Tetteim alapján...
Közélet
2009. ápr. 29.

<p>A Szent István Gimnázium tanári karának 18 tagja az alábbi levelet juttatta el Esztergomi Város Képviselőtestületének tagjaihoz, melyben részletesen felsorolják és értékelik Kurnász László egy éves igazgatói tevékenységét - reménykedve abban, hogy a képviselők hatalmukkal élve nem fogják a jövőben támogatni az alkalmatlanságát tucatnyi módon bizonyító, de a városvezetés bizalmából vezetővé kinevezett jelöltet.</p>

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A Szent István Gimnázium – amint azt Ön nyilván tudja - újabb igazgatóválasztás előtt áll. Szeretnénk megkönnyíteni a döntését azzal, hogy röviden, pontokba foglalva beszámolunk Önnek a jelenlegi igazgató közel egyéves működése alatt történtekről. Azért is tesszük ezt, mert Kurnász László maga mondta egy szülői kérdésre válaszolva a Hídlapban: „Megválasztásom óta azon dolgozom, hogy minden rendben menjen. Szeretném, ha tetteim alapján ítélnének meg a későbbiekben”.

A levél aláírói is ezt szeretnék: tettei, egyéves munkája alapján döntsenek az újra pályázó Kurnász László alkalmasságáról.

1. 2008 májusában egy olyan kolléganőt nevezett ki igazgatóhelyettesnek, akit a tantestület egyetlen tagja sem támogatott.

2. 2008 júniusában - az érettségi dolgozatok megtekintésekor - eltűnt 2 emelt szintű dolgozat a nem megfelelően megszervezett felügyelet miatt. A dolgozatok a mai napig nem kerültek elő.

3. A nyár folyamán a képviselő-testület elvette iskolánktól az esti tagozatot. Az igazgató nem biztosította az átszervezéssel kapcsolatban véleményezési jogukkal élni kívánó iskolai szervezetek rendeltetésszerű joggyakorlását (Kt 11.§(7)): az átszervezéshez a fenntartó köteles szakértői véleményt beszerezni, ezt az igazgató nem bocsátotta rendelkezésünkre.

4. Az ének-bármely szakosnak meghirdetett állásra olyan pályázót alkalmazott, akinek nincs ének szakos végzettsége, nincs karvezetői tapasztalata sem, miközben indok nélkül utasított el olyan pályázót, aki megfelelt a kiírásnak. (Pályázati feltételek: „Ének-zene tantárgy tanítása, énekkar vezetése - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat”.)
- A tanév folyamán a régóta nagy sikerrel, jól működő énekkar munkája – szakember híján – ellehetetlenült. A tanulók önálló, majd általuk választott vezetővel történő felkészülését megtiltotta, s csak a diákok közös fellépése után engedélyezte.

5. A szakköri órakeret felosztásakor nem kérte ki a nevelőtestület véleményét, amire a Kt. 57.§ (2) kötelezi. (Ezért „hivatalosan” nincs az idén több olyan szakkör, amelyre tömeges igény lenne.)

6. A tanulmányi versenyek felügyeletét többször késve szervezte meg, volt rá példa – 2008. 12.05-én, az Arany Dániel Országos Matematikaversenyen -, hogy az iskola portása látta el a versenyfelügyeletet.

7. Az iskolavezetés hibája miatt több tanulmányi versenyről későn kaptunk értesítést.
- A Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulójába jutott diák szaktanárát az igazgató a továbbjutásról nem értesítette, így aztán a tanuló nem tudott részt venni a versenyen.
- Nem indulhatott diákunk az idegen nyelvi OÁTV-n, mert az iskolavezetés elmulasztotta értesíteni a szaktanárokat a nevezési határidőről.
- A biológia OKTV dolgozatainak központi javítókulcsát egy nappal a dolgozatok továbbküldési határideje előtt bocsátotta a szaktanár rendelkezésére, ezzel veszélyeztette a javítás pontosságát és szakszerűségét (a javításra egyébként egy hét állt volna rendelkezésre).

8. 2008 novemberében a fenntartó - felmenő rendszerben - megszüntette a nyelvi-informatikai évfolyamot. Az igazgató az intézkedés ellen semmi komoly, lényegi lépést nem tett, sőt ismételten megszegte a véleményeztetési folyamat megszervezésének rendjét: az idevonatkozó törvényi paragrafusok szerint a véleményre jogosult szervezeteknek ismerniük kell többek között az előterjesztést, az önkormányzati intézkedési tervet, a szakértői véleményt, s véleményük kialakításához megfelelő időnek kell rendelkezésre állni.
- A szakértői vélemény dátuma 2008. 11.09. (vasárnap). Ezt az érintettek 2-3 nappal később kapták meg.
- Az igazgató a képviselő-testület rendelkezésére bocsátott egy DÖK-álláspontot, amely 11.10-ei s egy alkalmazotti álláspontot, amely 11.04-ei véleménynyilvánításról szól.
- A tantestület valódi állásfoglalása 11.25-én készült – ez viszont nincs az előterjesztéshez csatolva. Azt kell feltételeznünk, hogy nem jutott oda.

9. A minőségi bérpótlék elosztása (a kollégák és a közalkalmazotti tanács előzetes jelzése/kérdése ellenére) ellenőrizhetetlen módon, nem az érvényben lévő IMIP alapján történt. A közalkalmazotti tanács kétszeri, utólagos írásbeli tájékoztatást kérő levele a kiosztás szempontjairól mind a mai napig megválaszolatlan, miközben az igazgatót törvény kötelezi (Munka Törvénykönyve, Kjt.) az együttműködésre.

10. Az önkormányzat év végi jutalmazására – a vezetőségen kívül – kizárólag olyan kollégákat terjesztett fel, akik csak az új tanév kezdete (2008 szeptembere) óta dolgoztak, ill. léptek újra munkába az iskolában.

11. Miközben a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása igazgatói jogkör, ezzel kapcsolatban az igazgató a kötelező teendőkön túl (a tantestület többszöri figyelmeztetése ellenére) semmit nem tett. Az utolsó pillanatban a tantestület vette kézbe a feladatot - a megfelelő számú jelentkező ennek köszönhető, az igazgató csak asszisztált, a folyamatban tevőlegesen nem vett részt.

12. Rendszeresen előfordult, hogy a tanítási idő alatt, ill. abban az időben, amikor tanulók tartózkodtak az épületben, sem az igazgató, sem helyettese(i) nem volt(ak) jelen az iskolában. Néhány példa:
- A fizika OKTV dolgozatokat a felügyelő tanár igazgatói utasításra a portásnak adta le.
- 2009. március 23-án 13.30-kor már nem volt az iskolában felelős vezető.
- Március 6-án és 9-én a tanítás kezdetekor nem volt benn felelős vezető, a helyettesítést az iskolatitkár írta ki.

13. A 2009. márciusi túlóra-elszámolás (januári-februári órák)
- több helyen hibás - ennek következtében 3 fő az áprilisi fizetésben nem kapta meg a januárban, februárban megtartott túlórái díját;
- a túlórák egy részét pedig a tanárok aláírása nélkül számolta el a vezetés.

14. A közalkalmazotti tanácsi választás eredményét az igazgató megtámadta a munkaügyi bíróságon, de a megválasztott KT-tagok ellenkező értelmű jogerős döntésig hivatalban vannak, munkájukért 2008. november 5-től órakedvezmény jár. Az igazgató a túlóradíjakat nem volt hajlandó elszámolni. Ráadásul a jogerős végzés nem adott igazat az igazgatónak, a túlórák elszámolására írásban benyújtott kérelemre választ máig nem adott.

15. A munkaügyi törvényeket megszegve alkalmazott helyettesítő tanárt.

16. Ésszerűtlen gazdálkodást, átláthatatlan eszközbeszerzést folytat: pl. az új informatikaterem felszerelésénél nem kérte ki a szakmailag kompetens kollégák véleményét.

17. Az iskola presztízsét rombolta nemcsak vezetői, hanem szakmai tevékenységével is: pl. saját tanítványait felkészítés nélkül nevezte a városi történelemversenyre, ahol az egyébként jó képességű tanulók – önhibájukon kívül – utolsó helyezést értek el.

18. Önkényesen változtatott meg iskolai dokumentumot: a Szervezeti és Működési Szabályzat tantestület által elfogadott változatában még nem szerepelt a helyettes(ek) munkaköri leírása.

19. A tanulókkal kapcsolatos fegyelmező és jutalmazó tevékenysége következetlen: pl. országos első helyezésért nem adott igazgatói dicséretet, ennél kisebb fajsúlyú teljesítményért viszont igen.

20. Vezetői koncepció és a jogszabályismeret hiányában az alapvető törvényeket (pl. Munka Törvénykönyve, Kjt.) sorozatosan megszegte.
- A különböző iskolai szervezetek (nevelőtestület, alkalmazotti testület, közalkalmazotti tanács, iskolaszék, szülői szervezet, diákönkormányzat) jogait több esetben csorbította, ill. elvonta (lásd 8., 9. pont; az iskola költségvetéséről sem a tantestület, sem az iskolaszék nem kapott tájékoztatást).
- Jogszabályellenes, hogy nem időben vagy egyáltalán nem készített el iskolai dokumentumokat (pl. erre a tanévre nem készült ellenőrzési terv, máig sincs kész a továbbképzési terv), jogszabályellenes, hogy az érettségiztető tanárok megbízása és az írásbeli vizsgákra a felügyeleti beosztás nem készült el időben, hogy az iskolaszék nem kapott a féléves munkát értékelő tantestületi értekezletről jegyzőkönyvet.

21. Protekcionista személyzeti politikát folytat (a minőségbiztosítással nem a megfelelő végzettséggel rendelkező kollégákat bízta meg), egyes esetekben visszaélt vezetői hatalmával (szakköri órakeret elosztása, munkaközösség-vezetők megválasztása stb.).

22. Az igazgatónak és helyettesének felelősség- és munkamegosztása, ügyeleti rendje nem átlátható, a tantestület számára a helyettes egyetlen érzékelhető „vezetői” tevékenysége a közönségszervezés.

23. Az igazgató a tantestülettel gyakorlatilag nem kommunikál: „aki hallja, adja át” módon hirdet ki tudnivalókat, ill. a tanáriban lévő táblát használja üzenetei közvetítésére; a tantestületet vezetni, irányítani nem képes, a szakmai munkát megítélni nem tudja (órát nem látogat), az értekezleteken (beleértve a félévi munka értékelését) készületlen.

Esztergom-Kertváros, 2009. április 22.

(forrás)