nem szándékom nekem sem, de a múlt objektív vizsgálatát (akár sokszáz évvel ezelőtti eseményekét is) ma különösen aktuálisnak érzem.

2009. 11. 21. 14:40

Kedves Vidocq

Nagyon rosszul tűröm ha a művészetet -számomra a könyv is ez a kategória ritka kivétellel -különböző izmusokkal ruházzuk fel .Még olyat sem nagyon hiszek hogy jó író meg rossz író mert ez is szubjektív , innen már csak egy lépés a jobbos festő meg a balos szobrász .

Csak a teljesség kedvéért: népnemzeti - ez is, többek között Németh Lászlóra és a népiesek mozgalmára, ragasztott jelző  az átkosban, szemben természetesen az abban az időben  Rákosiék "mérvadó" bolsevik  irányultságával, mely a pol korrekt közbeszédben még ma is meghatározó, ilyen géniuszok, mint Eszterházy, Nádas által többek között.

 

Fenti mondatokból következtettem erre bár lehet hogy csak rosszul értelmeztem a sorait .Semmiképp nem kívántam megbántani és ha mégis ezt tettem úgy elnézését kérem .

Én a népnemzetiséget iródalmi szinten Illyés Gyulához kötném elsősorban és borzasztóan sajnálom hogy mára ez a kifejazés evesztette igazi súlyát .

Számomra ez a vonulat nem is bír nagy jelentőséggel ,anélkül hogy megtagadnám gyökereimet ősi kultúránkat .

Már régen úgy döntöttem hogy időnként hátra nézek de előre haladok ,ha érti mire gondolok .

2009. 11. 21. 14:07

Logice, milyen logika mentén jutottunk a könyvégetésig, ilyen asszociációjú indulatok rám vetítéséig?

Van egy-két határozott vonal, mi választó az én értékitéletemben.
Ahogy a nácizmus sem tudom elfogadni (10-12 millió erőszakos halált halt áldozat), ugyanez a hozzáállásom a bolsevizmussal (100-120 millió halott).

 

És leszögezném, habár nem deklaráltam itt még: a bolsevizmus és a baloldaliság között messze nem teszek egyenlőségjelet.

De ugyanígy elképedek, ha valaki a magyar népérdekek szóvá tétele esetén harcos antifasisztává válnak.

 

2009. 11. 21. 10:16

Kedves Vidocq

Bár ennek a kultúrális oldalon lenne a helye de értem amit mond .

Most keresek is egy csendes sarkot ,leülök és intenzíven elkezdem felejteni Moldova összes nem népnemzeti műveit ,és amint ezzel végeztem felidézem emlékeimben  Németh Lászót vagy újra olvasom .

Ígérem Önnek délután négyre olyan népnemzeti leszek hogy csodájára jár majd az utca .Könyvet égetni nem megyünk valahová Kedves Vidocq?Kacsintás

Nyugtasson meg hogy csak viccelt vagy én értettem félre valamit ?

2009. 11. 20. 17:22

Csak a teljesség kedvéért: népnemzeti - ez is, többek között Németh Lászlóra és a népiesek mozgalmára, ragasztott jelző  az átkosban, szemben természetesen az abban az időben  Rákosiék "mérvadó" bolsevik  irányultságával, mely a pol korrekt közbeszédben még ma is meghatározó, ilyen géniuszok, mint Eszterházy, Nádas által többek között.

2009. 11. 20. 14:33

Greiner Úr!

Ön a gazdaságjobbító fórumon holmi ideologizáltságra hivatkozott a hozzászólásommal kapcsolatban. Lehet, hogy zöldhályogom van, de milyen ideológiára gondol?


Mert az igaz, ideológiában bőven volt részem az elmúlt 55 év során. Na kitalálja milyen ideológiában?
Itt megint nem arról van szó, hogy zsigeri undorom lenne a baloldaliság felé (ld. Szabó Dezső megjegyzését cca a 30-as évek elején, melyben arra utal, hogy aki valamelyik izmus híve, az nem képes a magyar érdekek képviseletére). Sőt az eltelt hosszú idő alatt és az átkosban - nekem csak a másodiknak aposztrofált az - rengeteg jóindulatú és jószándékú balos emberrel találkoztam. Persze sok babér nem termett neik. Nem tudták szegények, hogy egy bolsevik párt tagjai, ahol a párt a cél és nem egy eszköz - ezt valamennyi politikai szereplőnek illik persze észben tartani). Ennek szinte végkifejlete az a helyzet, ahol az "utódpárt" milyenségét pár éve Szili Katalin úriemberként így summázta: a "zsákmánypárt".


Szerintem a magyarság közjavának szem előtt tartása nem ideológia, ez egy természetes állapot. Ahogy a normális osztrák az osztrák közjót tartja elsőnek minden előtt - úgy hívják patriotizmus. És nem nacionalizmus - ami még mindig nem jelent rosszat az eredeti értelmében (legalábbis Sorbonne-os professzoraim (garantált világszinvonal)! ezt tanitották az őskorban), csak azzal ruházták fel "újbeszélalkotó" megademokratáink. A sovinizmus már ugye azt jelenti hogy, más nemzettel szemben jelenítjük meg a saját nemzetünk hasznát. Ez már ejnye - bejnye.

Szóval ideológia?

Apropó, a másik fórumon említett Liska és Siklaky ügyében előtanulmány ld. Wikipédia! Addig is, míg bepötyögöm a velük kapcsolatos fontosnak tartott gondolataim - ami nem két perc nálam.

2009. 11. 19. 21:42

A magam részéről az utolsó itteni hozzászólása után én valahogy nem.