ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2023. 01. 30. 18:39
BABITS MIHÁLY: KÉT NŐVÉR
 
Két nővér megy, ó Lélek, örökkön, az egyik előtted, a másik utánad:
az egyik a fekete Bánat, a másik a vér színű Vágy.
S szól néha könnyezve a Vágy: "Én vagyok a Bánat."
S szól néha nevetve a Bánat: "Én vagyok a Vágy."
 
Két komoly árva leány, termetre meg arcra hasonlók,
tekintetük üldöz, nyugtot sohse hágy:
a holt Szerelem leányai ők, galambszinű hollók,
és kínál borral a Bánat, és kínál vérrel a Vágy.
 
A zord Szerelem leányai, hajdan lakodalmadnak koszorús nyoszolói
vezettek a méccsel a szoba felé, hol vetve menyasszonyi ágy
Anyagyilkos lányok majdan, a holt Szerelem gyilkosai és ugyanők boszulói
Százvágyu Bánat, százbánatu Vágy.
 
Egymást szeretik, soha el nem válnak, összefogódnak,
a Vágy foga éles, a Bánat ajjaka lágy,
Egymást szeretik testvériesen és véreden osztakozódnak
és csókol a Bánat, és harap a Vágy.
 
Fekete hunyorból van koszorújok, nagy árnyakat ingat a mécsük utánad
s jön egyre mögötted a fekete Bánat, előtted a vérszinü Vágy.
S szól néha könyezve a Vágy: "Én vagyok a Bánat".
S szól néha nevetve a Bánat: "Én vagyok a Vágy".
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyLouie Janmot
jadzia

2023. 01. 28. 18:27
RADNÓTI MIKLÓS:BÉKE, BORZALOM
Mikor kiléptem a kapun, tíz óra volt,
fénylő keréken pék suhant és énekelt,
gép dongott fenn, a nap sütött, tíz óra volt,
halott néném jutott eszembe s már repült
felettem mind, akit szerettem és nem él,
sötéten szállt egész seregnyi néma holt
s egy árnyék dőlt el hirtelen a házfalon.
Csend lett, a délelőtt megállt, tíz óra volt,
az uccán béke lengett s valami borzalom.
1938
Lehet, hogy műalkotásZdzisław Beksiński fe
jadzia

2023. 01. 28. 18:26
ARANY JÁNOS:A KÖLTŐ HAZÁJA
 
"Művész hazája széles e világ;
A hírnév országutját lakja ő,
S ez út hosszába' minden olajág,
Minden babér az ő számára nő."
Ám hadd legyen, nem tagadom,
Övé, mely bírja őt, a hon:
De szívem azt sugja minduntalan,
Hogy a költőnek egy - csak egy hazája van.
 
Kezdődik e hon a csendes tanyának
Küszöbjén, melyhez emlékezete
Köté legelső végét fonalának,
Midőn először útnak erede;
Hová e gondolatvezér
Mulatni vissza-visszatér -
És egy szerény zöld ággal megpihen,
Mint bárkán a galamb, az ősi tűzhelyen.
 
Ott ismerősen vészik őt körűl
Gyermekkorának játszótársai;
Eléje ott nyájas szóval kerűl
Az agg szülő - tán már csak néhai;
Minden szöget, minden zugot
Úgy lel, miképen megszokott,
Bár őse telkén most a vén Idő
Új gazda: bont, épít, ahol s mint kedve jő.
 
Mely ott felé zeng, a meghitt beszéd
Anyai tejnek édes folyama,
E szó nyitá meg szívét és eszét
Ajkára ez simult, hogy dallana;
Szerelme bimbó-hajnalán
E nyelvet érté a leány,
S ezen viszonzá a "szeretlek"-et
Vagy a sohaj szócskát, mit visszarebegett.
 
S a nyílt szivű nép, melyet ott talál,
Vele érzésben és nyelvben rokon;
Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll
Örül vagy sír az édes hangokon;
Fogékony ott minden kebel
A dalra, melyet énekel, -
S hogy ebből semmi hang el nem veszett,
Tudnia biztosan, mily boldog élvezet!
 
Ameddig ily nép fogja őt körűl,
Nép, melynek érzi keble, zengi szája
A költő énekét, - addig terűl,
Ott éri végét a költő hazája;
Azontúl maga jövevény,
Dala üvegházi növény,
Legszebb illatja, színe kárba megy:
Széles világon nincs népe s hona - csak egy!
 
Innen, hogy ő e népet és hazát
Szeretni tudja kimondhatlanúl:
Nem a dijt méri, melyet tán az ád,
Oltára nem önző lángokra gyúl;
És, bárha szűk, és bárha gyér
A jutalom és a babér:
Ő e honért, e honnal s honnak él, -
Örömeit, búját zengvén, ha dalra kél.
 
Boldog, ha büszke lantján a haza
Dicsőségének napját zengheti!
Ha nincs multjának vérző panasza;
S reménye vásznát jó szél lengeti!
A dal, mit így teremt ujja,
Egy nemzeti hallelujah,
Visszhangja messzi ég alá kihat -
És fölverendi a késő századokat.
 
De bár fogy a nép és hazája pusztul,
És a jövendő hallgat, - nem felel,
Bár keble csak bánat dalára buzdúl:
Honát a költő mégse' hagyja el; -
És, mely alélt hattyú gyanánt
Várja magára a halált -
Ő nemzetének hattyuéneke,
Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: vár ifj Neogrády Antal:OLD CITY PARK

2023. 01. 27. 18:57

https://www.youtube.com/watch?v=sbvdFh-fpew
A Rákóczi induló története

A Rákóczi induló története c. videóanyag narrátori szövegének készítői:
Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár munkatársai:
Felelős szerkesztő: Dr. Mikusi Balázs, osztályvezető,
Gondos Gábor, Mann Jolán, Sudár Annamária, Zimányi Katalin, valamint
Sárosi Péter őrnagy, Magyar Honvédség Központi zenekar karmester helyettese.

Narrátor: Gróf Miklós
A Rákóczi indulót története c. videóanyagot rendezte, összeállította, szerkesztette Sárosi Péter őrnagy, Magyar Honvédség Központi Zenekar karmester-helyettese.

Felhasznált zenei részletek:
Kossuth Fanfár – MH Központi Zenekar fanfár együttese
Rákóczi-Induló (Dr. Wekerle Sándor - Bihari János Dallamára) Kecskés Együttes
Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány
Liszt Ferenc: Rákóczi - induló
Hector Berlioz: Rákóczi – induló
Scholl Miklós: Rákóczi induló
Az eredeti Rákóczi – nóta. Tárogató szóló: Lugosi Tibor tárogatóművész.

Rákóczi-induló – WikipédiaA Rákóczi indulóA Rákóczi induló története. - YouTube


https://24.hu/tudomany/2020/01/04/zene-rakoczi-indulo-liszt-berlioz/

 

jadzia

2023. 01. 27. 18:28
ASPERJÁN GYÖRGY:Auschwitz
 
Ráérős lassúsággal közelegtek
a szerelvények, halálra tömötten.
Cammogtak, mintha nem érezne kedvet
egy sem érkezni időre jelölten.
Úgy álltak meg, mint ki végzetbe zöttyen.
Várták őket kutyák, tisztek a rámpán,
s unottan a halál még ócska pányván.
 
A gőz fáradtan szusszant. Füst kavargott.
A szél futkosott le és föl gyanútlan.
A barakkok nyújtóztak, bamba halmok.
A „személyzet” várt, nem volt senki útban.
A főnökök fess uniformisukban
szolgálták mindent tudóan a véget,
mely alkalmatlant és fölöst eléget.
 
A langy tavasz birizgálta a fákat,
a Nap sütött, nem volt más vágya, dolga.
Az érkezőket lefogta alázat.
A rend, fegyelem őket igazolta,
álltak sürgősen igazodva sorba.
Még minden tetszett érthetőn egésznek,
hiába volt üszök szaga az égnek.
 
A kutyák intőn torokból morogtak.
Szívek hevesen verték: jóra fordul
valami, bármi, bár tűnik gonosznak.
Ment a válogatás, legyintve flottul,
rutinszerűen, vagyis megszokottul.
Ki erre indult, ki terelve arra,
kit a barakk várt, kit pedig a kamra.
 
Kiknek már semmijük se volt, haladtak
borzongva, félve s remélve – a célba;
sírtak, kik szerettüktől elszakadtak,
de még bíztak zihálva, elalélva,
nem gondolva a cián-adalékra. – –
Aztán csörömpölt egy újabb szerelvény.
Isten meg rágódott súlyos keservén.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személyDavid olére
jadzia

2023. 01. 27. 18:27
RADNÓTI MIKLÓS:Erőltetett menet
=================================
Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul, mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok, maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem? még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál.
Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok
fölött régóta már csak a perzselt szél forog,
hanyatt feküdt a házfal, eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos a honni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám: nemcsak szívemben hordom
mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon;
ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán
a béke méhe zöngne, míg hűl a szilvalekvár,
s nyár végi csönd napozna az álmos kerteken,
a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen,
és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt,
s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, -
de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!
Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és szabadtériSorstalanság
jadzia

2023. 01. 27. 18:27
RADNÓTI MIKLÓS :
RAZGLEDNICÁK
1
Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.
1944. augusztus 30. A hegyek közt
2
Kilenc kilométerre innen égnek
a kazlak és a házak,
s a rétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő
apró pásztorleány
s felhőt iszik a vízre ráhajolva
a fodros birkanyáj.
Cservenka, 1944. október 6.
3
Az ökrök száján véres nyál csorog,
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.
Mohács, 1944. október 24.
4
Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. - Így végzed hát te is, -
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. -
Der springt noch auf, - hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
Szentkirályszabadja, 1944. október 31.
Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember, gyermek, álló emberek és szabadtéri Shindler listája
jadzia

2023. 01. 27. 18:26
A birkenaui gázkamrákat a németek 1944 novemberében felrobbantották, mivel igyekeztek elrejteni tetteiket a közeledő szovjet csapatok elől. 1945. január 17-én a személyzet megkezdte az evakuációt; a legtöbb foglyot gyalog elindították nyugatra. Akik túlságosan gyengék, vagy betegek voltak, azokat hátrahagyták; körülbelül 7500 foglyot szabadított fel a Vörös Hadsereg 322. lövészegysége 1945. január 27-én.1996-ban a német kormány január 27-ét, Auschwitz felszabadulása napját a nemzetiszocializmus áldozatainak hivatalos emléknapjává nyilvánította.2005-ben az Európai Parlament a tábor felszabadulásának évfordulójáról egy perces némasággal és az alábbi határozattal emlékezett meg:
„2005. január 27-e, Auschwitz-Birkenau, a náci Németország megsemmisítő tábora – ahol 1,5 millió zsidó, roma, lengyel és orosz embert és számos más nemzet foglyait, valamint homoszexuálisokat öltek meg – felszabadulásának hatvanadik évfordulója nemcsak az európai polgárok számára fontos alkalom, hogy emlékezzenek és ítéletet mondjanak a holokauszt borzalmaira és tragédiájára, hanem arra is, hogy nyugtalanítóan nő az antiszemitizmus és különösen az antiszemita incidensek száma Európában, és hogy újra okuljon abból a növekvő veszélyből, hogy áldozatul eshetnek emberek faji, nemzetiségi, vallási, szociális helyzeti, politikai vagy szexuális hovatartozásuk miatt.”wikipédia
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, fa és szabadtéri
jadzia

2023. 01. 23. 18:58
Lewis Carroll: Alice Csodaországban/ részlet/
. Alice, tied ez a mese,
tegye gyöngéd kezed
szép gyermekálmaid közé,
miket emlékezet
tart össze, mint hervadt csokort,
mit zarándok szedett."..
Ej, ej, milyen különös is ma minden.
Tegnap pedig még minden egészen rendes volt.
Vajon csakugyan megváltoztam-e az éjszaka?
Nézzük csak: ma reggel, amikor fölébredtem,
még az voltam-e, aki voltam?
Úgy rémlik, mintha egy kicsit más lettem volna.
De ha nem az vagyok, az a kérdés, kicsoda is vagyok voltaképpen.
Borzasztó!"
Fordította: Kosztolányi Dezső
A fordítást átdolgozta: Szobotka Tibor
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy, vár és szöveg
ifj Neogrády Antal:ALICE CSODAORsZÁGBAN
 
  •  
  •  
jadzia

2023. 01. 23. 18:58
FRANCESCO PETRARCA:Az asszony, kinek szívem ég az arcán
 
Az asszony, kinek szívem ég az arcán,
elém bukkant, hol üldögélni szoktam
szerelmi ábrándok közt; s meghajoltam,
s a tisztelettől sápadt lett az orcám.
 
S hogy zavaromat észrevette aztán,
felém fordult olyan csodálatosan,
hogy Jupiter - bármily nagy dühre lobban -
elejti fegyverét, s úr lesz haragján.
 
Csevegve ment, míg én remegve néztem,
és alig bírtam elviselni hangját
s a parázsló fényt, mely szemébe lángol.
 
S midőn ez üdvözlés emléke zsong át,
a legkülönb gyönyörűséget érzem,
s nem kerget fájdalom, se most, se máskor.
Lux Alfréd
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyCharles Edward Perugini /1839-1918
jadzia

2023. 01. 23. 18:42

ez nagyon szép zene

2023. 01. 23. 12:30

Az éjjel aludni nem tudván, eszembe jutott egy csodálatosan szép muzsika, egy régi kedvenc, egzotikus melódia, melyet szívesen hallgattam, és egész nap ma azóta se megy ki a fejemből. Gondoltam, elhozom Nektek is, hátha lesz valaki, akinek szintén tetszeni fog:
https://www.youtube.com/watch?v=Dq4bOmxKVQQ
Borogyin: Közép-Ázsia pusztáin - Mongólia

In the Steppes of Central Asia-Symp: Sanderling,Kurt, Sd,  Borodin,Alexander: Amazon.it: CD e Vinili}

Borodin - In the Steppes of Central Asia (1880), played on period  instruments - YouTube

Borodin: Steppes of Central Asia - Ashkenazy* - YouTube

A Közép-Ázsia pusztáin Alekszandr Borogyin 1880-ban írt szimfonikus költeménye, aki Liszt Ferencnek ajánlotta a művet. A művet 1880.április 20-án (régi naptár szerint: április 8-án) Szentpéterváron adták elő Nyikolaj Rimszkij-Korszakov vezényletével.
Szentpétervári Marinszkij Színház Zenekara
Vezényel:Valerij Gergijev

A művet eredetileg több tableaux vevőként mutatták be, hogy megünnepeljék II. Sándor uralkodásának 25 éves évfordulóját, aki sokat tett az orosz birodalom kelet felé történő kibővítéséhez.
Az oroszokat reprezentáló nyitó téma először hallható (lásd a témaköröket); akkor halljuk a díszes keleti dallam törzseit angolkürtön, az ázsiaiakról.
A zeneszerző az alábbi leírást adta meg egy jegyzetben a pontszámhoz: ,,A közép-ázsiai monoton sztyeppek csöndjében egy békés orosz dal ismeretlen hangja hallatszik. A távolból halljuk a lovak és a tevék megközelítését, a keleti dallam bizarr és melankolikus jegyeit. A karaván közeledik az orosz katonák kíséretében, és biztonságosan folytatja útját a hatalmas sivatagon. Lassan tűnik el. Az orosz és az ázsiai dallamok jegyzetei közös hangon csatlakoznak, ami eltűnik, ahogy a karaván távolian eltűnik."
A tervezett produkció soha nem történt meg, de a mű maga az első koncertelőadás óta 1880. április 20-án (április 8-án) az orosz opera karmester vezetése alatt álló koncerttel kedveskedett Nyikolaj Rimszkij-Korszakovtól.
Ez a két dallam végül ellentmondásos módon társul. E két etnikai dallam közepette egy pizzicato-i "utazási" téma hallatszik, amely a lovak és a tevék gyökeres patáját ábrázolja. Végül csak az orosz téma hallható.
Ez a zenekari mű idillikusan ábrázolja az oroszok és ázsiaiak interakcióját a Kaukázus sztyeppeiben. Közép-ázsiai karavánja az orosz csapatok védelme alatt halad a sivatagban. /David Rehak írása/

2023. 01. 23. 8:50

Ez is megrázó:
Híres magyar: Zichy Mihály - Mentőcsónak (kép)
Zichy Mihály: Mentőcsónak

2023. 01. 23. 8:43

Hát igen, valóban csodás képe Zichynek "A rombolás géniuszának diadala".  Az a kép, mely Párizsban nem aratott sikert, szerintem kispolgári prüdéria miatt is:
"A Párizsi világkiállításra 1879-ben festett A rombolás géniuszának diadala c. festményét merész, antimilitarista mondanivalója miatt a francia hatóság kitiltja a kiállításról."

Nekem nincs külön kedvenc alkotása Zichy Mihálynak, az egész életművét fantasztikusnak tartom.
Azért mégis van egy festménye, amely számomra megragadó, melyet most restaurálnak:
"Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál" 1877. 
Zichy Mihály Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál, 1877
https://cultura.hu/aktualis/restauraljak-zichy-mihaly-hires-festmenyet/
"A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő különleges és értékes alkotást várhatóan még az idén Gödöllőre szállítják, ahol a királyi kastély Habsburg-galériájának bevezető termében fogják kiállítani. Zichy Mihály alkotását legutóbbi időkig rossz állapotban, hengerre tekerve őrizték a Magyar Nemzeti Galéria raktárában, a mintegy 5 méter magas és 3 és fél méter széles vászonképet vakkeretre feszítették."

jadzia

2023. 01. 22. 17:44
KÖLCSEY FERENC: VANITATUM VANITAS
Itt az írás, forgassátok
Érett ésszel, józanon,
S benne feltalálhatjátok
Mit tanít bölcs Salamon:
Miképp széles e világon
Minden épül hitványságon,
Nyár és harmat, tél és hó
Mind csak hiábavaló!
 
Földünk egy kis hangyafészek,
Egy perc hozta tünemény;
A villám és dörgő vészek
Csak méhdongás, s bolygó fény;
A történet röpülése
Csak egy sóhajtás lengése;
Pára minden pompa s ék:
Egy ezred egy buborék.
 
Sándor csillogó pályája
Nyúlvadászat, őzfutás;
Etele dúló csordája
Patkánycsoport, foltdarázs;
Mátyás dicső csatázási,
Napóleon hódítási,
S waterlooi diadal:
Mind csak kakasviadal.
 
A virtus nagy tüneményi
Gőz, mit hagymáz lehele;
A kebel lángérzeményi
Vértolulás kínjele;
A vég, melyet Sokrat ere,
Catonak kihulló vére,
S Zrínyi Miklós szent pora
Egy bohóság láncsora.
 
És ti bölcsek, mit hozátok
Ami volna szép s jeles?
Mámor bírta koponyátok,
Plato s Aristoteles.
Bölcselkedő oktalanság,
Rendbe fűzött tudatlanság,
Kártyavár s lég állítvány
Mindenféle tudomány.
 
Demosthén dörgő nyelvével
Szitkozódó halkufár;
Xenofon mézbeszédével
Rokka közt mesére vár;
Pindár égi szárnyalása
Forró hideg dadogása;
S Phidias amit farag,
Berovátkolt kődarab.
 
Mi az élet tűzfolyása?
Hulló szikra melege.
A szenvedelmek zúgása?
Lepkeszárny fergetege.
Kezdet és vég egymást éri,
És az élet hű vezéri,
Hit s remény a szűk pályán,
Tarka párák s szivárvány.
 
Holdvilág csak boldogságunk;
Füst a balsors, mely elszáll;
Gyertyaláng egész világunk;
Egy fuvallat a halál.
Vársz hírt s halhatatlanságot?
Illat az, mely tölt virágot,
És a rózsát, ha elhull,
Még egy perccel éli túl.
 
Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet,
Sorssal, virtussal, nagysággal
Tudományt, hírt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen,
Tompa, nyugodt, érezetlen,
S kedv emel vagy bú temet,
Szépnek s rútnak hunyj szemet.
 
Mert mozogjon avagy álljon
E parányi föld veled,
Lengjen fényben, vagy homályon
Hold és nap fejünk felett,
Bárminő színben jelentse
Jöttét a vándor szerencse,
Sem nem rossz az, sem nem jó:
Mind csak hiábavaló!
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és emlékműRaffaello Santi/ 1483-1520/ Az athéni iskola
jadzia

2023. 01. 22. 17:42
KÖLCSEY FERENC:
HUSZT
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess összve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!
Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri
 
A huszti vár, Dörre Tivadar rajza
 
 
 
jadzia

2023. 01. 22. 17:41
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.[
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.wikipédia
Nem érhető el leírás a fényképhez.Kölcsey Ferenc (1790–1838) Anton Einsle festményén
jadzia

2023. 01. 22. 17:40

Zichy Mihályt  és műveit  nagyon szertem van 1-2 könyvem Arany Balladák az ő illusztrációival  

Egyik kedvenc festményem:

A rombolás géniuszának diadala (1878, Magyar Nemzeti Galéria)

2023. 01. 21. 18:50

Művészeti szempontbl számunkra Zichy Mihály (1827-1906) festőművész a legjelentősebb alakja a Zichy családnak:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zichy_Mih%C3%A1ly

1881-ben, Bécsben