Helyreigazítás

Helyreigazítás

2007. 12. 10. 14:21

A jog tudja reparálni az ilyen alulnézetből írt gyalázatot?

Hídlap esztergomi ingyenes hetilap Főszerkesztősége Váczy-H. István főszerkesztő részére Esztergom Deák Ferenc u. 4. 2500

Tárgy: dr. Csomor Sándor helyreigazítás iránti felhívása

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Alulírott dr. Csomor Sándor (1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 32.) a jogszabály adta keretek között a Hídlap 2007. december 1-jén megjelent 16. számában (9. oldal) Gulya István tollából a városházi szempont hasábban megjelent „Hangulatkeltés” című pamflet-jellegű írására reagálva az alább megfogalmazott helyreigazítást kérem közzétenni.

Tekintettel arra, hogy álláspontom szerint személyemet érintően Gulya István – nyilvánvalóan a gyűlöletkeltés és a személyem lejáratása érdekében - írásában olyan tényeket közöl, olyan tényekre hivatkozik illetve olyan híresztelésekbe bocsátkozik, amelyek valótlanok, és sértők. Továbbá Gulya István, tetézve állításainak valótlanságát, olyan hangnemet választott, amely az inkriminált írás stilisztikai-szakmai minősítését mellőzve is túlmegy az ún. jó ízlés és a sajtóról szóló törvény szabta kereteken. Nem tisztem megítélni egy-egy munkatársuk, újságírójuk szakmai munkáját, de véleményem szerint a tárgyi írás semmilyen újságírói szakmai-etikai kritériumnak nem felel meg: sem tartalmában, sem szellemiségében. Továbbá érdemes fókuszálni arra a tényre, különösképpen ismerve a köztem és a „Városháza” között kialakult és folyamatban lévő jogvitára, hogy az írás a „városházi szempont” hasábban jelent meg. Vélelmezem, hogy t. Főszerkesztő Úr ismeri a sajtóról szóló törvény (St.) vonatkozó szakaszait, különös figyelemmel annak 3.§ (1) bekezdésére, és a 18. § és 19. §-aira, valamint a Legfelsőbb Bíróság EBH2000.299., EBH2000.298. és EBH2001.407. számú elvi döntéseit, és a BH2000.441. számú eseti döntését.

Erre figyelemmel kérem t. Főszerkesztő Urat, hogy a jogszabályi keretek között az alábbi helyreigazítást szíveskedjék közzétenni: „Esztergom Város jegyzője 2003. december 1. napjától a mai napig Dr. Csomor Sándor. Dr. Csomor Sándor jegyző és az Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közötti, dr. Csomor Sándor jegyzői státuszát érintő munkaügyi jogvitát a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2007. február 27. napján hozott ítéletével jogerősen lezárta, és a bíróság ítéletében – egyéb rendelkezésekkel együtt - kimondta, hogy Esztergom Város jegyzője dr. Csomor Sándor. A bíróság ítéletében kimondta, hogy az alperes Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fegyelmi jogkörében eljárva a jogszabály által biztosított jogaival visszaélve, azokat rendeltetésellenesen gyakorolva kezdeményezett és folytatott Dr. Csomor Sándor jegyző ellen fegyelmi eljárást. A jogerős ítéletben marasztalt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jogerős bírói ítéletet önkéntesen a mai napig nem hajtotta végre, ennek okán kényszervégrehajtásra kerül sor.

Dr. Csomor Sándor elismert közigazgatási szakember, ezen belül jelenleg hivatása szerint jegyző. Dr. Csomor Sándor cselekvőképes.”

Megítélésem szerint a helyreigazítással világossá tehető, hogy
- nem bohóc vagyok, hanem jegyző, méghozzá Esztergom Város jegyzője;
- cselekvőképes ezen belül teljesen épelméjű vagyok - és nem szerénytelenség, de tény, hogy az átlagember intelligenciaszintjénél jóval magasabb intelligenciával rendelkezem -, tehát nem állok elmebeli állapotom okán gondnokság alatt,
- a fegyelmi eljárássorozatban szó sem volt a Város egyik legnagyobb adózóját érintő – és álláspontom szerint jogszerű – döntésemről;
- a jegyzői fogadóóráimat rendszerint a hivatali szobámban tartottam, és mivel Budapesten laktam és lakom, valamint két kisgyermek édesapja vagyok, föl sem merült bennem soha, hogy életemet tudatosan veszélyeztessem.

Amennyiben t. Főszerkesztő Úr a helyreigazítást a jogszabályi határidőben nem teszi közzé, úgy kénytelen leszek megtenni a szükséges jogi lépéseket.

Egyebekben tájékoztatom, hogy Gulya Istvánnal szemben a szükséges eljárásokat megindítom.

Budapest, 2007. december 10. Nagy tisztelettel:

dr. Csomor Sándor
Esztergom Város jegyzője

2008. 07. 01. 21:14

Ugye ez csak egy költői kérdés volt .Természetesen minden marad a régiben,hisz ez nem egyéb mint egy bírósági ítélet. Esztergomban számtalan magasabb fórum is található.

Eredeti méret

2008. 07. 01. 18:48

Hoppááááááááááá!

És ha jogerős lesz, maradhat főszerkesztő-helyettes a Hídlapnál, vagy mehet vissza az egomikomcsi blogot irogatni?

2008. 07. 01. 18:44

A mai napon Gulya Istvánt első fokú ítéletével, sérelmemre elkövetett rágalmazás miatt egy év próbára bocsátotta a Tatai Városi Bíróság. Ez azt jelenti , hogy a Bíróság megállapította Gulya elkövette a bűncselekményt, de a büntetés kiszabását elhalasztotta és ha egy éven belül nem követ el bűncselekményt akkor mellőzi is.

Őszintén remélem , hogy az ítélet másodfokon jogerőssé válik és ez visszatartja Gulya Istvánt attól , hogy folyamatosan mások személyiségi jogait sértse és ezért még pénzt is kapjon az Önkormányzattól.

" Btk. A próbára bocsátás 72. § (1) A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendô bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidôre elhalaszthatja, ha alaposan feltehetô, hogy a büntetés célja így is elérhetô. (2)-(3) (4) Nem bocsátható próbára a többszörös visszaesô. (5) A próbaidô tartama egy évtôl három évig terjedhet; a tartamot években kell meghatározni. (6) A próbára bocsátott pártfogó felügyelet alá helyezhetô. Ha a próbára bocsátott visszaesô, pártfogó felügyelet alatt áll. 73. § (1) A próbaidô egy ízben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait megszegi. (2) A próbára bocsátást meg kell szüntetni, és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy a próbaidô alatt elkövetett bűncselekmény miatt, valamint ha a próbaidô elôtt elkövetett bűncselekmény miatt a próbaidô alatt elítélik. (3) A (2) bekezdés esetén kívül a próbaidô elteltével az elkövetô büntethetôsége megszűnik."

dr. Csomor Sándor jegyző (magánvádló)

Eredeti méret

2008. 01. 03. 17:38

Forrás: egominfi.hu, "Hídlap...és ami mögötte van" fórum

www.egominfo.hu

gatekeeper alias Váczy-H. István írta: Csomor úr helyreigazítási kérelmével kapcsolatban: amit Cs.S. kért a levelében, az a vonatkozó jogszabályok értelmében nem helyreigazítási kérelem, az erre vonatkozó döntést egyébként a tulajdonos jogi képviselőjének állásfoglalása alapján hoztam meg.

Miért is nem lep a tulajdonos jogi képviselőjének állásfoglalása...

gatekeeper alias Váczy-H. István írta: Ami a városházi szempont rovatot illeti, annyit illik tudni róla, hogy ugyanúgy az önkormányzat által állandó méretben igényelt és használt felület, mint a képviselői oldal. Gulya István írásai készen érkeznek a szerkesztőségbe, én pedig nem javítom azokat.

Ezek szerint ha én megveszek heti egy oldalt a Hídlapban, akkor azon az ég adta világon bármit leírhatok? Érdekes hozzáállás a főszerkesztői felelősséggel kapcsolatban!

És azt még mindíg nem tudom, ki a csuda az a Gulya István :(

2007. 12. 19. 7:46

És indok nincs is??? Csak így eccerűen - nem tudunk helyt adni? Hely hiányában? Vagy mi a csudáért?

2007. 12. 19. 6:17

Tisztelt Érdeklődők !

Levelet hozott az "posta" , melyből - az előzmények ismeretében- az alábbi következtetéseket lehet levonni:
- Főszerkesztő úr nem érti a magyar nyelvet ?
- Esztergomban van egy cenzor, aki rosszat akar nekem?
- A Főszerkesztő ki szeretné próbálni milyen egy vesztett per ? ( úgysem kell végrehajtani a helyi szokásjog szerint)
- A főszerkesztőt "valaki" megfélemlítette ? ...és még számos kérdés merül fel , mindenki tegyen hozzá gusztusa szerint párat magának .

Ezek után Főszerkesztő Úr ne jöjjön az ál-objektív dumájával, Ön ezzel elveszítette az arcát!

Találkozunk a bíróságon!

Nagy Tisztelettel dr. Csomor Sándor

P.S: Azért nem jegyzőként írom alá, mert én a személyiségi jogi pereimet nem a köz pénzén folytatom.

A levél:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dátum: 2007. dec. 18. Kedd 13:49:25 Feladó: "Váczy H. István" <vaczy.istvan@hidlap.net> Címzett: Csomor Sandor <csomor.sandor@freemail.hu> Tárgy: helyreigazítás Melléklet: Dr. Csomor Sándor

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 32.

Tisztelt Csomor Úr!

Alulírott Váczy-H. István, a Hídlap c. hetilap képviseletében, a 2007. december 10-én kelt, a lap 2007. december 1-i számának 9. oldalán Hangulatkeltés címmel megjelent cikkre vonatkozóan előterjesztett helyreigazítási kérelmével kapcsolatban tájékoztatom, hogy helyreigazítási kérelmének nem tudunk eleget tenni.

Esztergom, 2007. december 13.

Tisztelettel:

Váczy H. István Főszerkesztő

Hídlap


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007. 12. 12. 6:57

Emlékeztetnék a Bencsik ügyre, ahol a főszerkesztő súlyosabb büntetést kapott mint az újságíró (remélem jól emlékszem).Tehát a főszerkesztő is felelősségre vonható . Nekem mellesleg semmi bajom a főszerkesztővel , mert pontosan tudom, hogy milyen nyomás alatt van , csodálkoznék, ha sokáig maradna. Az újság szerintem színvonalas ha kivágjuk belőle a politikai tartalmú részeket.

A szabad vélemény-nyilvánításnak van néhány korlátja szerencsére pl. nem lehet megvalósítani vele bűncselekményt (rágalmazás, becsületsértés) és nem járhat mások személyiségi jogainak sérelmével .

A képviselőket nem bírálom tekintve, hogy ezt le kell rendezniük saját lelkiismeretükkel és szerintem ez néha gondot okoz . Továbbá vannak akik konzekvensen kiálltak a jogszerűség mellett az ügyemben , meg is lett a szabad szemmel látható következménye, de ezt nem mondanám el helyettük....

Munkapad : ami késik nem múlik el. Megkaptam tegnap a jogerős végrehajtási végzést . Várom M. Tamás táviratát, hogy mikor menjek be dolgozni.

2007. 12. 11. 21:42

A helyreigazítást a Hídlap közzéteheti, ám Gulya "úr"sorainak felelőssége nem terheli az említett sajtó orgánumot.

Ha jól tudom nem munkatársa az újságnak. A szabad vélemény-nyilvánítás pedig neki is jár. A szomorú az, hogy ezt a Városháza nevében teszi. Még szomorúbb, hogy a képviselők közül eddig senki sem tiltakozott a szép tollú, magvas gondolatokat tejesen nélkülöző, önjelölt ( vagy kijelölt ) írnok sorai ellen. Alkalmuk nyílna rá, hiszen külön oldal áll rendelkezésükre a Hídlapban.

Szurkolok a Jegyző úrnak, bár szerintem, aki Gulya cikkeit érzi magáénak, az lehet, hogy meg sem érti amit a Jegyző úr írt, és valószínű, hogy nem is akarja megérteni.

Még valami! Mi történik azzal a bizonyos munkapaddal? Sokáig porosodik még?

2007. 12. 11. 19:53

Kérem válaszóljon, aki az alábbi információk birtokában van!

Gulya a városházán dolgozik?

Gulya írási az önkormányzat hivatalos álláspontja? (cím: városházi szempont)

Üdv.: Belvárosi

2007. 12. 11. 14:01

SHEPHERD, NE KERESD. EGYKUTYÁK.

2007. 12. 10. 15:59

egyszerűen indítványozni kellene a "városházi szempont" mellett egy "jegyzői szempont" című rovatot...

Törölt felhasználó

2007. 12. 10. 14:54

sajnálatos, hogy a Hídlapban egomikomcsi.blog.hu szintű írások is megjelenhetnek...