2014. szeptember 2., Rebeka, Dorina
Facebook login

A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban

2010.12.29. 15:45
A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő”.  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Rigo Jancsi
2010.12.29. 15:53

Mi lesz az anglikán egyházzal? Visszalépnek a katolikus egyházba? Nagyon úgy néz ki! Vigyor

hasonló fórumok

A NOL-on olvastam, döntően egyezik a véleményem az írásban megfogalmazottakkal:

Fontos, hogy a szocialista párt a baloldali társadalomszemlélet sikeres politikai szerveződése legyen, megfelelő parlamenti súllyal. Ehhez azonban határozott és félreérthetetlen fordulatot kell végrehajtania, aminek legfontosabb célja a hitelesség viszszaszerzése. Sokáig már nem tartható, hogy az MSZP-nek nincs baloldali, a munkavállalók értékrendjén alapuló a társadalom jövőjét meghatározó, koherens stratégiája.

Mi a korszerű?

Az MSZP eddig egy "harmadikutas" szociáldemokrata doktrína értékrendjét jelölte meg szinte kizárólagos modernizációs iránytűnek. Az erre épülő úgynevezett gazdaság- és államszervezési gyakorlatában lényegében a neoliberalizmus fékezett habzású változata volt. Próbálta ugyan korszerű, a szociáldemokrata értékeket integráló társadalompolitikai stratégiaként feltüntetni magát, csakhogy ezt a társadalom bizalma nemigen igazolta vissza. A társadalom nem fogadja el sajátjának azt az utat, amely a tőkeérdekeket a társadalmi érdekekkel azonosítja. Nem jutalmazza, hogy a reformok során csak a profitmaximalizálás szempontjait tartsuk szem előtt, a közteherviselést, pedig rendre a munka világának rovására alakítsuk. Márpedig a "harmadik út" hazai képviselői ezt tették. Többnyire csak verbálisan, a jelszóhasználat, illetve a kulturális szimbólumok szintjén különböztették meg magukat a neoliberális politikai erőktől. Nézeteik ma is megosztják az MSZP-t. A "harmadikutasok" és a korszerű szociáldemokráciáról másként gondolkodók között vita zajlik. Kimenetele véglegesen eldöntheti, hogy a szocialista párt betöltheti-e a társadalom politikai baloldalának szerepét, vagy valami más jön helyette.

Új politika kell!

Ma már nem csak a hagyományos jobb- és baloldali politikai választóvonalakból eredő prioritások alapján kell a válaszokat keresni. Olyan politikai kultúrát, mozgalmat kell teremtenünk, amely a közélet iránt érdeklődő emberek számára - saját és környezete - életének kiteljesedését jelenthetik egy nyitottabb, élhetőbb társadalom felé vezető úton. Olyan politika, melynek nem a profit maximálásának elősegítése a kizárólagos célja, hanem a természeti erőforrások - gyakorlatilag lassan korlátlan - felhasználásán alapuló piacgazdaság szociális és ökológiai korlátok közé szorítása.

Melyek lehetnek egy új szemlélet gondolatai elemei? A teljesség igénye nélkül, vegyünk sorra néhányat. Kezdjük - korszerűen - a gazdasággal.

Tisztességes piaci versenyt!

A várakozások ellenére Magyarország a rendszerváltás kezdetétől máig sem volt képes olyan fejlődési pályára állni, amely esélyt adna a társadalom egészének boldogulására. A magyar piacgazdaság dominánsan multinacionális karakterű. A nemzetközi tőke a felemás gazdaságpolitika miatt hosszú időre mentesült a közteherviseléstől, sőt, beruházási és adókedvezményeket élvez - miközben a közbeszerzési erőforrások jelentős részét uralva -, az állami költségvetés forrásait is használja.

A kötelezettségek és a juttatások azonban nincsenek arányban egymással. Az állam sok támogatást ad, de keveset vár el cserébe. Éppen ezért a privatizációs megállapodások, és egyéb támogatási szerződések betartását időszerű lenne végre áttekinteni. Legyen a támogatás visszatérítendő, ha a támogatott cég nem tart be bizonyos - eredetileg vállalt - környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, foglalkoztatási, beszállítói stb. minimumokat.

Miközben a kormányok egyoldalúan a tőkevonzó-képesség növelésével, a tőke csalogatásával voltak elfoglalva, magukra hagyták a munkahelyek többségét adó kis- és középvállalati szektort. A hazai tulajdonú gazdaság alapvetően kis- és középvállalkozási jellegű, ám közteherviselő képessége igen korlátozott: a szektort gyenge jövedelemtermelő-képesség, állandó erőforráshiány, szűkös piaci mozgástér, alacsony versenyképesség jellemzi. A kis- és középvállalkozói szektor segítéséhez, feltőkésítéséhez szükség volna az állam segítő kezére. Továbbá ahhoz is, hogy a magyar gazdaságban végre tisztességessé, egyenlő esélyűvé válhasson a verseny!

A munka: önbecsülés!

Magyarországon kevesen dolgoznak, a munkaképes emberek közel fele nem fizet adót, sőt még a keresők mintegy 20 százaléka sem adóköteles. Akik viszont adóznak, arányaiban sokat fizetnek, miközben a bérjövedelmek 60 százaléka éppen csak létminimum közeli összeg, vagy még annál is kevesebb. A közteherviselés tehát torz és igazságtalan: kevesen fizetnek sokat, miközben a munkajövedelem túladóztatott, a tőkejövedelmek terhelése pedig alacsony. Rengeteg a kedvezmény, a kivétel és az adózási feltételek is szinte folyamatosan változnak - újabban már az adott pénzügyi éven belül is. A torz adórendszer, a munka becsületének hiánya miatt a feketegazdaság is nagyra nőtt, és a társadalom minden zugában jelen van. A munka nemcsak azért érték, mert javakat termel. Nemcsak azért, mert aki dolgozik, az tehermentesíti a költségvetést. Hanem azért is, mert önbecsülést ad. Hiánya lelki gyötrelmekhez, feleslegességérzéshez, elhagyatottságérzéshez, az önállóság csökkenéséhez, legrosszabb esetben devianciákhoz vezethet - s mindez végső soron majd állami segítség után kiált. A foglalkoztatottság beszűkülése így nemcsak az adórendszerben okoz komoly problémákat, hanem a társadalomban is - tehát az új politika alapvető feladata a munkahelyteremtés! Ezért is fontos a kis- és középvállalkozások segítése.

Versenyképes társadalmat!

A rendszerváltás után az alacsony iskolázottságú, illetve nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberek tömegesen szorultak ki a munkaerőpiacról, ahová legfeljebb csak alkalmilag, vagy még úgy sem tudnak visszatérni.

Pedig a társadalom versenyképességének, stabil jövőjének, az oktatás a záloga. Rossz a magyar oktatás struktúrája. Értelmetlen, hogy az adófizetők pénzét pl. évi száz régész kitanítására költsük, ha belőlük most csak húszra, viszont inkább nyolcvan kovácsra lenne szükség. Ez nemcsak a felsőoktatásra érvényes, hanem a szakképző intézetek is tömegével bocsátottak ki korszerűtlen tudású fiatalokat. Ha tenni akarunk a foglalkoztatási helyzet javulásáért, akkor nem elég az adó- és járulékrendszert átalakítani. Radikális, a munkaerőpiac igényeit figyelembe vevő oktatási - és főleg szakképzési - reformok is szükségesek!

Reformot az államháztartásban!

A magyar társadalom a teljesítőképesség mai szintjén is megtermeli az erőforrás-fedezetet ahhoz, hogy az oktatást, az egészségügyet, a társadalmi szolidaritást fenntartó szociális-jóléti szolgáltatásokat közpénzekből lehessen működtetni! De ehhez meg kell szüntetni azt az igazságtalanságot, hogy az állami szolgáltatásokból és újraelosztási javakból az erősebbek, a jól értesültebbek és a képzettebbek könnyebben részesülhetnek, mint az igazán rászorulók. Kötelességünk lenne végre biztosítani, hogy minden fillér jó helyre menjen.

Eszközöket az államnak!

Mondjuk ki egyértelműen és határozottan: az állam nem vonulhat ki sem az egészségügyből, sem az oktatásból, nem számolhatja fel a szolidaritás elvét, nem mondhat le az egyenlőtlenségek csökkentésének igényéről.

A rendszerváltás után a társadalmi javak és az esélyek eloszlása szélsőségesen egyenlőtlen lett. A társadalmi különbségek településalapon is érvényesülnek. Az úgynevezett kapuvárosokban és környezetükben - ahová a nemzetközi tőke betelepült -, nagyjából a világválság begyűrűzéséig kedvezően alakultak a munkalehetőségek. De a leszakadó térségekben - amelyeket a kül- és belföldi tőke egyaránt elkerült - a munkanélküliség és a tömeges reményvesztettség állandósult. A társadalmi és területi egyenlőtlenségek összekapcsolódása szélsőséges egyenlőtlenséget eredményezett. A központi, önkormányzatokat segítő politikának tekintettel kellene lennie a kicsi, rossz helyzetű, alacsony költségvetésű településekre, mert eltűnésük és összeroppanásuk a vidéki lakosság további lecsúszásához, a társadalom további szétszakadásához vezethet.

Az állam ma nem látja el megfelelően a feladatait, magára hagyja polgárait. Az állam nem túl nagy, nem túl kicsi, egyszerűen gyenge. Márpedig aki politikai stabilitást akar, annak el kell fogadnia a szociális integrációt célul kitűző állami szerep erősítését is. Mivel a piac nem képes a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség problémáit önmagában kezelni, az állam feladata, hogy ezt megtegye. A rászorultság elvét nem kell kizárni a szociális ellátásból, de kizárólagossá sem szabad tenni. A kizárólag a szegényeknek nyújtott ingyenes közösségi ellátásokon alapuló szociális modellben ugyanis a közösségi szolgáltatások könnyen - szándéktól függetlenül - elgettósodást is okozhatnak.

Szolidárisnak az a társadalom nevezhető, amelyben a mindenki számára fontos közösségi szolgáltatásokból mindenki egyformán részesülhet. Olyan rendszert kell tehát kialakítanunk, ahol a jómódúak nem a rendszer kikerülésében, hanem a közösségi szolgáltatások színvonalának az emelésében érdekeltek.

Sokszínű gazdaságot, nagyobb biztonságot!

Az állam szabályozási és befolyásolási eszköztárából - a fiskális eszközökön túl - nem hiányozhatnak a versenyszférában való közvetlen részvétel útján működtetett eszközök sem, mint például az állami vagyon piaci jelenléte, az állami tulajdon. A sikeres piaci jelenlét nem a tulajdonformától függ. A magántulajdon önmagában nem jobb és nem rosszabb a közösségi tulajdonnál. Vannak tevékenységi formák, amelyek magántulajdonban, vannak, amelyek önszerveződő közösségi formában, s megint mások állami (önkormányzati) kézben működnek a legszerencsésebben.

A sokszínűség jegyében ideje, hogy végre a gyakorlatban is érvényesüljön alkotmányunk azon rendelkezése, mely garantálja a tulajdonformák egyenjogúságát. Miért ne kapcsolódhatnának be az önkormányzatok, fogyasztói szövetkezetek, helyi társulások az államilag támogatott megújuló energia termelésébe és hasznosításába? Ha a szélkerék vagy a helyi biogázüzem a település lakóinak közösségi tulajdonában van, s vezetői a köznek tartoznak elszámolni, akkor az érintett lakosság magával az energiával is sokkal tudatosabban gazdálkodik. De ugyanez mondható el a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a helyi szolgáltatások számos más területéről. A szociális piacgazdaság kohéziós erejét részben az adja, hogy nagyon sokan tulajdonosnak tekintik magukat. Az uniós források és a hozzá kapcsolódó állami támogatások elvileg a közösségi vállalkozások számára is elérhetőek lehetnek, ha erre a politika megfelelő ösztönzést ad - én azt támogatom, hogy adjon! Mindez a fejlesztési politika közösségi jellegét is erősítheti: annak tudatát, hogy nemcsak értünk, de általunk is történik a fejlesztés.

Tekintettel arra, hogy gazdaságunkban a hazai tőke rossz hatékonysággal működik - sokszor kiszolgáltatva a tőkeerős nagyvállatoknak - elengedhetetlen az állami koordináció ezen a területen. Fontos a szövetkezetek létrejöttének bátorítása, a szövetkezetek alapvető működési feltételeinek támogatása is. A szövetkezetek tevékenységük során szorosan kötődnek a helyi és a regionális közösségekhez, így jól korrigálhatják, csillapíthatják a globalizáció káros hatásait.

Európai nemzetpolitikát!

A magyar politikai elit évszázados adóssága egy koherens nemzetpolitika kidolgozása. Változtatnunk kell azon a szemléleten és a gyakorlaton, mely a magyarságpolitikán kizárólag az úgynevezett határon túli ügyeket érti. Magyarságstratégiánknak és magyarságpolitikánknak együttesen kell kezelnie az anyaországbeli magyarokat, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségeket, a Kárpát-medencei magyarságot, valamint a világ számos pontján szórványban élő magyarokat. A társadalmi szétszakadás, a népesedési és egészségi helyzet, az oktatás és a tehetséggondozás ügye, a magyar vidék, és benne az agrárium állapota, a romák teljes leszakadásának megakadályozása éppúgy a nemzetpolitika fontos része, mint a határon túli magyarok helyzete, vagy hazánk és a környező országok EU-csatlakozása.

A korszerű nemzetpolitikának illeszkednie kell az új ökoszociális politikához, valamint az Európában zajló integrációs és a világot jellemző globalizációs folyamatokhoz. A széles értelemben vett magyar politikai mezőben tényleges nemzeti konszenzusra kell törekedni. Ennek fontos pillérei: a parlament által működtetett Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, illetve az általa elfogadott nemzetpolitikai stratégia. Az egységes magyar nemzetpolitikában egyaránt helye van a konzervatív, a liberális, valamint a baloldali értékeknek, a gazdaság, a kultúra, az egyházak, a civil világ, az anyaországiak, a szórványban vagy Kárpát-medencei tömbben élők, az EU-tagok, vagy az oda még csak törekvők elvárásainak. Egy modern, alapvetően fejlesztésalapú együttműködés, és a hozzá kapcsolódó nemzeti együttműködési törvény biztosíthatja a hosszú távú és széleskörű konszenzus alapjait. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviseletének megteremtése alkotmányos kötelezettségünk, melynek eléréséig a párbeszéd új, konzultációs színterét a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fóruma biztosítja.

Magyarságpolitikánk részeként kell kezelni a kultúrpolitikát is. Kultúra és kulturális intézmények nélkül nincs nemzet. A magyar kultúra az európai kulturális örökség része, de ez nem a bezárkózást jelent a múlt hagyományába, hanem nyitottságot. Az állam a törvényalkotással, mecenatúrával, kulturális diplomáciával, a kulturális tevékenységeket elősegítő szolgáltatásaival kereteket biztosíthat a művelődéshez. Ez is olyan szempont, amelynek felül kell emelkednie mindenféle pártérdeken.

Európai Magyarországot!

A Magyar Köztársaság a nemzetközi közösség egyenrangú és elismert tagja. Magyarország Kelet-Közép-Európa egyik fontos alrégiójának, a Kárpát-medencének földrajzi - de más szempontokból is természetes - centruma. Hazánk ma is jelentős és folyamatosan felértékelődő kelet-nyugati és észak-déli közlekedési útvonalak metszéspontja, így mind a forgalom, mind pedig a szolgáltatások szempontjából ígéretes jövő elébe néz. Nyilvánvaló, hogy a magyar fejlesztéspolitika egyik központi csapásiránya a logisztikai szolgáltatások fejlesztése kell, hogy legyen. Ez nemcsak Magyarországnak, de a határon túli közösségeknek is sokat segíthet.

Az európai integráció előrehaladása nyomán az ország geopolitikai adottságai folyamatosan felértékelődnek. Az Európai Unió tagállamaként Magyarország alapvetően a szomszédos államokkal együttműködő, egész Kelet-Közép-Európa fejlődési tendenciáit figyelembe vevő kezdeményezések révén érheti el azt, hogy érdekei érvényesüljenek, hogy a felmerülő problémákra neki kedvező válaszok szülessenek. Ezért Magyarország az Európai Unió, az integráció elmélyítésében, az együttműködés erősítésében érdekelt. Megérett rá az idő, hogy bizonyos politikákat, amelyekben az egyes tagállamok nem tudnak hatékonyan lépni, közösségi szintre emeljük.

Ehhez új partnereket is kell találnunk!

Hitem szerint a politika kisebbik része csak a párbaj, nagyobbik része a párbeszéd. Ideje a nagyobbikat is - aktívan és hitelesen - elkezdenünk!

A szerző az Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője

"Az ügyről a polgármester az ülésen elmondta, a választások előtt az önkormányzat 2010 fát rendelt meg, azokra azonban a jelenlegi helyzetben nincs pénze a városnak, az ültetéshez viszont 209 gödröt már kiástak, amelyekkel kezdeni kellene valamit."

Mivel egyre több ismerősöm panaszkodik felsőlégúti problémákra, engedjétek meg, hogy megosszam veletek pár kevés, de talán hasznos információmat.

Fontosnak tartom, hogy egyre többen próbálják meg a szervezet öngyógyító tevkékenységében keresni a megoldást, a sok antibiotikum használat helyett.

Sokszor akár ki is válthatjuk őket homeopátiás szerekkel!

"A homeopátia a szervezet öngyógyító mechanizmusait aktiválja annak érdekében, hogy a szervezet visszanyerhesse a betegség előtti egyensúlyát. A homeopátiás gyógyszerek csak természetes alapanyagokból készülnek. Törzskönyvezettek, nem allergizálnak, mellékhatásmentesek, mivel speciális hígítási és potenciálási folyamatokon mennek keresztül. "

www.orvosaneten.hu

Milyen készítményt használjak?

A BAL oldalsó narancssárga/ piros menüből választható a homeopátiás szerkereső alól a szüks. listázó

1) tünet kiválasztás után az ajánlott szer: www.natursziget.com

2) a listázott készítményre kattintva kiírja milyen tünetek esetén ajánlott : www.natursziget.com

.

Egy okos kis könyv is biztosan mindenkinél elfér a polcon a témából,

én ezt ajánlom: www.fo.hu /szakkonyv/orvosi/homeopa tia_napjainkban

Köz-tér?

A testületi ülést már régóta nem nézem meg, mert kímélem az idegeimet, és a vérnyomásomat. Tudatosan igazából a „Köztér” című TV adást sem nézem, csak hát éppen kapcsolgattam a készüléket.

Valahogy a sors úgy hozta, az utolsó kettőt láttam. Steindl úr és Sipos úr hatalmas vehemenciával marasztalta el a Szeretgomot, és még két kiadványt. Velük szemben Nyíri úr, mint „vitapartner”. Kimentem, megnézni a naptárt! Biztos ami biztos, a feleségemet is megkérdeztem, hányat írunk mostanság? Kérdezte, valami baj van é velem, de elárulta, 2008-at írunk. Megnyugodtam, nem én szakadtam a múltban! Sipos úr tisztelője voltam, és ez nem változott most sem, csak sajnálkozok miatta. Én még emlékszem, amikor a pártbuzerátorok azt sulykolták a munkások agyába, hogy csak akkor lehet kritikát mondani valamiről, ha odateszi melléje az ember a megoldást is arra a problémára. Most ugyan ezt hallgatom Sipos úr részéről. Az a galád Szeretgomos társaság, nem győzi kétségbe vonni a szegény polgármester munkásságát, pedig …..

Erre jön Stendl úr a tiszta egyenes kérdésével, vajon miből adják ki ezt az ilyen-olyan kiadványt? Mer most hogy a galád kormány milliárdokat költ a reklámra, hát el kellene gondolkodni, hová is kerülnek azok a forintok! „én nem állítok semmit, DE észre kellene venni ezeket az összefüggéseket” Így egyenesen nyíltan, bele a kamerába, vagy a Nyíri úr arcába, vagy a műsorvezető arcába?- nem is tudom, csak kapkodom a fejem! Erre Sipos úr ráerősít, hogy ami ebben az undorító kiadványban le vagyon írva, hát az förtelem! Itt van rögtön ez, hogy telekspekulációval vádolja a hivatalt, (bocs) HIVATALT! Meg hát gunyoros hangot használ! FÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚJJJJJ! Mer ha….. körüljárnák ezt a témát, oknyomoznának, és addig nem írnának le semmit, (amíg a HIVATAL áldását nem adná rá) amíg mindenről nincs tudomásuk! Mer ő ott volt a megyei közgyűlésen, és ő tudja az igazat! Lehet hogy megint én vagyok az ügyeletes hülye, de én nem értem! Kedves Sipos úr! És Ön ezt leírta a város honlapján, hogy bárki olvashassa? Vagy valakik leírták?

Ráadásul Nyíri úr ezeket az adatokat azonnal cáfolta! Most mit is higgyek? Jó, tudom, persze hogy azt higgyem, amit Sipos úr állít! Hogy miért? CSAK! Ennél súlyosabb érvet még sajnos nem hallottam. Ja persze a „KÖZTÉR” nézője vagyok! S mint látszik, ez egy teljesen kiegyensúlyozott műsor! Hetek óta szidják ezeket a „kiadványokat” de erről a két úr Nyiri képviselőt akarja meggyőzni, vagy talán a műsorvezetőt, vagy netalántán engem? Nekem az ügyeletes hülyének meg közben azon jár az eszem, miért nem hívják meg ezeknek a kiadványoknak a kiadóit? Lehet hogy azoktól kellene megkérdezni, miért is adják ki ezeket? Honnan is van rá pénzük? Ja hogy akkor nem lehetne bizonyos dolgokat állítani? Nem lehetne azt sugallni, hogy a kormány pénzel bizonyos kiadványokat? Vagy ez a „KÖZTÉR” csak arra van, hogy meggyőzze a nézőt, mily csúf dolgot is művel, amikor elolvassa ezeket a kiadványokat? Mer egy a kiadvány, a Hídlap!!! Abba csak autentikus forrásokból nyerik a híreket! Ott csak felelősségteljes írások jelennek meg, meg szép is, meg színes is, és különben is, hányingerünk támad a más kiadványok látványától is! Gratulálok az uraknak! Én tiszteletbe tartom az urak véleményét! Nem gondolnám azt hogy el kellene őket hallgattatni. Nekik is meg van a véleményük? A hivatalnak meg van a véleménye! Rendbe van! Hogy teret is adhatnak neki, RENDBEN van! Meg az is rendben van, persze csak nálam az ügyeletes hülyénél, hogy másnak erről más véleménye lehet, és izgalmas lenne megismerni, akár a „KÖZTÉR” közterén! Hogy ők a véleményüket, a mi adóforintjainkból fenntartott médiákban sulykolják belénk, az Rendben van???! A mást gondolók, és mást mondók a saját pénzükön kiadott kiadványban mondják el a véleményüket, azokat meg kellene szüntetni, fel kellene jelenteni, meg kellene semmisíteni? Az internetről le kellene törölni? Igaza van az alpolgármester úrnak! Nincs helyük a másként gondolkodóknak! Le velük, el velük, nem folytatom a képzettársításomat!

Mint mondottam, megnéztem a naptárt, és látom 2008-at írunk, de valahogy a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején érzem magam nap mint nap! Stendl úr megmondja, minden rendbe van a városba. Mintha ez már hallottam volna! Akkor sem volt minden rendben, mint ahogy ma sem! Ja, és akkor ezért a rendszer ellenségének tekintették azokat aki szerint nincs minden rendben! Ja az a „mintha már ez megtörtént volna egyszer” érzés persze hogy elfog, amikor most a város ellenségének van kikiáltva az, aki szerint nincs minden rendben. És hát ugye az a párbeszéd, ugyan olyan párbeszéd, mint az átkosban volt! Az „ELVTÁRSAK” megmondják, mi a helyes, és ami ezzel nem cseng egybe, az ELLESÉG, azzal nincs párbeszéd, az júdeóbolsevikposztkommunista, etnikai kisebbséggel megtűzdelve. És ennek sajnos a „KÖZTÉR” helyet ad, úgymond a demokrácia jegyébe! Mint a hatvanas-hetvenes évekbe! Ja, már megint itt tartok? Nem tehetek róla, szedem a Cavintont, és emiatt működik az emlékezetem! „mintha ezt már átéltem volna”!

Azért ha elkeseredve is ezeken a „régmúlt” dolgokon, maradok tisztelettel: percjelzo

Uí: ja hogy gunyoros a hangvételem? Jobb mintha káromkodnék!

Mi lesz Veled?

A természeti értékek, emlékek, területek helyi védelem alá helyezéséről szóló 7/200. (IV. 14) KT számú rendelet a Búbánatvölggyel kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza.

A csónakázótó kialakításával összefüggő anomáliak joggal vetik fel a kérdést: vajon a rendeletben felsorolt területekkel mi a helyzet?

Talán célszerű lenne, ha a megfelelő helyismerettel rendelkező szeretgomos társaink valamelyike megnyugtatna bennünket, hogy ezek a védelem alatt lévő értékek még megvannak!

 

Megnevezés
Helyrajzi szám
Művelési ág
Tulajdonos
Esztergom, Búbánatvölgy Halas-tó partját
szegélyező nádas**
10947/23 Kivett

Esztergom Város

Önkormányzata

Esztergom, Búbánatvölgy
A Fárikúti út mentén, az út (11166 hrsz.) és
a Kerektói vízfolyás között (11158 hrsz.)
található nyárfa-liget**
10947/23 Kivett

Esztergom Város

Önkormányzata

Esztergom, Búbánatvölgy, Fárikúti út
mentén a (11133 hrsz.) telek előtt
közterületen álló 3 db nyírfa alkotta
facsoport.**
10947/23 Kivett

Esztergom Város

Önkormányzata

Ha jól számolok, hétfőn lesz az ominózus 8. nap, melyen MT köteles átadni a hivatalt. Ki mit tervez erre az alkalomra?

Mostanában, a csarnok vezetője kapcsán többször kerül szóba ez az intézmény. Én szeretnék erről egy pár gondolattal meg emlékezni. Annó mikor ez a létesítmény épült, a 80 as években, én a Spartcus judo szakosztály eggyik edzője voltam. Az idő halad, azokból az emberekből sajnos egyre kevesebben lesznek életben, akik ismerik az építkezés körülményeit. Én csak arról tudok beszámolni ami minket érintett. A Spartacus SE. támogatói a dorogi járás K.T.SZ ei voltak. Köztük az Esztergomi Építőipari szövetkezet. Ez a cég, vállalta az építkezést, szinte társadalmi munkában majdnem anyag árban. Ez azért lényeges mert ennek fejében egy megállapodás alapján, a judo szakosztály örökös ingyenes használati lehetőséget kapott. Ehhez még hozzá jött az a felajánlás, hogy az egyesület, a saját teremre megspórolt pénzt, ami pár száz ezer ft volt, oda adta az építkezésre. Ez az összeg akkor nem volt kevés. Erröl írásbeli megállapodás is készült, ami valahol a lavéltárban biztos megvan. Hát azért az ingyenesség elég hamar megszünt. Majd mivel nem tudták biztosítani a fizetési feltételeket, kénytelenek voltak elhagyni a csarnokot. Ezt lejegyzte Fizel József, aki 22 évig volt a szakosztály versenyzője, majd edzője.

Tisztelt Takács Úr,

örömmel láttam közvetlen - és most valóban stílusos - hozzászólását egy másik fórum-topikban (info-police). Pár kiragadott gondolat ezekből:

" Amíg a...."közösségi portál" ilyen markánsan határolja el magát a képviselők által képviselni óhajtott közösségektől, elvektől, értékektől, céloktól, addig nem koncentrálom minden figyelmemet rá én sem. Addig elégedj meg azok figyelmével, akiknek Te, Ti biztosítjátok a megjelenés lehetőségét. "

" Ha azt hiszed, hogy több néven és álnéven megjelentetett vádaskodásaid közelebb csalnak engem, az önkormányzat sajtófelelősét a szeretgomhoz, közelebb hozhatják a válaszokat kérdéseitekre, sajnálattal közlöm, hogy nem, nem. Tudod jól, hogy "közösségi portál"-ként nekem, sajtófelelősnek (érted, SAJTÓfelelős) nincsenek igazán kötelességeim Veled szemben

Ugyanis Te, Ti nem válogatjátok meg a kifejezéseket, modort a szövegeitekben, én viszont megválogathatom, kinek, mire válaszolok. Ez így van a sajtóban is, különösen így van a sajtón kívül. "

Nem szeretnék most stílus, kötelesség és szemléletmód kérdéseket előrángatni - az idézeteket nem ezért tettem be.

A Szeretgom valóban a közösségi portál fogalmának irányába tendál. Az itt lévő embereknek ez nem önös szórakozás, vagy játékos kötekedés bármivel, ami épp eszükbe jut. A Szeretgom nagyon sok szempontból a képviselők és a város vezetése által ( gyakran szándékoltan ) figyelmen kívül hagyott városlakói igényekre reagál, kritikai és civil ellenőrző-számonkérő hiányt igyekszik pótolni. Jól-rosszul: de önállóan és spontán.

Ezzel a fórum-topikkal most három dolgot szeretnék elérni:


- megteremteni a közvetlen teret a kétoldalú, nyílt kommunikációra az Önkormányzat - illetve annak egységesült, nem kommunikatív látens többsége - és egy, sok kérdésben alul illetve visszásan tájékoztatott, sok mindenben jogosan értetlenkedő, ezért (is) kérdező és elégedetlen, komoly létszámú civil, nagyrészt értelmiségi bázis között.


- lehetőséget biztosítani közvetlen kérdésekre történő közvetlen válaszokra ( nem kötekedésekre történő magyarázkodásokra és viszont ), hiszen Ön, Takács Úr hivatalból is követi a Szeretgom által felvetett témákat, tisztában van a kérdésekkel és várakozásokkal


- lehetőséget biztosítani az együtt gondolkodásra, az Önkormányzat valós kommunikációjára, elősegíteni a valódi tömegek valódi szándékának beépülését az Önkormányzat tevékenységébe. A Szeretgom nem elhanyagolandó tényező, de ezt Önök is pontosan tudják - ideje lenne, hogy előnyeit is felismerjék.

Mindezáltal teret szeretnék nyitni annak, hogy egymást valóban ismerve és megismerve, a város érdeke és szándéka szerint formálódjon Esztergom sorsa.

Sok nyitott kérdés maradt - képződnek újak is: tetszés szerint, bármelyikkel indulhatnánk. Tisztelettel várom válaszát.

Országjáró kampánykörútján kedden Tatabányán járt Orbán Viktor miniszterelnök.

A kemma.hu és a 24 Óra számára adott interjújából kiderült, hogy OV szerint "Esztergom fontos város, az ország egyik legtekintélyesebb települése. Mindenki közel érzi magát hozzá, akinek fontosak Magyarország történelmi hagyományai"

 

Akkor Tatabányára menet miért nem állt meg a miniszterelnök úr egy félórára Esztergomban?

Miért nem sétált a Széchenyi téren? (Ja, mert a szocik gödröket ásnak a burkolat alá...)

Miért nem volt kiváncsi a Mária Valéria híd környékére (a mélygarázsról ne is beszéljünk....)

A "fejlődő és sikeres" város bombatámadásos belvárosát nem akarta látni?

 

Egyébként Orbán Viktor a hosszú interjújában a sok-sok esztergomi kérdésre válaszolva egyszer sem ejtette ki "Meggyes Tamás kiváló polgármester" nevét. NOCSAK!!!

 

És még egy:

tegnaptól kezdve OV nem mondhatja, hogy nem tud az esztergomi botrányokról és ne hallott volna Knapp KDNP pornóképeiről, mert a riport készítői rákérdeztek...

 

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/orban-viktor-az-adoszakertok-orszagava-valtunk-330413

 

MIÉRT NEM ESZTERGOMBAN???

 

Az egyházak, az oktatási intézmény, valamint a hallgatók igényére jön létre idén szeptembertől Győrben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karán a vallásturizmus szakirány. A kezdeményezést minden érintett fél részéről érdeklődés és jó együttműködés jellemzi. Varga Józsefné, a kar dékánhelyettese számolt be terveikről.

- Győrben évek óta sikerrel működik a turizmus szakirány. Mi indította el az úttörő kezdeményezést a vallásturizmus szakirány létrehozására?
- Az évek során a turizmus mint alapszak keretében több szakirányt létrehoztunk, hallgatói és ágazati igényekre válaszolva. Így került sor például a bor- és lovas turizmus felvételére oktatási kínálatunkba. Hallgatóink tanulmányaik során szembesülnek azzal a műemlékgazdagsággal, amit Győr tudhat magáénak. Ebben kiemelkedő fontosságúak az egyházi műemlékek. Győr szakrális város, tálcán kínálja a lehetőséget. A hallgatók évek óta rendszeresen választanak egyházi, vallási jellegű szakdolgozati témákat. A tanításban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megjelenítsünk a kapcsolódási pontokat: így például Veszprémmel foglalkozva ott van Boldog Gizella és Passau. A szakirányindítás meglévő érdeklődésre építhet.

- Talán a két éven át működő Szent Kinga Szabadegyetem is előzménynek tekinthető?
- A főiskolának szoros lengyel kapcsolatai vannak, ezt kívántuk kifejezésre juttatni, amikor Szent Kingáról neveztük el előadássorozatunkat. Ebben számos vallási téma is szerepelt. Előadónk között voltak többek között Pápai Lajos, Veres András megyéspüspökök.

- Az egyház örömmel fogadta a vallásturizmus szak kezdeményezését?
- Az egyház részéről is évek óta megvan a törekvés, hogy Győr szakrális műemlékei méltó ismertséget szerezzenek az országban. Ugyanakkor jogos elvárás a részükről, hogy felkészült idegenvezetők álljanak a látogatók elé. Bárkit nem engedhetnek be szent helyekre. Azonnal jelezték együttműködésüket, amikor jeleztük a képzési szándékot. Nyitottságukat tovább erősítette, hogy a képzési tartalmakat közösen dolgozzuk ki, és a vallástudományi tárgyak oktatására a Hittudományi Főiskola tanárait kértük fel.

- A hallgatók részéről milyen hozzáállást tapasztaltak?
- A szakdolgozatok száma vallási jelenségek, szakrális műemlékek témájában az évek során egyre emelkedett. Írtak hallgatóim például a zarándok turizmusról, búcsújárásról. Hozzáállásuk mutatja: tisztában vannak azzal, hogy az egyházi kultúra olyan jelentős „szelet" a turizmus palettáján, aminek külön figyelmet kell szentelni. Azt is megtapasztaltuk, milyen motiváltak azok a hallgatók tanulmányaikban, akik nyitottak vallási dolgok iránt. Műveltebbek, toleránsabbak.

- Az ismeretátadás mellett ez értékközvetítést is felvállalnak?
- Azt gondolom, a kettő egymást erősíti. A jelentkezéskor nem teszünk külön megkötést, de alapvető nyitottságot elvárunk. Örülünk annak, ha lélekben fogékony fiatalokban tovább erősíthetjük ezt az erkölcsiséget. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk Böjte Csaba alapítványával, hallgatóink immár tíz éve vállalnak nyaranta Nagyszalontán a gyerekek között nyári gyakorlatot.

- Hogyan épül fel a képzés?
- Az alapozó tárgyak között szerepel többek között a szentírástudomány, teológiai, vallástudományi alapismeretek, egyháztörténet, szakrális művészettörténet, művelődéstörténet. Ezek a tárgyak nagyon lényegesek, hiszen alapismereteket pótolnak. Ezekre épülnek rá a szakmai tárgyak, benne például a vallási turizmus pszichológiája, a szakrális értékek bemutatásnak módszertana, az egyházi ünnepkörök, hagyományok ismerete. Mindehhez idegennyelv-tanítás kapcsolódik. A képzés része a szakmai gyakorlat. Ennek helyszíne a szakirányt választók számára lehet például Pannonhalma vagy a szombathelyi Szent Márton Felnőttképzési Központ.

- Támaszkodhattak-e meglévő mintákra a szakirány kialakításakor?
- Magyarországon nincs hasonló képzés a felsőoktatásban. Külföldön is kerestünk partnereket. Az egyetlen, amit találtunk: a krakkói Pápai Teológiai Akadémia. Felvettük velük a kapcsolatot, és megkezdődött a tapasztalatcsere. Ami azonban jelentős különbség köztünk, hogy ők a teológia oldaláról közelednek a turizmus felé, mi pedig éppen fordítva. A szakirány tervezésekor tapasztalt érdeklődés mindenképpen arra mutat, hogy van értelme a törekvéseinknek. Reméljük, hogy képzésünk hozzá tud járulni ahhoz, hogy egyházi műemlékeink méltó ismertséget szerezzenek.

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Korábbi beírásokban, cikkekben, fórumtémákban bőséggel szerepel a Szent István Gimnázium kálváriája, a Gimnázium vezetésének - főként első számú csúcsvezetőjének, Igazgató Úrnak - cselekedetei, nem cselekedetei, mozgástere, felelőssége. A "minden út Rómába tart" elve alapján utóbbi kérdéskör a belső előírások, hierarchia, szokásrend és utasítások szerint sajnos egyetlen emberen, Igazgató Úron áll, vagy bukik. Mostanában egyre nyilvánvalóbb az utóbbi.

Igazgató Úr személyes tulajdonságai, emberi-tanári elfogadottsága nem lehetett kérdéses. Nagy tekintélyű, szeretetre méltő, kitűnő tanárként ismeri a külvilág. Komoly reményeket, bizalmat fűztek csúcsvezetői tevékenységéhez. Nyugodt időkben, "zavartalan" körülmények között ezek a remények szinte bizonyosan teljesülnének - most azonban fenekestől felfordult a világ.

Igazgató Úr felelőssége a mostani helyzetben hatványozott. Kizárólag Ő képes lépni, vagy nem lépni, esetleg keresztezni, gátolni bármely szolgálati utat. Igazgató Úr - sok szempontból érthetően - nem lép. Nem kommunikál, nem kér segítséget, nem használja fel a lehetőségeit. Szinte semmit. Ezzel komolyan árt ugyan mindenki előtt saját hitelének, tekintélyének - de ez lehetne magánügy is. Ami közüggyé teszi, az a helyzet fel nem ismerése, a blokkolások és túlzott lojalitás, a nagyon rossz értelemben vett kompromisszumkeresés és a szinte tökéletes meghunyászkodás. Főhajtás gyakorlatilag bármely utasítás, intézkedés - csapás előtt. Csakhogy ezzel mások: a gondjaira és vezetésére bízott emberek életét, feladatait, lehetőségeit, terhelését, emberi-szakmai tartását is meghatározza.

Igazgató Úr talán nem ismeri fel a helyzet fonákját? Az Iskola valódi állapotát? Az Önkormányzat akart, vagy akaratlan célú intézkedéseinek közvetlen hatásait? Valóban elhiszi, hogy fejét a homokba dugva meg lehet várni, amíg elül a szélvihar? Csakhogy ezzel egyszersmint mindenki számára lehetetlenné tesz szinte bármilyen cselekvést...

Miért nem emeli fel szavát az Iskola érdekében? Miért nem áll ellen a sorozatos, egyre ingerültebb támadásoknak? Miért fogad el minden ígéretet, utasítást készpénznek? Miért hagyja, hogy csomaggal a kézben a Hellbe tereljenek mindenkit, akármilyen helyzetben-állapotban van is az épület? Miért nem jár utána, miféle átadási állapotokat várhat a beharangozott és nagyon kétséges hétfői beköltözéshez? Vagy akármilyen lesz is, akkor is mennek, mert azt úgy kell, úgy írták elő?

Miért nem használja ki a mostani helyzet adta egyetlen lehetőséget arra, hogy az István talpon maradjon? Miért nem kér segítséget az Államigazgatástól? Miért nem fordul a szakigazgatási szervekhez? Miért nem fordul a nyilvánossághoz, miért nem támogatja - inkább miért keresztezi - az erre irányuló szándékokat, kísérleteket? Miért gondolja azt, hogy egy-két abszolute hatástalan, talán el sem olvasott levél az Önkormányzat felé teljes elintézése egy vezetői felelősségnek?

Igazgató Úr, miért nem áll ki konkrétan és hatékonyan az Iskola érdekében?

Igazgató Úr kérem, miért?

MTI Még ez évben dunai szárnyashajók kapcsolódnak be a budapesti elővárosi közlekedés feltételeinek javításába; e célból új vállalat alakul a fővárosi agglomeráció hat érintett településével közösen - közölte a koordinátor Mahart Passave Kft. ügyvezetője. Az agglomerációból naponta több 10 ezer autós érkezik Budapestre, növelve ezzel a belvárosi utak zsúfoltságát, hozzájárulva az állandó dugók kialakulásához. Ezért a Mahart Szentendre, Százhalombatta és négy szentendrei-szigeti település önkormányzatával összefogva hamarosan szárnyashajó járatokat indít. Ezek naponta 30, illetve 45 percenként szállítják majd az utasokat Budapestre és vissza. Számítások szerint ezzel az alternatív lehetőséggel élve naponta hozzávetőleg 4000 autós ül majd kocsija helyett hajóra. A terv szerint BKSZ-bérlettel igénybe vehető utazással fél óra alatt elérhető lesz a belváros - mondta Spálik Gábor. A négy, e célra kijelölt szárnyashajó az Árpád, a Margit és a Petőfi hídnál lévő kikötőbe, valamint a Vigadó téri nemzetközi hajóállomásra fut majd be, illetve innen indul vissza. A Szentendrei-sziget - Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor - lakói részére a Vácról a szigetre közlekedő komp szigeti kikötőjénél alakítanak ki egy nagy P+R parkolót. Jelenleg az itt élők csak komppal, kishajóval, vagy kerülőt téve a tahi Tildy hídon át juthatnak el fővárosi munkahelyükre. Most a fővárosi kikötők akadálymentesítésén dolgoznak, mélyítik a Duna medrét a szentendrei kikötőnél. Ugyanakkor folynak az egyeztető tárgyalások a Budapesti Közlekedési Szövetséggel a tarifákat illetően. Erre azért van szükség, mert egy 2004-ben született rendelet a vízi közlekedést kivette a közszolgáltatások köréből - mondta Spálik Gábor.

Kérdem Én, Esztergom miért nem csatlakozik egy ilyen kedeményezéshez? Mennyivel gyorsabb, egyszerűbb és főleg kellemesebb lenne hajóval járni dolgozni Fővárosunkba!!!!

Volt egyszer huszonéve egy rendszerváltás?! Azóta a lakosság nagyobbik része elfordult a politikától,az igérgető pártoktól,és politikusaiktól.Miért? Elég a vagyonnyiletkozataikat megnézni.Szinte egyiknek sincs háza,autója,csak sok millás hiteltarozása.Lassan a bérből élők és a nyugdijasok akik jól élnek és dőzsölnek.A parlamentben akkor van összetartás,ha a saját juttatásról/legutóbb az elhalálozási segély/ van szó! Esztergom a "mintaváros". Itt lehetne mintával szolgálni az országnak avval,hogy csak a pártoktól elhatárolódó független képviselőre szavazunk,akik nem kötődnek senkihez,csak a városukhoz,s ha kell politikamentessen hivják a Széchenyi térre a városért aggódó s a politikától mentes lakosságot! Azt hiszem a többsének ez az akarata itt Esztergomban is! Ha ez megvalósulna itt nálunk lenne a legmagasabb arány a szavazáskor,de ez most nem fog megvalósulni,talán az önkormányzati választáson ősszel,ha lesz egyátalán,mert addigra már egypártrendszer,vagy királyság lesz,a lakosság nagy része jobbágy vagy cseléd valódiszavazati jog nélkül! ezt akarjuk? sokan nem!!!

A szállodafejlesztések terén Budapestet még élénk aktivitás jellemzi, de a tervezőasztalon levő projektek esetében már egyre gyakoribb a beruházás átgondolása, halasztása. A jövőben ez az ingatlanszegmens várhatóan tovább fog gyengülni Balla Ákos, a Colliers Magyarország Kft. értékbecslő és piackutató divíziójának igazgatója szerint.

Jelenleg Budapesten négy darab ötcsillagos szállodát és tíz négycsillagos szállodát építenek, vagyis tizennégy nagyméretű, döntően 100-200 szobás hotel épülhet fel 2010 végéig.

Már most is érzékelhető a bankokkal folytatott tárgyalások során, hogy a hotelpiac kevésbé preferált területté, sőt van ahol már egyenesen tabuvá vált.

A klasszikus üzleti utazások száma drasztikus csökkenésen ment keresztül, mivel a nemzetközi tevékenységet folytató cégek visszafogják az utazási kiadásaikat, és az üdülési túrizmusban is egyre nagyobb részt képviselnek a keveset költő turisták. A régóta vizionált konferenciaturizmus fellendülése jelenthet megoldást, ehhez ugyanakkor 500-1000 fős befogadóképességű, nemzetközi színvonalú konferenciaközpontok fejlesztésére is szüksége lenne a hotelek számára. A kisebb, pár száz főt kiszolgáló konferenciahelyszínek adottságai ugyanis sok esetben már nem felelnek meg az aktuális piaci igényeknek.

Összegezve a trendeket a Colliers International szakembere rámutat, a hotel ingatlan fejlesztések terén stagnáló és lefelé ívelő időszak köszöntött be

 

Teljes cikk: http://www.colliers.hu/content/view/287/385/lang,hu/

Eddig csak felülről kaptuk a vizet, de úgy tűnik, ezt a Duna megunta, és tegnapról mára virradóan komolyabb áradásba kezdett. Ma délután fél hét körül 534 cm-re hízlalta fel magát. Vajon várható, hogy eléri a tavalyi szintet?

Négy hasznos oldal:

ovisz.hu

hydroinfo.hu

vizugy.hu

edukovizig.hu

 

 

 

Meggyes Tamás az esztergomi nagy, nemzeti összefogásról és Tétényi Éváról úgy próbálja elterelni a figyelmet, hogy a kampány elején bedobott egy lufit. Körbe járja a médiát az Alkotmánybíróság esztergomi székhelyének sztorijával.

Megfizetett firkászai azonnal elkezdték rágni a lerágott csontot. A nem kis pénzért Esztergomban gyalázkodó Obersovszki Péter azonnal behívta őt egy kis bájcsevegésre az MTV 1-be - erről lásd Cserép János beszámolóját a címlapon -, de az egy évvel ezelőtt még a Magyar Nemzet-ben írogató Csontos János is beállt a sorba. Persze ez érthető, hiszen egy évvel ezelőtt ő dicshimnuszt írt Meggyesről és a város állapotáról a Magyar Nemzetben, bizonyára "oka" volt rá.

Csontos most a Nagyítás nevet viselő jobboldali hetilapban írt hosszasan, ugyancsak nem ok nélkül....    pénznek nincs szaga... Sírós

 

"A Meggyes Tamás-féle városvezetés újra felvette az elejtett fonalat, s tíz éve határozatban ismételte meg szándékát, hogy a város épületet, szolgálati lakásokat, valamint az ítélethirdetésekhez megfelelő helyszínt biztosít az Alkotmánybíróság számára...

... Nyilvánvaló, hogy Esztergom a törvényes jussához csakis egy jelentős mértékű ingatlan-átalakítás, vagy egy teljesen új létesítmény megépítése révén juthat hozzá. Ez utóbbi színhelyéül a bazilikával szemben elhelyekedő területet szemelték ki (KIK???) egy impozáns épület vagy épületegyüttes (!!!) számára..."

 

A cikkből az derül ki, hogy az "esztergomiak azt látják", az esztergomiak így meg úgy gondolják....

 

Lényeg a lényeg, amikor Esztergom csődben van, akkor indul egy újabb több milliárdos beruházás.

Azért jó lenne, ha a felhőszakadás után a várost elöntő sár. homok és fekália feltakarítására is gondolna Meggyes!!! Vagy befejezné előbb a félbemaradt giga-beruházásait...

 

 

A Szeretgom.hu oldalt érintő, negatív vagy pozitív, de mindenképpen érdemi (és ha lehet konstruktív) kritikai hozzászólásokat ide kérem...

Tisztelt szeretgomos fórumozók!

A portál eredeti küldetése a "tettrekész városlakók" összegyűjtése. Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi viszonyok nem kedveznek a normális hangvételű párbeszédnek, én mégis hiszek benne, hogy ez az egyetlen eszköz a normális közéleti viszonyok kialakítására. (Vajh, ha mindenki így gondolná!) 2006 őszére több éves munka eredményeként elkészült a Gyarapodás programja, amelyet Esztergom várospolitikai koncepciójának is tekinthetünk. Ebben számos olyan fejlesztési cél megfogalmazódott, amelyeket - megítélésem szerint - politikai és személyi elfogultságoktól mentesen is fontosnak (a város szempontjából fontosnak) nevezhetünk. Nyilván számos olyan tervezetet is tartalmaz, amelyek vitathatóak. A jelen fórum megnyitásával épp ez volna a cél: vitassuk meg, gyomláljuk ki ezt az anyagot. Moderált fórumra gondoltam. Ez azt jelenti, hogy a politikai vitákat, az aktuálpolitikai kérdéseket itt mellőznénk, csakúgy, mint a lényünkből eredő rokon- és ellenszenveinket. Egyetlen szempont mentén kezdeményeznék kvázi-szakmai párbeszédet: jó-e az adott fejlesztés a városnak, vagy sem. Ha nem jó, lehet-e módosításokkal hasznosítani? Vagy valami egészen más irányban kellene elmozdulni? Ha a fórum más irányt venne fel, akkor én kilépek. A moderációra vonatkozó másik javaslatom: fejezetenként haladnánk. Egy-egy fejezet kérdéskörét vitatnánk meg ütemezve, és a beérkező észrevételeket folyamatosan megjelentetnénk az eurorégiós portálon, ahonnan az egyes szövegrészletek is letölthetőek. Első körben a módszertanhoz kapcsolódóan várnék észrevételeket (ti. hogy fejezetenként haladjunk-e vagy más elv szerint).

Ez a fórum tehát egyfajta virtuális városfejlesztési kerekasztal volna, politikai oldaltól függetlenül. A város iránti patrióta lelkesedés mozgatná. Minden bizonnyal van még ilyen.

Ocskay Gyula ügyvezető Ister-Granum Kht.

Akkor Kata kérésének megfelelően: az első vitafórum témája az első fejezet, amely itt érhető el: eco.istergranum.hu

Adatainkat közszemlére teszi az ESZKÖZ Kft.

Új cimkét kell ragasztani a kukákra,melyen adataink szerepelnek,nem elég a kódszám!???

Holnaptól mindenki láthatja, hogy egy nyolc lakásos társasházban csak három hölgy lakik,köszönhető ez az Eszköz kft.-nek! Közszemlére teszik az adatainkat.Legközelebb a telefonszámunkat is rányomtatják a cimkére?? Ez felháborító!!Felhívtam ügyfélszolgálatukat és udvariatlanul kioktattak:"amennyiben nem ragasztom fel a cimkét,nem viszik el a szemetet!"Miért?Rendesen fizetek!

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat | Moderálási alapelvek | Médiaajánlat | Impresszum
Az oldalon megjelenő írások és vélemények nem feltétlenül azonosak az oldal üzemeltetőjének véleményével.
A Szeretgom.hu-n megjelenő felhasználói tartalmakért szerkesztői felelősséget senki nem vállal.