Tetteim alapján...

Tetteim alapján...

2009. 04. 29. 14:47

A Szent István Gimnázium tanári karának 18 tagja az alábbi levelet juttatta el Esztergomi Város Képviselőtestületének tagjaihoz, melyben részletesen felsorolják és értékelik Kurnász László egy éves igazgatói tevékenységét - reménykedve abban, hogy a képviselők hatalmukkal élve nem fogják a jövőben támogatni az alkalmatlanságát tucatnyi módon bizonyító, de a városvezetés bizalmából vezetővé kinevezett jelöltet.

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A Szent István Gimnázium – amint azt Ön nyilván tudja - újabb igazgatóválasztás előtt áll. Szeretnénk megkönnyíteni a döntését azzal, hogy röviden, pontokba foglalva beszámolunk Önnek a jelenlegi igazgató közel egyéves működése alatt történtekről. Azért is tesszük ezt, mert Kurnász László maga mondta egy szülői kérdésre válaszolva a Hídlapban: „Megválasztásom óta azon dolgozom, hogy minden rendben menjen. Szeretném, ha tetteim alapján ítélnének meg a későbbiekben”.

A levél aláírói is ezt szeretnék: tettei, egyéves munkája alapján döntsenek az újra pályázó Kurnász László alkalmasságáról.

1. 2008 májusában egy olyan kolléganőt nevezett ki igazgatóhelyettesnek, akit a tantestület egyetlen tagja sem támogatott.

2. 2008 júniusában - az érettségi dolgozatok megtekintésekor - eltűnt 2 emelt szintű dolgozat a nem megfelelően megszervezett felügyelet miatt. A dolgozatok a mai napig nem kerültek elő.

3. A nyár folyamán a képviselő-testület elvette iskolánktól az esti tagozatot. Az igazgató nem biztosította az átszervezéssel kapcsolatban véleményezési jogukkal élni kívánó iskolai szervezetek rendeltetésszerű joggyakorlását (Kt 11.§(7)): az átszervezéshez a fenntartó köteles szakértői véleményt beszerezni, ezt az igazgató nem bocsátotta rendelkezésünkre.

4. Az ének-bármely szakosnak meghirdetett állásra olyan pályázót alkalmazott, akinek nincs ének szakos végzettsége, nincs karvezetői tapasztalata sem, miközben indok nélkül utasított el olyan pályázót, aki megfelelt a kiírásnak. (Pályázati feltételek: „Ének-zene tantárgy tanítása, énekkar vezetése - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat”.)
- A tanév folyamán a régóta nagy sikerrel, jól működő énekkar munkája – szakember híján – ellehetetlenült. A tanulók önálló, majd általuk választott vezetővel történő felkészülését megtiltotta, s csak a diákok közös fellépése után engedélyezte.

5. A szakköri órakeret felosztásakor nem kérte ki a nevelőtestület véleményét, amire a Kt. 57.§ (2) kötelezi. (Ezért „hivatalosan” nincs az idén több olyan szakkör, amelyre tömeges igény lenne.)

6. A tanulmányi versenyek felügyeletét többször késve szervezte meg, volt rá példa – 2008. 12.05-én, az Arany Dániel Országos Matematikaversenyen -, hogy az iskola portása látta el a versenyfelügyeletet.

7. Az iskolavezetés hibája miatt több tanulmányi versenyről későn kaptunk értesítést.
- A Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulójába jutott diák szaktanárát az igazgató a továbbjutásról nem értesítette, így aztán a tanuló nem tudott részt venni a versenyen.
- Nem indulhatott diákunk az idegen nyelvi OÁTV-n, mert az iskolavezetés elmulasztotta értesíteni a szaktanárokat a nevezési határidőről.
- A biológia OKTV dolgozatainak központi javítókulcsát egy nappal a dolgozatok továbbküldési határideje előtt bocsátotta a szaktanár rendelkezésére, ezzel veszélyeztette a javítás pontosságát és szakszerűségét (a javításra egyébként egy hét állt volna rendelkezésre).

8. 2008 novemberében a fenntartó - felmenő rendszerben - megszüntette a nyelvi-informatikai évfolyamot. Az igazgató az intézkedés ellen semmi komoly, lényegi lépést nem tett, sőt ismételten megszegte a véleményeztetési folyamat megszervezésének rendjét: az idevonatkozó törvényi paragrafusok szerint a véleményre jogosult szervezeteknek ismerniük kell többek között az előterjesztést, az önkormányzati intézkedési tervet, a szakértői véleményt, s véleményük kialakításához megfelelő időnek kell rendelkezésre állni.
- A szakértői vélemény dátuma 2008. 11.09. (vasárnap). Ezt az érintettek 2-3 nappal később kapták meg.
- Az igazgató a képviselő-testület rendelkezésére bocsátott egy DÖK-álláspontot, amely 11.10-ei s egy alkalmazotti álláspontot, amely 11.04-ei véleménynyilvánításról szól.
- A tantestület valódi állásfoglalása 11.25-én készült – ez viszont nincs az előterjesztéshez csatolva. Azt kell feltételeznünk, hogy nem jutott oda.

9. A minőségi bérpótlék elosztása (a kollégák és a közalkalmazotti tanács előzetes jelzése/kérdése ellenére) ellenőrizhetetlen módon, nem az érvényben lévő IMIP alapján történt. A közalkalmazotti tanács kétszeri, utólagos írásbeli tájékoztatást kérő levele a kiosztás szempontjairól mind a mai napig megválaszolatlan, miközben az igazgatót törvény kötelezi (Munka Törvénykönyve, Kjt.) az együttműködésre.

10. Az önkormányzat év végi jutalmazására – a vezetőségen kívül – kizárólag olyan kollégákat terjesztett fel, akik csak az új tanév kezdete (2008 szeptembere) óta dolgoztak, ill. léptek újra munkába az iskolában.

11. Miközben a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása igazgatói jogkör, ezzel kapcsolatban az igazgató a kötelező teendőkön túl (a tantestület többszöri figyelmeztetése ellenére) semmit nem tett. Az utolsó pillanatban a tantestület vette kézbe a feladatot - a megfelelő számú jelentkező ennek köszönhető, az igazgató csak asszisztált, a folyamatban tevőlegesen nem vett részt.

12. Rendszeresen előfordult, hogy a tanítási idő alatt, ill. abban az időben, amikor tanulók tartózkodtak az épületben, sem az igazgató, sem helyettese(i) nem volt(ak) jelen az iskolában. Néhány példa:
- A fizika OKTV dolgozatokat a felügyelő tanár igazgatói utasításra a portásnak adta le.
- 2009. március 23-án 13.30-kor már nem volt az iskolában felelős vezető.
- Március 6-án és 9-én a tanítás kezdetekor nem volt benn felelős vezető, a helyettesítést az iskolatitkár írta ki.

13. A 2009. márciusi túlóra-elszámolás (januári-februári órák)
- több helyen hibás - ennek következtében 3 fő az áprilisi fizetésben nem kapta meg a januárban, februárban megtartott túlórái díját;
- a túlórák egy részét pedig a tanárok aláírása nélkül számolta el a vezetés.

14. A közalkalmazotti tanácsi választás eredményét az igazgató megtámadta a munkaügyi bíróságon, de a megválasztott KT-tagok ellenkező értelmű jogerős döntésig hivatalban vannak, munkájukért 2008. november 5-től órakedvezmény jár. Az igazgató a túlóradíjakat nem volt hajlandó elszámolni. Ráadásul a jogerős végzés nem adott igazat az igazgatónak, a túlórák elszámolására írásban benyújtott kérelemre választ máig nem adott.

15. A munkaügyi törvényeket megszegve alkalmazott helyettesítő tanárt.

16. Ésszerűtlen gazdálkodást, átláthatatlan eszközbeszerzést folytat: pl. az új informatikaterem felszerelésénél nem kérte ki a szakmailag kompetens kollégák véleményét.

17. Az iskola presztízsét rombolta nemcsak vezetői, hanem szakmai tevékenységével is: pl. saját tanítványait felkészítés nélkül nevezte a városi történelemversenyre, ahol az egyébként jó képességű tanulók – önhibájukon kívül – utolsó helyezést értek el.

18. Önkényesen változtatott meg iskolai dokumentumot: a Szervezeti és Működési Szabályzat tantestület által elfogadott változatában még nem szerepelt a helyettes(ek) munkaköri leírása.

19. A tanulókkal kapcsolatos fegyelmező és jutalmazó tevékenysége következetlen: pl. országos első helyezésért nem adott igazgatói dicséretet, ennél kisebb fajsúlyú teljesítményért viszont igen.

20. Vezetői koncepció és a jogszabályismeret hiányában az alapvető törvényeket (pl. Munka Törvénykönyve, Kjt.) sorozatosan megszegte.
- A különböző iskolai szervezetek (nevelőtestület, alkalmazotti testület, közalkalmazotti tanács, iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat) jogait több esetben csorbította, ill. elvonta (lásd 8., 9. pont; az iskola költségvetéséről sem a tantestület, sem az iskolaszék nem kapott tájékoztatást).
- Jogszabályellenes, hogy nem időben vagy egyáltalán nem készített el iskolai dokumentumokat (pl. erre a tanévre nem készült ellenőrzési terv, máig sincs kész a továbbképzési terv), jogszabályellenes, hogy az érettségiztető tanárok megbízása és az írásbeli vizsgákra a felügyeleti beosztás nem készült el időben, hogy az iskolaszék nem kapott a féléves munkát értékelő tantestületi értekezletről jegyzőkönyvet.

21. Protekcionista személyzeti politikát folytat (a minőségbiztosítással nem a megfelelő végzettséggel rendelkező kollégákat bízta meg), egyes esetekben visszaélt vezetői hatalmával (szakköri órakeret elosztása, munkaközösség-vezetők megválasztása stb.).

22. Az igazgatónak és helyettesének felelősség- és munkamegosztása, ügyeleti rendje nem átlátható, a tantestület számára a helyettes egyetlen érzékelhető „vezetői” tevékenysége a közönségszervezés.

23. Az igazgató a tantestülettel gyakorlatilag nem kommunikál: „aki hallja, adja át” módon hirdet ki tudnivalókat, ill. a tanáriban lévő táblát használja üzenetei közvetítésére; a tantestületet vezetni, irányítani nem képes, a szakmai munkát megítélni nem tudja (órát nem látogat), az értekezleteken (beleértve a félévi munka értékelését) készületlen.

Esztergom-Kertváros, 2009. április 22.

2009. 05. 01. 16:03

Igazgató Pásztor Bácsi! Ma a város diákjainak hagyományos közös déli ballagásán jó volt látni, ahogy közeledett a Szt István Gimnázium végzős csapata, két csini tini karfogva osztályfönöküket, aki az ön előző elötti elődje volt. -más-:A menet végén elszomorító volt, ahogy egy igazgató tök magányosan lépked, mint a birkák után slattyogó pásztor. Ám amellett mindig van egy hűséges puli! Társ. Nem az keserített el, hogy mint igazgató kullog magányos öntudattal, hanem hogy sikerült annyi rémséget véghezvinnie. A diákok kiérdemelve tanulásuk eredményét elmennek. De ön kiérdemelve eredményét marad! Nem érzi pedagógusi érzéketlenségét? Alkalmatlanságát? A lovagiasságról történelemszakosnak mondva magát még nem hallott? Nem fárad bele, hogy nem szeretik? Van tükre? (Na nem esztergomi!) Ciki...!

2009. 04. 30. 23:46

Azért itt is megy a mélygarázsos hozzáállás: sikeressé tesszük, még akkor is, ha ehhez be kell áldozni mindent. Inkább beíratunk 10 infótanárt "továbbképzésre", meg csinálunk legalább 10 pénzes, elit gyereket, összekaparunk még 10-et a felvételin, aztán már csak 20-at kell berugdosni a pótfelvételin. Mert ez az egyetem olyan, mint egy tető a fejünk fölött, a szalámit meg felejtsük el...

Esztergom, 2009

2009. 04. 30. 19:41

Mar regen leptem be a Szeretgomra,de azert olvasom.Megnyugodva latom,hogy Kurnasz ur a mi tomikank szaja ize szerint igazgat.Gyerekek,bevenni a nyugtatot,amig a Fidesz tobzodhat,addig lenyomjak a torkotokon az igazgatot.Kit erdekel,hogy nem a tobbseg szaja ize szerint,vagy inkabb a logika szerint iranyit.Ne feledjetek,amig loszar van,vereb is van.

Törölt felhasználó

2009. 04. 30. 13:39

Úgy szeretném elhinni Knapp Jani mondatait .Szívesen el is hinném amit mond ha Ő a számomra egy hiteles vezető lenne .Csakhogy nem az ,és ez a véleményem 8 év alatt alakult erősödött formálódott ki bennem ,tehát semmi okom arra hogy egyetlen szavát is elhiggyem.

Ráadásul nem csak hiteltelen de jellemtelen is az a politikai vezető aki egy mondatot képtelen anélkül elmondani hogy politikai ellenfeleit ne mocskolná.Kurnászrol nem mondanék semmit a riport magáért beszélt .Kb. itt tart a városvezetésünk is 200 km -rre és 300 évre Európátol.

Törölt felhasználó

2009. 04. 30. 13:22

Azóta se tanult meg nyakkendőt kötni... :)

Törölt felhasználó

2009. 04. 30. 13:11

Jé és pont ki volt a Köztérben???

www.etvonline.hu

2009. 04. 30. 8:34

Miután Kurnász a WC-re nem mer kimenni az önkormi.engedélye nélkül,gondolom mindenröl tudnak ,és nem hiszem hogy a saját döntéseiket vizsgálgatnák.Kurnász viselt dolgai 2008-ra datálódnak ,meddig kéne várni a leváltásával ?Míg le jár a nyugdijigazolványa?

Egyszer már leirtam de most megismétlem a cél az István gimnázium teljes ellehetetlenítése és más gimnáziumokba történő integrálása. Szerintem.

Intő példa ez a bosszú hadjárat arra hogy mire képes az ember és egy 20 ft-os tojás.

Mint érdekelt szülő mindenben segitem és támogatom azokat akik ezt a gyalázatot szeretnék megakadájozni.

2009. 04. 30. 8:10

Április 25-én a Dobó Gimnáziumban megrendezett 50. Dalosünnepen az István Gimnázium énekkara fergeteges sikert aratott .

2009. 04. 30. 2:04

Ha a testület következetes, akkor nyilván megint megszavazzák Kurnászt. Nekik ő kellett, nyíltan felvállalva a képességeit és a feladatköreit, megcselekedte, amit megkövetelt a haza=fidesz=Esztergom=önkormányzat=...

2009. 04. 29. 23:40

Miért nem jöhetne ide a fővárosból egy híres pedagógiai írásokban járatos pedagógus, hogy a híres intlzménnyel kapcsolatban néhány kérdést feltegyen ? Engedélyt kell hozzá kérni ? Aztán megjelenhetne itt is meg orszégos lapban is.

2009. 04. 29. 23:06

Úgyis aktuális lenne már egy interjú az igazgató úrral,

na arra befizetnék... :))

Nem szokás Kurnász helyzetben (kedvezményezettként) hálátlanul szeretgomon interjút adni, és felbosszantani Meggyest...

poénnak egyébként nem rossz:)

2009. 04. 29. 22:55

Utánakérdeztem, hogy mi volt ez a fekete foglalkoztatás dolog.

Volt ez az úriember, akit ének szakra felvett Kurnász. Na, az úrnak volt egy kis külföldi "dolga". Valaki helyettesítette azalatt a pár hét alatt a gyerekek legnagyobb örömére, mert tényleg jó, a kórushoz is értő személyt sikerült találni erre a feladatra. Aki viszont sem nem volt az iskola alkalmazásában, sem nem volt bejelentve, sem nem volt hivatalosan írásban szerződve erre a helyettesítésre. Sőt, ha hinni lehet az elhangzottaknak, akkor a zenész úr arra a pár hétre még csak szabadságot sem vett ki.

Úgyis aktuális lenne már egy interjú az igazgató úrral, aztán semmi perc alatt kiderülhetne az igazság. Nem olyan ördöngős dolog az a helyettesítés, nyilván rendelkezésre áll az osszes dokumentum!

2009. 04. 29. 21:42

Szerintem az adóhivatalt is érdekelheti a dolog, hiszen ez kimeríti a fekete foglalkoztatás tényét. Szerintem mivel a tulajdonos mindenről tud, az igazgató mindenben kikéri tulajdonos engedélyét, így biztos, hogy erről is tudott. Ez esetleg további érdekes dolgokat is felvethet, hiszen valahol az önkormányzat jóváhagyásával tehette meg ezt az igazgató.

2009. 04. 29. 21:28

" ha már a munkáltatót nem igazán érdekli." Ezt honnan tudjátok ? Már bejelentette valaki ? Vizsgálják ?

2009. 04. 29. 21:26

Azért az szép lesz, amikor behívják a gyerekeket tanúskodni, mert, mint tudjuk, legalább a gyerekek és a részegek igazat mindanak ! .)))

2009. 04. 29. 21:23

Vajon a munkaügyi bíróság hogyan vélekedne erröl a szösszenetröl ,ha már a munkáltatót nem igazán érdekli.

Hogyan lett kifizetve a helyettesítő tanár ,és hogyan bérszámfejtettek fizetést annak aki ott sem volt a munkahelyén?

Szerintem ez a csalás sikkasztás okirat hamisítás hivatali visszaélés halmozott esete.

2009. 04. 29. 20:47

Utánakérdeztem, hogy mi volt ez a fekete foglalkoztatás dolog.

Volt ez az úriember, akit ének szakra felvett Kurnász. Na, az úrnak volt egy kis külföldi "dolga". Valaki helyettesítette azalatt a pár hét alatt a gyerekek legnagyobb örömére, mert tényleg jó, a kórushoz is értő személyt sikerült találni erre a feladatra. Aki viszont sem nem volt az iskola alkalmazásában, sem nem volt bejelentve, sem nem volt hivatalosan írásban szerződve erre a helyettesítésre. Sőt, ha hinni lehet az elhangzottaknak, akkor a zenész úr arra a pár hétre még csak szabadságot sem vett ki.

2009. 04. 29. 20:34

Egyszerűen ez vérlázító .

Senkinek ne legyenek illúziói, lesznek olyan pofátlanok, ha joguk van hozzá, újra ki fogják nevezni. Ez a suttyó meg elfogja vállalni. Ez apropója lehet egy tömeges megmozdulás szervezésének .

Vajon a polgári engedetlenségbe belefér ha egy hétre lezárnánk a várost? Annak azért talán lenne visszhangja meg sajtója is.

Talán ez a beképzelt műmajom is elgondolkodna azon hogy a kib........ is társasjáték.

2009. 04. 29. 18:12

Ha igaz amit a TANÁROK írtak, és miért ne lenne igaz, akkor ez iskolapéldája lehet egy jó hírű intézmény szétverésének!

Ezek után senki sem mondhatja, hogy a város első embere mindenben tehetségtelen! Kitűnően kitudja választani azokat az embereket, akik beteljesítik a bosszúállását, még csak nem is szükséges, hogy ő az előtérben szerepeljen! Büszke vagyok arra, hogy mindkét gyermekem az Istvánban kapta meg azokat az alapokat, ami hozzásegítette őket, hogy egyetemet, főiskolát elvégezvén, megbecsült tagjai lettek közösségüknek!

Köszönöm tisztelt Tanárnők-Tanárurak ! Ami tőlem telhet azt megteszem az iskoláért!

Tisztelettel: Prommer Jenő.

2009. 04. 29. 18:09

Délelőttönként ráérek, és mellédülök:)