HVG - Újabb botrány Esztergomban: másfél milliárd egy parkolóért

HVG - Újabb botrány Esztergomban: másfél milliárd egy parkolóért

2008. 05. 14. 16:14

Esztergom városa januárban 200 millió forintért adta el egy cégnek azt a telket, ahol most parkolóhelyeket vásárolna több mint másfél milliárd forintért. Az adásvételt többen kifogásolják, ahogy azt is, hogy a városi vezetés a tervezett üzletről nem tájékoztatta a lakosokat. A fideszes polgármester a szocialisták lejárató kampányának tartja az ügyet.

Az esztergomi Prímás-szigeten álló telket a Giegler Kft. 200 millió forintért vásárolta meg az önkormányzattól, hogy azon egy szállodát építsenek. Meggyes Tamás polgármester március 13-án egy zárt ülésen tárgyalandó előterjesztést nyújtott be a képviselőtestületnek, mely szerint az épülő szálloda mélygarázsában több mint 320 parkolóhelyet bérelne az önkormányzat 15 évre, azt követően, hogy a Giegler Kft. a telek utáni teljes vételárat kifizeti. A szálloda megépítésére kiírt eredeti pályázatban egyébként nem szerepelt, hogy az önkormányzat később parkolókat bérelne az ingatlanon.

Alig egy hónappal később a polgármester már nem a bérbeadás, hanem az adásvétel mellett kardoskodott, mondván, hogy az mindkét fél számára előnyösebb lenne: a képviselőtestület által jóváhagyott adásvételi szerződés szerint a parkolóhelyeket 1,4 milliárd forintért vásárolná meg az önkormányzat, a teljes összeget pedig öt év alatt fizetné ki a Giegler Kft-nek. Az erre vonatkozó előterjesztést a polgármester és az osztályvezető is aláírta, csak a jegyző, Marosi György nem, mivel éppen szabadságon volt. Az aljegyző, Szolnoki Imre pedig csak annyit írt a papírra: "idő hiányában nem állt módomban véleményt alkotni az előterjesztésről."

A cikk további része: hvg.hu

2008. 06. 24. 17:54

A parkolóépítés jól egymásmellé sodorta Meggyest és Gimesit. Nagy érdeklődéssel figyeltem miért kell Esztergom városának idő előtt a Hell tábor használati jogának egy részét átvenni a Megyei Önkormányzattól, hiszen jövőre az amúgy is a városhoz került volna. A nyergesi telek ügy részleteit kevesen ismerték, de mostanra minden világossá vált. A nagy handa-banda mögött igazi maffia ügy húzódik, amelyről igyekeznek elterelni a figyelmet. Horváth úr valószínűleg azt vette észre, hogy Meggyes az orránál fogva vezeti a testületi többségét és azok a szerencsétlenek nem látnak az orruknál tovább, mert féltik az aprópénzecskéjüket amit kapnak. Zseniálisan tervezett folyamatok irányítanak, idemásolom a Megye Gyűlés előterjesztését segítsetek a szálakat végiggondolni.

III.

Nyergesújfalui ingatlan

Esztergom Város Önkormányzatával 2008. április hó 25-én aláírásra került az a megállapodás, amelyben a város önkormányzatának tulajdonában lévő balatonszepezdi tábor megnevezésű ingatlan használati jogát a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elcserélte az ugyancsak Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyergesújfalu külterületen található, 018/2 hrsz-ú, 11.153 m2 nagyságú ingatlan ½ részbeni tulajdoni hányadára. A megállapodásban Esztergom Város Önkormányzata szavatolta, hogy az ingatlan per- teher- és igénymentes. 2008. júniusában Nyergesújfalu jegyzője értesítette az Önkormányzatot, hogy az ingatlanon haszonbérlet áll fenn, melyet Esztergom Város Önkormányzata nem jegyeztetett be a földhivatalnál.

Gimesi Sándor a nyergesújfalui 018/2 hrsz. alatt lévő ingatlan ½ részilletőségű tulajdonosa 2008. május hó 14-én vételi ajánlatot tett, amelyben jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ½ részt 40 millió forintért megvenné. Mivel vételi ajánlatra 15 napon belül nem kapott választ, Gimesi úr keresetet nyújtott be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon a közös tulajdon megszüntetése iránt, az ingatlan forgalmi értékét 11.154.000,- forintban megjelölve. Mindemellett nyilatkozott arról is, hogy a per megindítása ellenére is – a bíróság döntéséig – változatlanul fenntartja a peren kívüli egyezség esetére korábban tett 40.000.000,- Ft-os, azaz negyvenmillió forintos vételi ajánlatát.

A helyzet pontos ismeretéhez hozzátartozik, hogy az Esztergomi Körzeti Földhivatal 10001/11/2007 számon hozott egy határozatot, melyben engedélyezte Nyergesújfalu város területén fekvő ingatlanok – köztük a 018/2 hrsz-ú ingatlan – termőföld más célú hasznosítását ipartelep kialakítása céljából, továbbá Nyergesújfalu város több ingatlan, így a 018/2 hrsz. alatti esetében is kisajátítási eljárás megindítását kezdeményezte. Ez ügyben a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal fog döntést hozni.

A fentiekkel kapcsolatban 2008. június 13. levelet írtam Gimesi Sándor úrnak, hogy nyilatkozzon az alábbiakról:
- tulajdonostársként a közös tulajdonú termőföld tényleges használatának körülményeit, jogcímét ismeri,
- az esztergomi földhivatal tárgyi ingatlant érintő, a mai napon élő földhasználati nyilvántartási adatait tudomásul veszi,
- Nyergesújfalu Önkormányzata által indított, a 018/2 hrsz-ú ingatlan egészét érintő kisajátítási eljárás körülményeivel tisztában van,
- elfogadja, hogy az esztergomi önkormányzattal vitában állunk az ingatlan haszonbérbeadásával összefüggésben és önkormányzatunk nem ismeri el az Ön elő haszonbérleti jogának gyakorlását. Egyben megkértük Gimesi urat, fizessen be az Önkormányzat számlájára 40.000.000,- Ft-ot ajánlati biztosítékként, hogy meggyőződhessünk vételi szándékának komolyságáról.

Válaszában Gimesi Sándor úr azt nyilatkozta, hogy a közös tulajdonú termőföld tényleges használatának körülményeit, jogcímét ismeri, földhasználati nyilvántartási adatait tudomásul veszi, elfogadja, hogy az esztergomi önkormányzattal vitában állunk, de nem fogadja el, hogy az Önkormányzat nem ismeri el az elő haszonbérleti jogát. A perbeli egyezségkötés esetére 11.000.000.- forintban jelölte meg az általa kifizetni kívánt összeget. Emellett továbbra is fenntartva vételi szándékát, vállalta azt is, hogy a 40.000.000,- Ft-os biztosíték összegét legkésőbb 2008. június hó 23-ig az önkormányzat számlaszámára átutalja.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben leírtakból is látszik, hogy a fenti ingatlan vonatkozásában a 40 millió Ft-os vételár, vagy egyezségkötési összeg elérhető, ezért javaslom, hogy a lefolytatandó eljárások során minimális összegként 40. millió Ft-ot határozzunk meg. Javaslom továbbá a nyergesújfalui 018/2 hrsz-ú ingatlan pályáztatással történő értékesítését, az ingatlanra irányuló egyezség megkötésének megkísérlését. Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Tatabánya, 2008. június 19.

2008. 05. 25. 14:34


- Hát te mit csinálsz itt? - kérdezte tőle.
- Iszom - felelte gyászos képpel az iszákos.
- Miért iszol? - kérdezte a kis herceg.
- Hogy felejtsek - felelte az iszákos.
- Mit? - tudakolta a kis herceg, mert máris megsajnálta.
- Azt, hogy szégyellem magam - felelte az iszákos és lehajtotta a fejét.
A kis herceg szeretett volna segíteni rajta.
- Miért szégyelled magad? - kérdezte.
- Mert iszom - vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt.
A kis herceg meghökkenve szedelőzködött.
"Bizony, bizony - gondolta út közben -, a fölnőttek rettentően furcsák."

Meg a képviselők is....

2008. 05. 19. 21:10

Ami itt történik, azt köztörvényes bünözésnek hivnak.

2008. 05. 19. 20:52

Ha nem lennének ilyen projektek, akkor nem lehetne zsebet tömni... Ha nem lehetne zsebet tömni, akkor nem lenne értelme képviselősködni... Ha nem lenne értelme képviselősködni, akkor nem kapná meg mindenki a maga részét.. Ha nem kapná meg mindenki a maga részét, akkor nem lenne elvárható a bólogatás... Ha nem lenne elvárható a bólogatás, akkor nem lennének ilyen projektek.... Ha nem lennének ilyen projektek... és a kör bezárult...

2008. 05. 17. 9:13

Azt szeretném tisztázni, hogy mivel sértheti. Konkrétan.

2008. 05. 16. 21:58

Mit szeretnél tisztázni? Két szereplős ügyletről van szó. Sértheti a város és sértheti a vállalkozó érdekeit is.

2008. 05. 16. 11:28

Namost, az Ötv. 12. §-ának (4) bekezdése szerint a képviselő-testület háromféleképpen tart zárt ülést:


- választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;
- önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor, az érintett esetleges beleegyezésétől függetlenül;
- vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

Gondolom a 3. esetre gondoltak amikor ezt a mélygarázs ügyet zárt ülésen tárgyalták.

Már csak az a kérdés, hogy a nyilvános ülés kinek az üzleti érdekét sérthette volna, és mivel. Azt hiszem ez egy nagyon fontos kérdés, amit mindenképpen tisztázni illene.

2008. 05. 15. 23:29

Pataki felülmúlta...

Törölt felhasználó

2008. 05. 15. 18:13

kemma.hu

Botrányos körülmények között vásárol parkológarázs-helyeket az önkormányzat

2008. 05. 15. 11:58

Nyilván ez volt a legjobb válasz, amit a kérdésedre adni tudott. Ha nem tudott meggyőzni, megnyugtatni ezzel, akkor nem vagy egyedül.

2008. 05. 15. 0:58

Megkérdeztem Kolumbánt, hogy hogy állunk a szakértői véleményezéssel, meg a megtérüléssel. Válasz helyett szarkeverő skizofrén komcsi lettem. Képviselő...

2008. 05. 14. 23:53

"Ha az Unióban természetes törvény lesz..." Nálunk akkor sem lesz, mert a parkolási díjak "konszezusosan" van elosztva! Minden párt sütögeti a szalonnáját ennél a biznisz tűznél! A parkolási társaságok a pártok "bukszái". És a mi igentisztelt parlamentünk, amikor a pénzükről van szó, azonnal egyhangúan egyetértenek! :-((

2008. 05. 14. 20:06

Kár, hogy ez a gödör nem szeretett szomszédunknál tátong, mármint Párkányban. Ott valaki már rájött, hogy a parkolási pillanat pénzbevételi cselekedete alkotmányellenes, mivel a nyerészkedő az ég adta világon semmit nem tesz ezért. Ha Ejuróban ez természetes törvény lesz, mit tesz a pénzszóró szavazók utódja? Itt akkora a biznicdisznóság, hogy égbekiáltó! Már egyszer beírtam: boldogemlékü tanárom mondta volt: ne nézz mást magadnál hülyébbnek! Más nem járt iskolába?

2008. 05. 14. 18:21

Mi a véleményetek ,lenyomják a torkunkon?Szerintem le!Még erős a tomika.

2008. 05. 14. 18:04

"Az erre vonatkozó előterjesztést a polgármester és az osztályvezető is aláírta, csak a jegyző, Marosi György nem, mivel éppen szabadságon volt. Az aljegyző, Szolnoki Imre pedig csak annyit írt a papírra: "idő hiányában nem állt módomban véleményt alkotni az előterjesztésről.""

Egyikük helyében sem lennék szívesen. Sem most, sem későbbiekben.

Egyébként az egész ügyről Vitray szavai jutnak eszembe: Hát ilyen nincs! Ilyen nincs, és mégis van...

2008. 05. 14. 16:56

Ha ez a parkolóhely vásárlás annyira jó lenne a lakosságnak, mint ahogy MT beállítja, akkor nem titkolóznának, hanem a HÍDLAP címlapján és vezércikkében szerepelne a téma. Én úgy érzem, nagy "buli" lehet ez valakiknek, de hogy nem az átlag polgároknak, az biztos.

Addig nem lesz rend ebben az országban, amíg választott tisztségviselőink nem tartoznak szigorú anyagi felelősséggel a döntéseikkel okozott károkért. Kérdem én, mi tartaná vissza ezeket az embereket a rossz döntésektől, ha azokért semmilyen /sem polgári jogi, sem büntetőjogi/ felelősséggel nem tartoznak. Szerintetek rajtuk kívül van olyan munkavállaló az országban, aki munkáját teljes felelősség nélkül végezheti? Ugye hogy nincs. Márpedig ha egy döntésért nem kell viselni a felelősséget, akkor bármilyen döntés meghozható. A választópolgár meg ne legyen olyan kiváncsi, mert hamar megöregszik.

MT szerint ez a szocialisták lejárató kampánya. Ha ez olyan jó és védhető döntés, akkor hogyan lehet őt lejáratni vele? Talán a gazdaságossági számításokkal való érvelés hatásosabb lenne, semmint minden kritikát az ellenzék lejárató kampányának tekinteni. Amíg nem áll elő a gazdaságossági számításokkal és nem igazolja a döntés hasznát a városra nézve, addig viselje csak a kritikákat.

2008. 05. 14. 16:45

Ja, és mitől lejárató kampány? én sem vagyok "szoci":)

Ha valami bűzlik és valaki rákérdez, a mindenkori válasz, a komcsik vannak a háttérben. Ezzel lehet a legjobban a szomorú igazságokról elterelni a figyelmet.

Mikor tudnak előállni érvekkel?

2008. 05. 14. 16:29

Akármerről számolom oda jutok, hogy egy eszement ötlet az egész! Nekem mint parkoló autósnak mi előnyöm származik az ügyletből?

Tegyük fel hogy elkészül a parkoló (mindegy kinek a tulajdonában van) nekem a parkolódíj ugyanannyi...

Egy városi szolgáltatást miért kell hitelből finanszírozva, másfél milliárd adóssággal megoldani, amikor csupán szerződni kellene a hotellal, hogy biztosítson xdb helyet a városi autósoknak.. Ez egyébként is érdeke lehet, ha nem használják ki a szálloda lakói...

Igaza van Horváth Mihálynak amikor felszólítja a polgármestert, hogy ne írja alá a szerődést!