A Szent István Gimnázium igazgatói pályázatainak bírálatai #2
Közélet
2009. ápr. 29.

<p>A Szülői munkaközösség és a DÖK véleménye is publikussá vált a Szent István Gimnázium igazgatói pályázatairól. A bírálatok egybecsengenek a tantestületi bírálatokkal.</p>

A Szent István Gimnázium Diákönkormányzatának véleménye az igazgatói pályázatokról

A Szent István Gimnázium Diákönkormányzata kézhez kapta az iskola igazgatói posztjának betöltésére érkezett négy pályázatot. Az elmúlt másfél évben az igazgatói szék iránt megnőtt az érdeklődés: 2008 januárjában és áprilisában még csak kettő, idén viszont már négy pályázó volt (bár Urbán Erika pályázata érvénytelennek tűnik, mert nem tartalmaz vezetői programot). Ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy a Szent István Gimnázium igazgatójának lenni jó dolog.

Ebből az következik, hogy istvános diáknak lenni is jó dolog: ez a kölcsönös jó érzés a diákság, a tantestület és az igazgató gyümölcsöző együttműködésének a következménye. A jó hangulatú, konfliktusmentes munka természetesen nem csak az iskolahasználók lelkében mutatkozik meg, hanem az iskola eredményeiben is: a nyugodt, ellenségeskedéstől mentes körülmények elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gimnázium képes legyen az elvárt szinten, vagy akár azon felül teljesíteni – akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának gyakorlógimnáziumává válni.

A jelöltekkel kapcsolatban véleményünk szükségszerűen szubjektív: a pályázókkal napi kapcsolatban állunk (Farda tanárnővel évek óta, Daróczi tanár úrral és Kurnász igazgató úrral még csak megközelítőleg egy éve), így nem tudtunk pusztán a beadott vezetői programokra alapozva dönteni. Véleményünk megalkotásában, a diákönkormányzati ülésen megtartott szavazás eredményében közrejátszott a tanárok népszerűsége is.

Ha egy szóval kellene jellemezni Daróczi József pályázatát, azt mondanánk rá: korrekt. Minden benne van, aminek a pályázatban benne kell lennie, az iskolai élet minden szegmensére kitér. Ennek ellenére a diákönkormányzat egyöntetűen tartózkodott, amikor szavazásra került a sor. Ennek egyik oka az, hogy ötleteit (például humán-reál osztály indítása, akkreditált ECDL központ) bár hasznosnak találtuk, megvalósításukat, realizálhatóságukat kétségesnek hisszük. A másik ok a szubjektívebb: Daróczi József még csak az első tanévét tölti a gimnáziumban, informatikatanárként a diákoknak csak egy szűk hányadával tudott megismerkedni, kapcsolatot teremteni. Bár igazgatóhelyettesként már bizonyította alkalmasságát, még sincs meg felé a bizalmunk.

Kurnász László pályázata a tavalyihoz képest jelentős javulást mutat (egyéves igazgatói működése alatt megismerte az iskolát, tervei már sokkal inkább a realitás talaján állnak), ám így is akad kifogásunk, a diákönkormányzat nem támogatja kinevezésének meghosszabbítását. Egyrészt nehezményezzük, hogy több helyen negatívan beszél mind a diákokról, tehát rólunk, mind a szüleinkről, mind a tanárokról. („Tanulóink neveltségi szintje sok kívánnivalót hagy maga után. …növekszik a szülői házból „neveletlenül” érkező, vagy a szülői házban rossz mintákat elsajátító tanulók aránya.”) Mivel az igazgató úr csupán a két hetedik osztályt tanítja, igen alacsony óraszámban, és – véleményünk szerint – az iskola mindennapi életében sem vesz részt százszázalékosan (ritkán látjuk a folyosókon, nincs ott minden rendezvényen), így az általa az iskola közösségéről alkotott kép egyoldalú, nem elég árnyalt. Másrészt – és ez a szubjektívebb – úgy gondoljuk, hogy az itt eltöltött körülbelül egy naptári év alatt nem sikerült beilleszkednie az iskolai közösségbe, a diákok egy része még mindig idegenként tekint rá: tehát a „vezető” és a „beosztottak” közti kapcsolat nem megfelelő. És négyszáz embert nem lehet lecserélni.

Utoljára Fodorné Farda Éva pályázatáról mondanánk véleményt – őt az iskola diákönkormányzata egyöntetűen támogatja. Mivel hosszú évek óta a gimnázium tanára, tisztában vagyunk a tanítási módszereivel, s ezek alapján úgy gondoljuk, a vezetői feladatok ellátására is képes lenne. Farda tanárnő pályázatát olvasva nem találtunk olyan pontot, amit megvalósíthatatlannak, valószínűtlennek ítélnénk, illetve amit ne fogadnánk el maximálisan, ha a realizálására kerülne sor. Megfogalmazása egyértelmű, általános utalások helyett konkrét, megvalósítandó célokat tűz ki az iskola számára. Nem csak a számok, hanem a diákok ismeretében tervez – belátja, hogy szükség van változásokra, folyamatos fejlődésre, de ezt nem a tanári kar és az iskola mentalitásának drasztikus átalakításával kívánja elérni. A pályázatot egészében átgondoltnak, összeszedettnek érezzük, nem hagy kétségeket, hiányos pontokat, ezzel együtt az általunk ismert formai és tartalmi követelményeknek is teljességgel megfelel. És ami számunkra, a diákság számára a legfontosabb: ismeri és elfogadja a gimnáziumot, melynek vezetője kíván lenni.

Kérjük Esztergom Város Önkormányzatát, hogy véleményünket mérlegelje, és – amennyiben lehetőség van rá – ennek figyelembevételével döntsön a gimnázium további vezetőségéről!

Esztergom-Kertváros, 2009. április 23.

Arany Diána - Machó Zsófia

DÖK alelnök - DÖK elnökségi tag

A Szent István Gimnázium Szülői Munkaközösségének véleménye az igazgatói pályázatokról

Jelen van a 14-ből 12 tag. A jelenléti ívet mellékeltük.

A Szülői Munkaközösség (továbbiakban SZMK) tagjai elolvasták a pályázatokat.

Megállapítjuk, hogy Urbán Erika pályázata nem felel nem a pályázati kiírásnak.

Kurnász László pályázata:

Terjedelmében az előzőnél már megfelelőbb pályázatot nyújtott be.

A szülőket felháborította a gyermeknevelésre és a családból hozott neveltségi szintre vonatkozó általánosító, negatív jellemzése.

Megdöbbentőnek és ide nem illőnek tartjuk a Pedagógiai Szemléből idézett, de nem véleményezett bekezdést és a több oldalnyi átvett, idegen gondolatot.

Hiányoltuk a konkrét feladat-meghatározást, a célokat.

Előző pályázatában foglalt céljait sem tudta megvalósítani. Csak külsőségekkel foglalkozott. Igazgatói munkájának egy éve alatt nem tudott kapcsolatot kialakítani a tantestülettel, már egyik igazgatóhelyettese sem támogatja. Munkatársait feljelenti, feladatait másokra próbálja hárítani.

Túlzottan előtérbe helyezi a fenntartónak való megfelelést iskolánk érdekeivel szemben.

Különösnek találjuk, hogy miután lemondott az igazgatói posztról, ismét pályázik rá.

Eddigi munkáját ismerve pályázatát nem támogatjuk.

Daróczi József:

Pályázata tartalmában megfelelő, korrekt, van jövőképe, konkrét céljai. Sajnos ez egy sértődött ember pályázata, személyeskedik, és ezek megkérdőjelezik vezetői alkalmasságát.

Jónak tartjuk a reál és a humán osztályok indításának ötletét valamint az informatikai képzéssel kapcsolatos elképzeléseit.

Fodorné Farda Éva:

Pályázata tartalmilag kifogástalan, átgondolt, összeszedett, pontos.

Évek óta ismeri, elfogadja és támogatja őt az iskola közössége. A szülők elégedettek munkájával, pontos, igazságos, kiszámítható. A gyerekekkel is jó a kapcsolata, ők is szeretik.

Pályázatát és egyéniségét ismerve alkalmasnak érezzük az igazgatói posztra.

A szavazás eredménye:

Kurnász László: 0 igen 10 nem 2 tartózkodás
Daróczi József: 3 igen 9 nem 0 tartózkodás
Fodorné Farda Éva: 12 igen 0 nem 0 tartózkodás
Az SZMK tehát nagy többséggel Fodorné Farda Évát javasolja az igazgatói posztra.

Esztergom-Kertváros, 2009 április 7.

Kisdéryné Domján Edit, az SZMK elnöke

(forrás)